(Jednání pokračovalo ve 22.20 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Vážení kolegové, uplynul čas na přestávku, o kterou si požádal předseda poslaneckého klubu KSČM. Můžeme pokračovat v projednávaném bodu. S faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Rath. Prosím, pane poslanče. Pouze bych připomněla, že faktická se váže k rozpravě. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec David Rath: Děkuji. Dámy a pánové, já myslím, že je potřeba zjistit, jak na tom jsme, a proto tedy navrhuji přerušení tohoto bodu minimálně na několik týdnů, do takového 5. prosince. Prosím, abyste o tom nechala hlasovat.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Zazněl tady návrh na přerušení tohoto bodu do 5. prosince. Já přivolám kolegy. Vidím tady požadavek na odhlášení, takže dámy a pánové, přihlaste se opět svými registračními kartami - hlasovací zařízení nebere kreditní karty, pouze registrační.

 

Můžeme začít hlasovat o tomto procedurálním návrhu.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 263, z přihlášených 86 pro 13, proti 72. Tento návrh byl zamítnut.

 

S faktickou poznámkou se opět hlásí pan poslanec Rath. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec David Rath: Děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové, já jsem samozřejmě očekával, že to tak dopadne, že koalice bude bdělá, ale chtěl jsem to taky z toho důvodu, že dneska tady pan předseda klubu TOP 09 Gazdík, který patří mezi takové ty vyhlášené stachanovce-nečasovce, sám tady navrhoval jednání 24 hodin bez přerušení a byl takový nadšený a já ho tady nějak nevidím. A kritizoval třeba našeho pana předsedu, že tady není, přitom tady je. A kde máte pana Gazdíka? Nejdřív tady plakal, že mu utekly všechny ženy, což mně ho bylo líto, ale musím říct, že se jim moc nedivím. Pak se chlubil tím, že ženy poslal domů, tak nevím, jak to myslel, a pravděpodobně teď odešel i za nimi. Takže by možná stálo za to, než zase příště bude někoho moralizovat, že někdo chybí nebo tak, kdyby tady byl sám, a zvláště když navrhuje takové věci, abychom jednali 24 hodin a pořád a stále, nebo jestli si odskočil do své Suché Lozi, nebo někam se podívat, co dělají jeho ženy, tak to chápu. Ale pokud nás nutí tady být 24 hodin, tak by tady především měl být on.

Musím pochválit pana premiéra Nečase. Ten skutečně drží ten stachanovsko-nečasovský pohár zatím velmi statečně. Je vidět, že máte nečasovsko-stachanovskou výdrž a že to s hlasováním zákonů splníte minimálně na 170 procent. Já myslím, že by vaši předchůdci z 50. let na vás byli hrdi, pane premiére. To se bohužel nedá říci o předsedovi TOP 09 ze Suché Lozi. Ten zase někde chybí.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: To byla faktická poznámka a budeme pokračovat v rozpravě. Dalším přihlášeným poslancem je pan Ladislav Šincl, kterému tímto uděluji slovo. Prosím, pane poslanče, můžete hovořit.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Děkuji, paní předsedající. Vážený pane ministře, vážená vládo, paní poslankyně, páni poslanci, ministr financí volal po nových, svěžích myšlenkách, a tak jsem se rozhodl, že nějaké nové svěží myšlenky ve věci stavebního spoření zde přednesu, které tady pravděpodobně ještě nezazněly.

V úvodu mi dovolte uvést ve stručnosti, že návrhy týkající se možných změn v systému stavebního spoření obsažené v daném návrhu nepokládám za dostatečně promyšlené. Všechny tyto návrhy totiž směřují k situaci, kdy by došlo ke snížení atraktivity tohoto systému. Je zjevné, že pokud bude spořit méně občanů, bude také méně peněz, které by mohly být poskytnuty ve formě úvěrů na pořízení vlastního bydlení.

Já bych poprosil...

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Dámy a pánové, já vás prosím o klid v jednacím sále. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Děkuji, paní předsedající.

Je logické, jestliže bude klesat počet lůžek (?) ze stavebního spoření, dojde také ke snížení poptávky po nových bytech. To by mělo v konečném důsledku negativní vliv na hospodářský růst a vývoj české ekonomiky. Nemohu souhlasit s tím, aby současná, ale i budoucí vláda zasahovala do jistot občanů, které jí dávají smlouvy, které lidé podepsali na základě platných zákonů. Pro každého demokratického politika, který respektuje principy demokratického právního státu, musí být naprosto nepřijatelné, aby zasahovala do smluvních vztahů mezi občany a pojišťovnami se zpětnou platností. Je nutné nahlas upozornit na to, že pokud bude stát retroaktivně zasahovat do již uzavřených smluv mezi občany a spořitelnami, hrozí České republice arbitrážní žaloby a velké škody. V tom případě je zde značné riziko, že stát přijde v těchto arbitrážních řízeních o miliardy korun, což si státní pokladna v době pokračující hospodářské krize nemůže dovolit. Korekce směrem k větším úsporám byly v systému stavebního spoření prováděny i za vlád sociální demokracie. Vždy se však jednalo o změny, které byly platné pro budoucí smlouvy. Provedené korekce nelze pokládat za dostatečné.

Jelikož byl opět předložen totožný návrh jak již před časem, dovolte mi, abych i já řekl k danému tématu několik vět a pro zopakování připomněl několik stručných faktů. Je to hlavně z toho důvodu, že historie nás může jen poučit.

Dne 4. října 2010 předložila vláda Poslanecké sněmovně návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona ČNR číslo 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona ČNR číslo 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon číslo 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, schváleného usnesením vlády číslo 669 ze dne 22. září 2010. Současně navrhla projednání zákona tak, aby s ním Poslanecká sněmovna mohla ve smyslu § 90 odst. 2 jednacího řádu vyslovit souhlas již v prvém čtení. Návrh byl rozeslán poslancům jako sněmovní tisk číslo 116. Jistě si na to pamatujete. Organizační výbor svým usnesením číslo 32 ze dne 14. října 2010 doporučil projednání návrhu zákona, určil zpravodaje a přikázal návrh rozpočtovému výboru. Prvé čtení bylo započato ve 14.20 dne 26. října 2010 na 7. schůzi, kde byl návrh projednán v obecné rozpravě.

Ještě před uvedením tohoto návrhu předkladatelem byla předsedkyni Poslanecké sněmovny doručena námitka poslaneckého klubu sociální demokracie proti projednání návrhu, aby mohl být vysloven souhlas s návrhem zákona již v prvém čtení, pročež se tento návrh stal neprojednatelný. Následně v průběhu obecné rozpravy navrhl ministr financí a poslanec Miroslav Kalousek podle § 91 odst. 2 jednacího řádu zkrácení projednávání návrhu zákona ve výboru na 15 dní. V důsledku uplatnění námitky poslaneckých klubů sociální demokracie a KSČM však nebyl projednán ani tento návrh. Poslanecká sněmovna následně přikázala návrh zákona k projednání rozpočtovému výboru. To je usnesení číslo 102. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP