(9.50 hodin)
(pokračuje Řápková)

Zákaz pobytu bude stále pouze sankcí s jasným preventivním charakterem, která zakáže recidivnímu přestupci, aby se vracel do místa, kde opakovaně páchá přestupky. Teprve poté, pokud tuto sankci poruší, se podle návrhu dopustí trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Řešení tohoto trestného činu je pak již v rukou soudů.

O sankci budou rozhodovat správní orgány - to byla častá připomínka. Ale již dnes rozhodují správní orgány stejně jako soudy například o zákazu činnosti nebo o zákazu řízení motorových vozidel až na dobu dvou let. To jsou výrazná omezení osobních práv, která mohou mít i velice negativní dopady, například pokud se jedná o řidiče z povolání nebo člověka, který potřebuje vůz ke svému povolání. Jsou to tedy výrazné zásahy do života pachatele a jeho rodiny a přitom se může jednat o dopravní nebo jiné přestupky, při kterých pachatel nezasáhl do práv druhých osob jako v případě krádeží nebo fyzického napadání či jiného obtěžování druhých.

Ve prospěch správních orgánů svědčí i skutečnost, že přestupková komise může již dnes pachateli vybraných přestupků uložit až roční zákaz vstupu do veřejných prostor a prostranství, kde se podává alkohol.

Předložená novela nemá ambice vyřešit veškerou drobnou kriminalitu související s recidivou přestupků v problémových lokalitách. Zákon určitě nepostihne všechny pachatele přestupků, to ale žádný zákon. Tento návrh však má být jedním z důležitých právních nástrojů právě pro starosty, aby pomohli pro své občany zlepšit bezpečnost v místech, kde žijí, a hlavně je ochránit před takovými pachateli, kteří jsou dnes fakticky nepostižitelní.

Pozměňovacími návrhy, které budou předloženy v obecné rozpravě, se předkladatelé vypořádají s připomínkami vlády.

Dámy a pánové, dovoluji si požádat o podporu tohoto návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Přikázali jsme to ústavněprávnímu výboru, výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, výboru pro sociální politiku. Usnesení a záznamy z výborů máme pod č. 431/3, 4, 2, Z - výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj předložil i záznam z jednání. Prosím, aby se slova postupně ujali zpravodajové jednotlivých výborů a informovali nás.

Pan poslanec Stanislav Křeček by nás mohl informovat o jednání ústavněprávního výboru. Prosím, pane poslanče, máte slovo jako první.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Dobré dopoledne, dámy a pánové, ústavněprávní výbor projednal tento návrh zákona a doporučil Sněmovně ho zamítnout z celé řady důvodů. Jedním z důvodů je negativní stanovisko vlády, dále stanovisko ombudsmana, který je zásadně proti takovémuto řešení této složité situace s ohledem na nebezpečí dostání se do konfliktu s ústavou, jelikož je to významný zásah do ústavního práva. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane poslanče. Další je pan poslanec Jaroslav Vandas. Prosím pana poslance Vandase.

 

Poslanec Jaroslav Vandas: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj projednal návrh zákona na 18. schůzi dne 13. října a nepřijal k projednávanému tisku žádné usnesení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď paní poslankyně Jitka Chalánková - a pan poslanec Křeček k tomu chtěl ještě vystoupit. Prosím.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Dámy a pánové, nechal jsem se unésti svými představami. Chtěl bych se opravit v tom smyslu, že ústavněprávní výbor nepřijal žádné usnesení v této věci.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: To je trochu jiné. Dobře. (Veselost v sále.) Prosím paní poslankyni Jitku Chalánkovou.

 

Poslankyně Jitka Chalánková: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vás seznámila se 75. usnesením výboru pro sociální politiku z 13. schůze dne 24. listopadu 2011. Obdobně jako můj předřečník vzhledem k tomu, že jsme měli k dispozici zamítavé stanovisko vlády a veřejného ochránce práv, tak jsme tento tisk projednali a pouze jsme ho vzali na vědomí. Uznávám, že toto stanovisko není úplně jednoznačné pro členy Poslanecké sněmovny, ale proto ponechávám na vašem zvážení, jak se při hlasování zachováte.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: To bychom měli zprávy výborů, můžeme tedy otevřít obecnou rozpravu. Přihlášky do obecné rozpravy nevidím, takže se ptám, kdo se hlásí do obecné rozpravy k tomuto návrhu zákona. Pokud se nikdo nehlásí, tak obecnou rozpravu prostě ukončíme a otevřeme rozpravu podrobnou, do které už tedy přihlášky tady jsou. Prosím, nyní pan poslanec Zdeněk Boháč.

 

Poslanec Zdeněk Boháč: Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Vážená vládo, kolegyně a kolegové, hlásím se k pozměňovacímu návrhu ke sněmovnímu tisku 431, který byl elektronicky podán jako sněmovní dokument 882. Dovoluji si upozornit, že v tomto dokumentu jsou dva různé pozměňovací návrhy. První pozměňovací návrh je v podstatě komplexní pozměňovací návrh, který byl zpracován ve spolupráci s příslušnými ministerstvy. Tento pozměňovací návrh byl podán skupinou poslanců Řápková, Krupka, Šulc, Kubata a Boháč dne 27. ledna 2012.

Pozměňovacím návrhem jsou provedeny jednak legislativně-technické úpravy, předně se však tento pozměňovací návrh vypořádává s připomínkami vlády. Pozměňovací návrh také upravuje návrh původní tak, aby byla zachována systematika zákona o přestupcích. Toto akcentuji. Taxativní výčet přestupků, který navrhovaný § 15a odst. 1 původně obsahoval, byl zrušen, a nová sankce zákaz pobytu byla vždy vložena ke každému z dotčených přestupků ve zvláštní části zákona o přestupcích, a to do odstavce pojednávajícího o ukládání sankcí. Původní výčet přestupků však zůstal zachován. Jedná se o obdobný systém jako v případě sankce zákazu činnosti.

Pozměňovacím návrhem se dále v § 15a odst. 1 vypořádají připomínky vlády. Cituji například, že pouhý odkaz na určité místo je příliš vágní, že by původní návrh měl respektovat terminologii obecního zřízení, či nepřesnost při vymezení stejného správního úřadu a připomínky k modifikaci skutkové podstaty. Návrh tedy nově stanoví kumulativní podmínky, které musí být splněny k uložení sankce zákazu pobytu. Musí jít o úmyslné zavinění. Jednání pachatele musí spočívat ve významném narušení místních záležitostí veřejného pořádku na území obce. Pachatel už byl za obdobný přestupek spáchaný na území stejné obce v posledním roce přede dnem spáchání přestupku postižen a uložení takové sankce je nezbytné k zajištění ochrany místních záležitostí veřejného pořádku.

Dámy a pánové, pokud jde o okolnosti spáchání přestupku, je dána výslovná vazba na místo spáchání přestupku, musí jít o území stejné obce, z čehož vyplývá, že by jej měl projednat jeden a ten samý místně příslušný správní orgán. Další připomínka vlády je upravena v § 15a odst. 3, kterým se zpřesňuje udělení výjimky pro krátkodobý pobyt a upravuje se i procesní stránka vydávání povolení správním orgánem. O povolení krátkodobého pobytu na území obce, na kterém byl zakázán pobyt, bude rozhodovat obecní úřad obce, v níž má přestupce trvalý pobyt nebo hlášený pobyt podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, přičemž povolení může vydat pouze se souhlasem správního orgánu, který zákaz pobytu uložil.

V pozměňovacím návrhu je stanovena rovněž zkrácená lhůta pro vydávání takového povolení. Zároveň je upraveno, že místo písemného vyhotovení rozhodnutí se vydává potvrzení, jímž se bude dotyčná osoba prokazovat při případné kontrole na území obce, v níž má být pobyt zakázán. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP