(17.40 hodin)
(pokračuje Orgoníková)

Písemnou zprávu o peticích bych ještě ráda doplnila, protože v ní nemohla být uvedena tři relativně velká veřejná projednávání petic, která se uskutečnila až v podzimních měsících, a nemohli jsme proto o nich informovat v předložené písemné zprávě.

Konkrétně proběhlo veřejné slyšení k petici na lepší ochranu zvířat. Během projednávání nového občanského zákoníku jak v ústavněprávním výboru, v petičním výboru i v semináři, který organizovala místopředsedkyně Sněmovny paní doktorka Parkanová, tak i zde na plénu zaznělo mnoho výhrad k tomuto vládnímu návrhu. Myslím, že i na základě iniciativy občanů a jimi předložené petice se podařilo v novém občanském zákoníku schválit lepší variantu, než byla původně navrhována.

Za druhé se výbor také podrobně zabýval peticí za vyřešení dopravní krize v Přerově. Na veřejném slyšení, projednávání petice, náměstek ministra dopravy Ivo Toman uvedl, že stavba D1 v úseku 137, který začíná u Předmostí a napojí se na dálnici u Lipníku nad Bečvou, je navržena na zahájení v roce 2012 včetně potřebného finančního zabezpečení v rozpočtu na rok 2012. Věřím, že tomu tak opravdu bude a v několika málo letech se konečně dopravní situace zde vyřeší. Tady bych chtěla poznamenat, že nešlo pouze o tuto dopravní situaci, kterou se podařilo v petičním výboru zajistit, aby byly finanční prostředky dány do Státního fondu dopravní infrastruktury právě pro tyto akce.

Další veřejné projednávání petice bylo k petici za zachování samostatné Státní opery Praha a zachování operního a baletního souboru. Projednávání této petice ještě nebylo ukončeno, znovu se k ní musíme vrátit 12. ledna 2012, kdy budou projednávány další dvě petice kromě této opery Praha, a musím říci, že vás všechny na projednávání těchto petic zvu, poněvadž tam se setkáte s občany, kteří vám sdělí svoje názory.

Jinak jsem připravena vystoupit v podrobné rozpravě.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Otevírám všeobecnou rozpravu. Do všeobecné rozpravy se nehlásí nikdo, v tom případě obecnou rozpravu můžeme ukončit. Otevírám rozpravu podrobnou. Prosím paní poslankyni.

 

Poslankyně Hana Orgoníková: Seznámím vás tedy s usnesením petičního výboru. Petiční výbor schvaluje předloženou zprávu o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. do 30. 6. 2011. Pověřuje místopředsedkyni výboru, aby zprávu předložila k informaci Poslanecké sněmovně - což jsem právě učinila. Doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu bere na vědomí zprávu o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011.

Můžete dát hlasovat.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ještě se zeptám, jestli někdo nechce navrhnout něco úplně jiného, ale vypadá to, že ne, takže podrobnou rozpravu můžeme ukončit a skutečně hlasovat o tomto návrhu, který jsme slyšeli.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, odhlasovat toto znění, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 227 přihlášeno bylo 83, pro hlasovalo 81, proti žádný. Takže tohle jsme odhlasovali a můžeme ukončit bod 133.

 

Další je bod

136.
Výroční zprávy a účetní závěrky zdravotních pojišťoven za rok 2010
s vyjádřením vlády spolu se souhrnným hodnocením, hodnocením
výročních zpráv a účetních závěrek za rok 2010 jednotlivých
zdravotních pojišťoven a tabulkovými přílohami
/sněmovní tisk 513/

Materiál by mohl uvést ministr zdravotnictví Leoš Heger. Prosím, pane ministře, můžete uvést.

 

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Předkládám k projednání materiál Výroční zprávy a účetní závěrky zdravotních pojišťoven za rok 2010 s vyjádřením vlády spolu se souhrnným hodnocením, hodnocením výročních zpráv a účetních uzávěrek za rok 2010 jednotlivých zdravotních pojišťoven s tabulkovými přílohami.

Všechny výroční zprávy byly schváleny samosprávními orgány pojišťoven a ověřeny auditory do 30. dubna 2011 s výjimkou výroční zprávy a účetní závěrky za rok 2010 zdravotní pojišťovny Média, která byla předložena až v červnu již Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky, která převzala odpovědnost za její sestavení po sloučení s touto zdravotní pojišťovnou od 28. března 2011, kdy byla pojišťovna Média vymazána z obchodního rejstříku. Stanoviska dozorčí rady a správní rady nebyla obsažena vzhledem k datu vymazání zdravotní pojišťovny Média z obchodního rejstříku, protože její orgány neměly možnost se již daného procesu zúčastnit. Ověřením dokumentu na Ministerstvu zdravotnictví a Ministerstvu financí nebyly zjištěny žádné zásadní nedostatky.

Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR jsou předkládány ověřené dokumenty výročních zpráv z roku 2010. Souhrnné zhodnocení systému veřejného zdravotního pojištění vychází z dat získaných sumarizací údajů z tabulkových příloh jednotlivých výročních zpráv.

Systém veřejného zdravotního pojištění byl v roce 2010 ovlivněn pokračující recesí, ale i následnými skutečnostmi. Měsíční vyměřovací základ platby pojistného ze státního rozpočtu vzrostl na 723 korun měsíčně za osobu. Roční vyměřovací základ pro platbu pojistného na veřejné zdravotní pojištění pro zaměstnance i OSVČ byl zvýšen ze 48násobku na 72násobek průměrné mzdy při zahrnutí souběhu příjmů ze zaměstnání a příjmů ze samostatné výdělečné činnosti.

Podmínky úhrad zdravotní péče podle jednotlivých segmentů stanovila pro rok 2010 vyhláška č. 471/2009 Sb., která vycházela z předpokládaných příjmů systému veřejného zdravotního pojištění na rok 2010. V důsledku aplikace této vyhlášky se podařilo v roce 2010 dosáhnout meziročního snížení nárůstu nákladů na zdravotní péči o 9 procentních bodů. Dále pak v zájmu posílení stavu finančních prostředků na bankovním účtu základního fondu zdravotního pojištění byla uzavřena v roce 2009 dohoda zdravotních pojišťoven a Ministerstva zdravotnictví na postupu omezení tvorby provozního fondu a fondu prevence v letech 2009 a 2010.

Celkové příjmy a výdaje tady nebudu reprodukovat, snad jenom oznámím to, že podstatné bylo, že saldo příjmů a výdajů celkem včetně zdanitelných bylo v důsledku nerovnovážného vývoje příjmů a výdajů minus 6,9 mld. korun a toto záporné saldo vzrostlo oproti předchozímu roku 2009.

Materiál byl postoupen do meziresortního připomínkového řízení, v němž nebyly zásadní připomínky, a vláda České republiky na své schůzi 14. září 2011 přijala k předkládanému materiálu usnesení č. 681, kterým pověřuje předsedu vlády předložit návrhy výročních zpráv k projednání Poslanecké sněmovně.

Děkuji, to je vše.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže děkuji panu ministrovi. Tento tisk byl přikázán výboru pro zdravotnictví. Tady došlo ke změně, místo Marka Šnajdra je zpravodajem určen Igor Svoják, takže bych poprosil pana poslance, kdyby nás tady informoval on.

 

Poslanec Igor Svoják: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, já se plně připojuji k textu, který přednesl pan ministr. Podle mého názoru zpráva byla úplná, vypovídající a správná a v podrobné rozpravě budu navrhovat, aby výroční zprávy zdravotních pojišťoven byly schváleny.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže můžeme zahájit všeobecnou rozpravu a do ní se hlásí paní poslankyně Kateřina Konečná. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP