(4.10 hodin)
(pokračuje Bohdalová)

Opět k těm domům:

Kéž bych mohl sebrat vaše domky do dlaně a jako rozsévač je rozhodit v lesích a lukách. Kéž by vašimi ulicemi byla údolí, a zelené stezky vašimi chodníky, tak abyste jeden k druhému chodili vinicemi a přicházeli s vůní země na šatech. Ale pro to dosud nenastal čas. Vaši předkové je ve svém strachu nakupili příliš těsně k sobě. A tento strach ještě chvíli potrvá. Ještě chvíli budou městské hradby oddělovat vaše krby od vašich polí. Povězte mi, lidé orfalští, co máte v těch domech? A co tak úzkostlivě střežíte za zamčenými dveřmi? Máte tam mír, tiché úsilí, které prozrazuje vaši sílu? Máte tam vzpomínky, ony jiskřící oblouky, které se klenou nad vrcholky vašeho ducha?

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Paní poslankyně, ráda bych vás požádala, kdybyste se vrátila ke stavebnímu spoření.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Stavební spoření má být tím, čím si máme vystavit domy. (Smích a zatleskání v sále.) A Mustafa (hovoří se smíchem) si poctivě platil stavební spoření.

Já bych se vrátila k věci. (Hlasy z lavic.)

Máte tam krásu, která vede od srdce, od věcí vyrobených ze dřeva a kamene k posvátné hoře? Řekněte mi, máte toto ve svých domech? Nebo tam máte jen pohodlí a chtivost pohodlí, onu plíživou věc, která vstupuje do domu jako host, pak se stane hostitelem a nakonec pánem? Ba, stává se i krotitelem, a holí se a bičem dělá z vašich vnějších tužeb hračky. Ač má hedvábné ruce, má srdce ze železa. Ukolébává vás ke spánku, jen aby stála u vašeho lože a vysmívala se důstojnosti vašeho těla. Posmívá se vašim zdravým smyslům a klade je jako křehké nádoby do pýří. Opravdu chtivost pohodlí zabíjí nadšení duše a pak s úšklebkem kráčí v pohřebním průvodu. Ale vy, děti prostoru, v nečinnosti nedejte se lapit do pasti ani zkrotit. Váš dům... (Výkřiky z lavic.)

Pane kolego Jandáku, vy jste dorazil asi čerstvý -

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Paní poslankyně, prosím, abyste oslovovala poslance mým prostřednictvím. Vraťme se raději ke stavebnímu spoření.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Ano, jsme u stavebního spoření.

Posmívá se vašim zdravým smyslům a klade je jako křehké nádoby do pýří. Ale vy, děti prostoru, vy činní v nečinnosti, nedejte se lapit do pasti ani zkrotit. Váš dům ať vám není kotvou, nýbrž stožárem. Ať není lesklou blánou, která překrývá bránu, ale víčkem chránícím oko. Neskládejte svá křídla, abyste mohli projít dveřmi - (Výkřik z lavic: K věci!)

Já stále hovořím k věci, hovořím o domech.

- ani neskládejte hlavy, abyste jimi nezarazili do stropu, ani se nebojte dýchat, aby nepopraskaly zdi a nezhroutily se. Nepřekrývejte (?) v hrobkách vystrašených (?) mrtvými pro živé, neboť to, co je ve vás bezmezné, přebývá v příbytku nebes, jehož branou je ranní mlha a jehož okny jsou písně a ticho noci.

Dnes jsme těch písní moc nezazpívali a ticha noci jsme si moc neužili.

Děkuji za pozornost. (Pokřikování z lavic.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Já prosím paní poslankyni Vladimíru Lesenskou, aby nám sdělila svůj názor na stavební spoření.

 

Poslankyně Vladimíra Lesenská: Dobré ráno, vážené dámy, vážení pánové. Bohužel nebudu tak vtipná jako moje předřečnice, neb prorokovy citáty nemám. Mám pro vás citát nálezu Ústavního soudu. (Haló z lavic.) Dlouho to tu nebylo, takže budou i další. Myslím si, že ještě tady je zásoba.

Výdaje státu na podporu stavebního spoření jsou sice nezpochybnitelné, ale od roku 2005 setrvale klesají, zatímco příjmy plynoucí ze zdanění ekonomických činností, které s ohledem na celkově vysoké objemy každoročně poskytovaných úvěrů generuje stavební spoření, dále rostly a v současnosti stagnují nebo klesají jen velmi mírně. Omezování výdajů na stavební spoření přinese zásadní negativa, z nichž mezi nejevidentnější patří snížení daňových výnosů státu, snížení dostupnosti levných úvěrů na bydlení, zvýšení nezaměstnanosti v důsledku nižšího objemu stavební výroby a omezení systému, který nyní přináší silná pozitiva ze stále klesajících výdajů státu.

Ve vztahu k námitkám týkajícím se legislativního postupu Asociace českých stavebních spořitelen uvedla, že již ve svém stanovisku v rámci připomínkového řízení upozorňovala na negativní dopady použití § 10 zákona o stavebním spoření, ve znění napadeného zákona, na všechny smlouvy o stavebním spoření bez ohledu na datum jejich uzavření. Jedná se především o dopady na legitimní očekávání účastníků stavebního spoření, kteří své smlouvy uzavřeli do data počátku účinnosti novely. V některých případech se však bude jednat o pravé retroaktivní účinky. Je přesvědčená, že zachování stávajícího režimu stavebního spoření nepředstavuje hrozbu značných hospodářských škod pro Českou republiku, která byla deklarovaným důvodem pro přijetí novely ve stavu legislativní nouze.

V této souvislosti poukazuje Asociace českých stavebních spořitelen na Studii efektů stavebního spoření pro ekonomiku a společnost, zpracovanou v srpnu 2010 společností NEXT Finance. Z této studie vyplývá, že za rok 2009 bylo na státní podpoře vyplaceno něco málo přes 13 miliard korun, zatímco ze stavebního spoření obdržely veřejné rozpočty na daních více než 25 miliard. A do bytového fondu bylo ze stavebního spoření jenom prostřednictvím úvěrů investováno cca 65 miliard korun. Podíl stavebního spoření na financování bytové výstavby přitom dosahoval výše mezi 40 až 60 %.

Ze studie také vyplývá, že výdaj státního rozpočtu ve výši jedné miliardy korun na státní podporu generuje v důsledku multiplikačních efektů v rámci systému stavebního spoření nejméně 251 nových pracovních míst ve stavebnictví. To je za rok 2009 nejméně 3329 nových míst. Zmíněná data svědčí pro závěr, že stavební spoření se významně podílí na zajišťování bytových potřeb obyvatelstva.

S poukazem na zprávu RIA k návrhu napadeného zákona Asociace českých stavebních spořitelen naopak poukazuje na jeho možný důsledek v podobě ohrožení likvidity stavebních spořitelen, což vnímá jako skutečnou hrozbu velkých hospodářských škod, které by se dotkly účastníků stavebního spoření a jejich prostřednictvím celého hospodářství. Jednalo by se například o nedostatek prostředků pro výplatu vypovězených smluv či nemožnost poskytovat včas řádné úvěry ze stavebního spoření.

Jednorázové zdanění státní podpory za rok 2010 mimořádnou srážkovou daní ve výši 50 % považuje asociace za protiústavní, neboť předmětné ustanovení má pravé retroaktivní účinky. Jak vyplývá z § 36 odstavce 8 zákona o daních příjmů, ve znění napadeného zákona, i z § 4 odstavce 3 zákona o stavebním spoření v aktuálním znění, vznikl nárok na zálohu státní podpory za rok 2010 již v tomto roce. Vzhledem k podmínkám stanoveným zákonem o stavebním spoření, které se vztahují ke konkrétnímu kalendářnímu roku, v němž účastník požaduje státní podporu, je nejpozději ke konci tohoto roku postaveno najisto, zda došlo ke splnění všech okolností podmiňujících v tomto roce nárok na zálohu státní podpory. Tím, že napadený zákon podrobuje v roce 2011 zpětné dani z příjmů již vzniklý nárok na zálohu státní podpory, zasahuje do právních důsledků minulých dějů, které podle zákona o stavebním spoření podmiňují nárok na roční zálohu státní podpory a jakožto podmínky nároku za rok 2010 se zcela odehrály a byly dokončeny právě v uvedeném roce. Napadený zákon byl navíc publikován ve Sbírce zákonů až 8. prosince 2010, čímž podle názoru asociace došlo i k podstatnému dotčení oprávněných očekávání účastníků stavebního spoření. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP