(18.00 hodin)
(pokračuje Polčák)

A nedělá to, a to je ten problém, nedělá to pouze notář, takhle by to samozřejmě mohlo být argumentováno, ale dělají to i exekutoři a Ministerstvo spravedlnosti to prostě přiznává. Já nechci v té věci dále vést zbytečnou diskusi o tom, jestli je to špatně, nebo dobře. Podle mého názoru je vhodné, pokud se dvě strany dohodnou, aby měly vykonatelný titul, aby ty spory se dále nehromadily, nebylo to určité perpetuum mobile na ty spory. Podle mého názoru ta úprava, kterou navrhl ústavněprávní výbor, je vhodná.

Pokud jde o nerovné postavení mezi mediátory advokáty a mediátory neadvokáty, nebo respektive právníky a neprávníky, já chci říci, že pan ministr proti tomuto takzvaně nerovnému postavení vystupuje, nicméně jakousi nerovnost, a to možná, že i oprávněně, zdá se, podle některých kritizují i tyto organizace. Protože tato nerovnost je založena v tomto ohledu pojetí právě ve vládním návrhu. Paragraf 100 odst. 3 říká, že mediátorem podle věty první může být pouze osoba, která má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle jiného právnického předpisu vyžadováno pro výkon advokacie. Jinými slovy, není možno argumentovat na jedné straně, že se jedná o nerovnost, a zároveň přezírat to, že ten zákon je takto de facto postaven, je již takto napsán.

Z tohoto úhlu pohledu já nemám nic proti tomu, aby vykonatelné doložky mohli klidně připojovat všichni ti, kdo mají právnické vzdělání. S tím já osobně problém nemám. Nechť klidně ministerstvo takovýto návrh připraví. Ale podle mého názoru argumentovat tím, že tento způsob, umožnění toho, aby lidé neplatili další notářské nebo exekutorské poplatky a jim vybraný advokát-mediátor, který vykonává nestrannou činnost mezi nimi, jim poskytl konečné řešení toho jejich sporu, je ve prospěch občanů, a rozhodně to není tak, že by docházelo ke stírání rozdílu mezi právnickými profesemi. Zde se nejedná o veřejnou listinu.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ještě poprosím pana poslance - paní zpravodajka může okamžitě, prosím.

 

Poslankyně Ivana Weberová: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, já bych chtěla pouze dodat, že v této debatě se ztotožňuji s tím, co zde zaznělo z úst mých předřečníků. Chtěla bych pouze dodat, že tímto zákonem nerušíme mediátory, kteří poskytují mediační služby na základě živnostenského oprávnění. Ti mohou samozřejmě svoji činnost vykonávat dál, jen nesmějí používat název zapsaný mediátor. Tento zákon vyhrazuje tedy toto označení těm mediátorům, kteří splní některé další podmínky, které jsou zde dány proto, aby ministerstvo mohlo garantovat určitou kvalitu těch mediátorů. Takže není to tak, že by ti mediátoři, kteří například nedosáhnou vzdělání v magisterském oboru, nemohli nadále vykonávat mediační činnost. Mohou ji vykonávat, ale na základě živnostenského oprávnění.

Jinak v té debatě ohledně doložky vykonatelnosti, která by mohla být připojována k mediačním dohodám ze strany advokátů - já si myslím, že ty názory se různí. Myslím si, že je na to třeba se dívat z hlediska uživatelů toho zákona, nikoli ze strany, z hlediska těch poskytovatelů. Myslím si, že pro uživatele bude výhodnější, pokud budou mít zajištěno více forem mediační dohody. Samozřejmě podle druhu svého sporu se můžou sami rozhodnout, ke kterému mediátorovi a jaké služby od něj budou požadovat.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Poslanec Chvojka nyní může vystoupit. Prosím.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji. Já už jenom velice krátce, už to asi nemá cenu prodlužovat, točíme se trošičku dokola. Navážu na kolegu Polčáka, on to v podstatě řekl správně. Já nesouhlasím se slovem nerovnost, ale ta odlišnost postavení mediátorů-advokátů a těch mediátorů ostatních už dneska v tom zákoně je. Tak neříkejme, že je to špatně. Mediátor-advokát prostě podstoupil náročnou advokátní zkoušku, je tam určitá záruka toho, že rozumí tomu právnímu řádu. Je tam možná i jeho určitá známost v místě, kde ty právní služby poskytuje. Prostě měla by tam podle mě být dána možnost, tak jak řekla paní kolegyně Weberová, toho, aby si ten občan, nebo ty dvě smluvní strany té mediační dohody prostě vybraly, jestli chtějí standardní dohodu u standardního mediátora, nebo dohodu s vykonatelností u mediátora advokáta. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Vypadá to, že rozprava se vyčerpala. Nyní můžeme - omlouvám se panu poslanci. Prosím.

 

Poslanec Rom Kostřica: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Prosím vás pěkně, já nejsem sice právník, nicméně mě by zajímala jenom taková jedna věc. Já si myslím, že když dojde k nějaké mediační dohodě a je tam shoda, není problém. Problém může nastat potom, když jedna nebo druhá strana není spokojená a chce to nějakým způsobem napadnout. Pokud vím, pokud je to sepsáno formou veřejné listiny a je to doposud děláno tak, že je to určitý státem regulovaný počet osob, který je jmenovaný a kontrolovaný státem, tak tato veřejná listina je uložena, je uložena u notáře, kde je k dohledání. Pokud vím, nebo pokud jsem s tím byl seznámen, tak v případě mediátorů-advokátů, a to je rozdíl těch notářských zápisů, které jsou uloženy u notáře, není zřejmé, co bude předmětem kontroly. Tam nemůže ten nedostatek nahradit pouze evidence vykonatelných mediačních dohod v neveřejném seznamu vedeném Českou advokátní komorou, tak jak je to uvedeno v tom pozměňovacím návrhu. Jestliže budou evidovány jenom údaje, a nikoli originál dokumentu, nemá tato evidence praktického významu.

Také se domnívám, že určitá odměna, která je stanovena právním předpisem, je fixní, není smluvní, tak jak je to u advokátů.

Já sám jakožto neprávník se domnívám, že ta nestrannost mediátora je nezbytná. Já se osobně domnívám, že v podstatě výkon advokacie je opak, tedy že advokát hájí zájem jen svého klienta.

Dále - už uvedu poslední věc - jsem v tom pozměňovacím návrhu neviděl vyčíslení zřejmého navýšení nároku na státní rozpočet v důsledku nezbytného razantního personálního rozšíření oddělení státního dohledu Ministerstva spravedlnosti.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. To je snad poslední vystoupení v obecné rozpravě. Můžeme obecnou rozpravu ukončit. Ptám se, jestli si někdo přeje vystoupit ještě po skončení obecné rozpravy. Nechce, asi si nepřeje, takže můžeme rovnou přikročit k rozpravě podrobné.

Do rozpravy podrobné se mi hlásí paní ministryně Peake. Prosím.

 

Místopředsedkyně vlády ČR Karolína Peake: Vážený pane předsedající, páni ministři, dámy a pánové, já svým pozměňovacím návrhem, který nyní navrhnu, dám asi úplně opačné znaménko té debatě, která tady nyní proběhla. Pozměňovací návrh jsem avizovala panu ministrovi a dovoluji si jej tedy rovnou načíst. Týká se věty, kterou už tady zmiňoval v debatě pan poslanec Polčák, byť trochu v jiném kontextu, než ji zmíním nyní já.

Navrhuji tedy tento pozměňovací návrh: V návrhu zákona v hlavě čtvrté části druhé Změna občanského soudního řádu, novelizační bod číslo 2 § 100 odst. 3, navrhuji vypustit poslední větu, která zní: Mediátorem podle věty první může být pouze osoba, která má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle jiného právního předpisu vyžadováno pro výkon advokacie. To neplatí v řízení o sporu nebo jiné právní věci, která vyplývá z rodinných vztahů.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Kdo další se hlásí? Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jitka Chalánková: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych se přihlásila k pozměňovacímu návrhu k vládnímu návrhu zákona o mediaci poslankyň Heleny Langšádlové a Jitky Chalánkové. Byl vám rozdán, je také v systému pod číslem dokumentu 922. Nebudu ho číst celý vzhledem k tomu, že jej máte k dispozici.

Dovolte, abych se obrátila alespoň k bodu číslo 8, kde navážu na svou předřečnici paní ministryni Peake, kde v části druhé ustanovení § 29 odst. 2 se věta "Mediátorem podle věty první může být pouze osoba, která má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle jiného právního předpisu vyžadováno pro výkon advokacie. To neplatí v řízení o sporu nebo jiné právní věci, která vyplývá z rodinných vztahů." zrušuje. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP