Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
1. února 2012 v 9.01 hodin
Přítomno: 178 poslanců
 

 

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, dovolte mi, abych vám popřál dobré ráno a zahájil druhý jednací den 33. schůze Poslanecké sněmovny.

Nejdřív vás požádám, abyste se posadili a přihlásili identifikačními kartami. Pan poslanec Jeroným Tejc má náhradní kartu číslo 29. I další žádám, aby mi v případě, že potřebují, nahlásili číslo náhradní karty.

Nejdřív vás seznámím s omluvami na dnešní den, jak jsem je obdržel. Z poslanců se omlouvá poslankyně Lenka Andrýsová, Pavel Hojda, Petr Jalowiczor, Radim Jirout, Jana Kaslová, Anna Putnová, Jana Suchá, David Šeich a Jiří Šlégr, ale ten se omlouvá pouze od 10.30 do 11.30. A stejně tak paní poslankyně Anna Putnová se omlouvá až od 13.30 hodin dnes. Pak tady mám omluvy členů vlády. Omlouvá se ministr Josef Dobeš, ale pouze mezi 14. a 16. hodinou. Omlouvá se také ministr Pavel Dobeš z pracovních důvodů. A omluvený je stále ještě ministr zahraničí Karel Schwarzenberg, který je - tuším - v Izraeli, pokud se nepletu.

Jenom sděluji, že dnes je středa. Tuším, že jednání je plánováno do 16. hodiny, pokud si to vybavuji z včerejší porady vedení. Takže jednáme do 16 hodin podle všeho.

Dnešní jednání bychom měli zahájit pevně zařazeným bodem 4, to je tisk 449. Pak bychom pokračovali body z bloku druhého čtení, které jsme včera večer nedokončili. A pokud bychom zvládli ta druhá čtení, tak bychom pak mohli pokračovat zákony v prvním čtení. Připomínám ještě, že na odpolední jednání jsme provedli pevné zařazení některých bodů. Je to bod 25, to je tisk 547, bod 20, 21, 33 a 31. To jsou body pevně zařazené po polední přestávce.

Tohle je tedy program. Dívám se, nikdo se k programu - zdá se - nehlásí, takže můžeme pokračovat podle programu, který je v tuto chvíli schválen.

 

Já bych tedy sáhl po tom bodu číslo 4, což je pevně zařazený

4.
Vládní návrh zákona o ochraně ovzduší
/sněmovní tisk 449/ - druhé čtení

Požádal bych pana ministra životního prostředí Tomáše Chalupu, kdyby se jako první dnes ujal slova. Prosím, pane ministře, můžete nám to uvést.

 

Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dobré ráno. Dovolte mi, abych na začátek vám sdělil několik slov k návrhu zákona o ochraně ovzduší. Myslím si, že všichni jsme již o tom návrhu mnohokrát diskutovali.

Myslím, že každý z nás vidí dnešní aktuální situaci z hlediska ovzduší v České republice, jak asi víte -

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pardon. Já bych jenom požádal poslance, kdyby tady vznikl přece jenom trochu větší klid, abychom mohli opravdu poslouchat. (Zvoní zvoncem na zklidnění hlučné atmosféry.)

Děkuji. Prosím klid.

 

Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa Jak asi víte, aktuální situace je taková, že byla vyhlášena regulace zdrojů v Moravskoslezském kraji. Jak asi víte, v tuto chvíli, včera a dnes, dochází k překračování limitů i v městech mimo - a teď v uvozovkách - tradiční Moravskoslezský kraj, a to jak v Čechách, tak na Moravě.

Pokud se podíváme na zdroje znečištění ovzduší v České republice, pak je evidentní, že se jedná o trojici základních zdrojů - průmysl, způsob vytápění domácností a doprava. Pokud se podíváme na Moravskoslezský kraj, kde ta situace je nejhorší z krajů v České republice, pak podíl průmyslu je větší. Na druhou stranu je třeba říci, že průmysl a zdroje z průmyslu jsou ty, u nichž opatření jsou reálně prováděna a kde skutečně meziročně dochází k změnám.

Současná právní úprava plně zohledňuje požadavky předpisů EU v oblasti regulace, avšak dnešní stav naznačuje, že dostupné nástroje nejsou dostatečné. A prioritou této vlády, jak již bylo řečeno, je zlepšení nepříznivého stavu a zajištění takové kvality ovzduší, která nepředstavuje zdravotní rizika pro obyvatele ani rizika pro ekosystémy.

Dovolte mi zmínit několik málo opatření, která konkrétně tento zákon obsahuje. Jedná se například o opatření takzvaná kompenzační, která fakticky znamenají, že umístění nového zdroje znečištění ovzduší v oblasti s překračovanými emisními limity bude možné toto učinit pouze tehdy, kdy zároveň dojde k vyřazení zdroje, který jinak tyto látky do ovzduší vypouští. Fakticky by tak nemělo dojít k navýšení. Dojde k zpřísnění požadavků na kotle pro vytápění domácností. Dojde k individuálnímu přístupu ke zdrojům znečištění ovzduší. Zohledňuje se význam konkrétního zdroje a míry jeho působení na kvalitu ovzduší. Předpokládáme rovněž zavádění nízkoemisních zón, byť víme, že s ohledem na to, že tento problém je komplexní, že s sebou nese také otázku bohužel neexistující dopravní sítě kolem velkých měst, zejména těch, které mají problémy z hlediska stavu ovzduší, tedy neexistence obchvatů, tak zavádění těchto zón bude během na delší trať.

Dámy a pánové, takto bych mohl pokračovat, ale myslím, že tuto rozpravu již vedeme dlouho a většina z nás návrh zákona se všemi jeho podstatnými náležitostmi dobře zná. Děkuji pěkně.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. V prvém čtení jsme to už přikázali samozřejmě výboru pro životní prostředí a také výboru hospodářskému.

V těch výborech tedy proběhlo jednání a máme z nich usnesení, tisky 449/1 a 449/2. Nejdřív bych požádal zpravodajku výboru pro životní prostředí poslankyni Kateřinu Konečnou. Prosím.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji, pane místopředsedo. Dobré ráno, kolegyně a kolegové.

Dovolte mi, abych vás seznámila s jednáním výboru pro životní prostředí, které se za prvé týkalo v loňském roce toho návrhu, který vám byl rozdán jako sněmovní tisk 449/1. To znamená, přijali jsme tam některé nutné pozměňovací návrhy tak, aby zákon byl opravdu v souladu se všemi předpisy a aby nedocházelo například k pojmové mystifikaci.

Druhé jednání se poté konalo 10. 1. na žádost pana ministra. Pan ministr nás tehdy informoval o pozměňujícím návrhu, který se chystal předložit a týkal se lokálních topenišť. K tomuto jednání nebylo učiněno žádné usnesení. Existuje pouze zápis, protože nebylo přijato žádné usnesení.

Takže výbor pro životní prostředí se tímto tiskem zabýval dvakrát - z jednoho máte výstupy, z druhého si můžete přečíst zápis. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP