(16.30 hodin)
(pokračuje Látka)

Dalším a mnohem závažnější problém však nastane v situaci, kdy nebudou naplněny parametry, na kterých je rozpočet postaven. V tomto případě by vláda nepochybně hledala řešení pouze ve snížení sociálních výdajů a výdajů na státní politiku zaměstnanosti.

Navrhuji proto zásadně odmítnout pokračující destrukci sociálních systémů, a pokud jde o hru čísel deklarovanou v návrhu státního rozpočtu na rok 2012, domnívám se, že cílem v případě očekávaných ekonomických výsledků je využít státní rozpočet na vylepšení obrazu vládní sociální politiky a vytvořit si skrytou finanční rezervu na úkor těch nejpotřebnějších.

Značné náklady si vyžádá i zavedení nového způsobu výplaty sociálních dávek prostřednictvím karty sociálních systémů. Ministerstvo práce a sociálních věcí sice tvrdí, že náklady na zavedení karet budou uhrazeny v rámci běžných nákladů na výplatu dávek. Obávám se však, že tak rozsáhlý projekt, který má pokrýt všechny nepojistné dávky, to je státní sociální podporu, dávky v nezaměstnanosti, dávky hmotné nouze, příspěvky na péči a dávky zdravotně postiženým, si nutně vyžádá nemalé jak pořizovací, tak i provozní náklady. Je proto potřeba zastavit kroky, které vedou k úsporám na úkor sociálně potřebných, a sestavit v této oblasti rozpočet tak, aby reálně přispěl ke zlepšení situace sociálně ohrožených skupin obyvatelstva, zabránil nárůstu chudoby a rozšiřování podmínek pro sociální vyloučení.

Proto v navrhované podobě pro tento rozpočet nemohu hlasovat. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane poslanče.

Seznámím vás s dalšími dvěma omluvami, které mi právě byly doručeny. Jednak se omlouvá pan poslanec Jiří Paroubek od 19.30 hodin z osobních důvodů, dále se omlouvá paní poslankyně Jitka Chalánková od 16 hodin ze zdravotních důvodů.

Slovo má pan ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Děkuji za slovo. Paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové, nezbývá mi, než reagovat na poslední vystoupení. Skutečně se nejedná v návrhu rozpočtu o žádnou hru s čísly. Je potřeba pořádně číst důvodovou zprávu k sociální reformě. To, že snižujeme, nebo chceme snížit administrativní náklady na sociální systém, to rozhodně neznamená, že chceme snižovat objem vyplácených dávek. Prosím, pokud by nedošlo ke zmýlení a popletení těchto dvou pojmů, tak je situace úplně jasná. Ano, sociální reforma má výrazně snížit administrativní náklady na sociální systém a má mírně zvýšit objem těch prostředků, které směřují jak ke zdravotně postiženým, tak k těm nejslabším sociálním skupinám.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane ministře. Nyní je přihlášen do rozpravy pan poslanec Antonín Seďa.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, vážení ministři, vážené kolegyně, kolegové, z důvodu vážnosti situace v českém vězeňství mi dovolte několik poznámek k návrhu státního rozpočtu na rok 2012, kapitola Ministerstva spravedlnosti, část Vězeňství. Příjmy jsou navrhovány ve výši 1,243 miliardy Kč, což je o téměř 72 milionů Kč více než v tomto roce. Výdaje jsou navrhovány ve výši 7,617 miliardy, což je o 96,5 milionu Kč více než v roce 2011. Tady je ovšem nutno zdůraznit, že rozpočet vězeňské služby byl na tento rok výrazně podhodnocen, což má za následek obrovské problémy v odměňování, zajištění provozu či zajištění bezpečnosti v našich věznicích. Ty jsou nejen přeplněné, za což jsme dlouhodobě kritizováni mezinárodními organizacemi i Evropskou unií, ale máme několik tisíc odsouzených čekajících na vazbu či výkon trestu.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, samo Ministerstvo spravedlnosti ovšem uvádí - cituji - ve zprávě Ministerstva spravedlnosti: Tento objem, objem financí je naprosto nedostatečný a reálně zajišťuje každodenní provoz vězeňských zařízení pouze do července 2012, přičemž v průběhu roku 2012 nesmí dojít k dalšímu nárůstu počtu vězněných osob nad počet 23 300 osob. Uvedený nedostatek výdajů bude muset řešit resort již od začátku roku 2012.

Tady si dovolím poznámku. Pokud pan ministr financí ve svém úvodním proslovu jasně deklaruje, že odhadovaná predikce růstu hrubého domácího produktu je nadhodnocená a že růst české ekonomiky bude nižší, pak se obávám, že i tento nedostatečný rozpočet bude těžko v průběhu příštího roku navyšovat.

Finanční prostředky na platy odpovídají počtu 7237 příslušníků vězeňské služby a 4121 občanských zaměstnanců. Nepokryty zůstávají nadále finanční dopady vyvolané nově stanovenou stupnicí tarifních platů lékařů od března tohoto roku. Dále, navrhované finanční prostředky v části ostatních věcných výdajů jsou katastrofálně nízké a už od začátku roku 2012, jak praví ministr spravedlnosti, bude nutné usilovat o jejich navýšení. Negativní trend restrikce výdajů na financování programu reprodukce majetku Vězeňské služby České republiky se neustále prohlubuje. Pro nedostatečné přidělování finančních prostředků ze státního rozpočtu na řádnou reprodukci a obnovu materiálně technické základny tyto věci byly všechny pozastaveny.

Vážení členové vlády, vážené poslankyně, vážení poslanci, závěrem si dovolím zhodnotit návrh rozpočtu pro vězeňství jako nedostatečný a s ohledem na možná bezpečnostní rizika jako velmi riskantní. Ministerstvo spravedlnosti, respektive vláda se nechovají k nemovitostem s péčí řádného hospodáře. Osobně se domnívám, že vláda hodlá podlomit vězeňskou službu jako takovou a hodlá ji v budoucnu privatizovat, nebo minimálně nakupovat tuto službu od soukromého sektoru. Jiným způsobem si nedovedu logicky zdůvodnit tento přístup vlády, který již dnes představuje bezpečnostní riziko pro občany České republiky.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji. Dalším přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Pavel Antonín. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Antonín: Vážená paní předsedající, vážená vládo, vážení kolegové, vážené kolegyně, jako zdravotníka mne zajímal především vztah návrhu rozpočtu pro rok 2012 ke zdravotnictví. Shodně s odborníky například z odborů nebo jako jeden z mých předřečníků jsem přesvědčen, že tento rozpočet připravuje podmínky pro privatizaci veřejných zdravotnických služeb. Tento záměr je patrný ve všech přijatých a přijímaných reformách této vlády.

Jasně hlavním nástrojem tohoto záměru bude sjednocení daně z přidané hodnoty. Zvýšení DPH odebere z veřejné sféry miliardy korun a zdravotnictví bude na čelném místě dobrovolných dárců. Zvýšené ceny léků, tepla, vody, zdravotnických prostředků, potravin se zákonitě odrazí v nárůstu nákladů poskytovatelů zdravotní péče. Odhaduje se, že celkový nárůst nákladů ve zdravotnictví spojených se sjednocením DPH stoupne v roce 2012 proti roku 2015 o 5 miliard. V roce 2013 se tato částka pravděpodobně dále zvýší na 8 miliard podle toho, o kolik se zvýší znovu DPH.

Stejné problémy bude mít samozřejmě celá veřejná správa a služby včetně resortu. Celkově se domnívám, že pro celé veřejné rozpočty pro rok 2012... bude tato částka na 8 miliardách Kč, pro rok 2013 na 10 až 12 miliard. Bylo by logické..., kdyby tuto částku centrální rozpočet převedl ze svých příjmů ze zvýšení DPH zpět do místních rozpočtů, rozpočtů zdravotních pojišťoven a samozřejmě posílil i vlastní dotčené rozpočtové kapitoly. Je nadmíru jasné, že se tak nestane a v těchto rozpočtech nastane díky této operaci výrazné napětí.

Zdravotní pojištění pracuje v současné době se systémově ročním deficitem cca minus 6 miliard Kč. Rezervy systému zdravotního pojištění přitom byly v roce 2009 a 2011 téměř vyčerpány. Systém zdravotního pojištění, který byl v období ekonomické krize jedním z mála zdrojů stability veřejných financí, se tak dostane do velmi nerovnovážného stavu a finančních problémů a bude zdrojem nestability. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP