(10.00 hodin)
(pokračuje Boháč)

Zpřesnění udělení výjimky pro krátkodobý pobyt zcela vylučuje záměnu povolení k přechodnému pobytu vydaného v souvislosti s uloženou sankcí zákazu pobytu s povolením k přechodnému pobytu cizinců podle zákona o pobytu cizinců. Tím se vypořádáváme s připomínkou Parlamentního institutu.

Dámy a pánové, pozměňovacím návrhem se dále provádí drobná úprava zákona o obecní policii ve smyslu, že dožádaný orgán, tj. Policie České republiky a obecní úřady, je povinen poskytnout obecní policii údaj o uloženém zákazu pobytu, místu a době jeho trvání. Obecní policie bude tedy na základě této změny oprávněna údaje o zákazu pobytu využívat při šetření podezřelého z přestupku. Novelizace zákona o Policii České republiky se nenavrhuje, neboť Policie České republiky bude oprávněna využívat údaje o zákazu pobytu podle stávajícího § 66 odst. 2 zákona o Policii České republiky.

Tolik k prvnímu pozměňovacímu návrhu.

Druhým pozměňovacím návrhem ke sněmovnímu tisku 431, ke kterému se rovněž hlásím, je dokument 882. Mění se tím jednak zákon o pobytu cizinců na území České republiky a jednak zákon o evidenci obyvatel. Tento pozměňovací návrh byl opět zpracován ve spolupráci s příslušnými ministerstvy a byl podán skupinou poslanců Řápková, Krupka, Šulc, Kubata, Boháč, rovněž 27. ledna letošního roku. (Odmlka kvůli hluku v sále.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: A já bych požádal pana poslance Jandáka... Já bych požádal pana poslance Jandáka, neb řečník se jím cítí být rušen. A je to marné zřejmě. (Zvonek.) Já jenom poprosím. On řečník se bohužel cítí být rušen. Tak se mu omlouvám. (Poslanec Jandák cestou na místo uvádí, že hovořil k meritu věci a že se omlouvá.) Ano.

 

Poslanec Zdeněk Boháč: Pane kolego, děkuji za pochopení. Děkuji, pane kolego.

V návaznosti na nově zavedenou sankci zákazu pobytu do § 15 zákona o přestupcích, která může být uložena pachateli bez ohledu na jeho státní příslušnost, se upravuje evidence takovéto sankce v informačních systémech pro účely kontroly. V případě cizinců se jedná o informační systém cizinců provozovaný Policií České republiky podle § 158 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Úpravou § 158 odst. 1 písm. b) se stanoví, že v informačním systému cizinců se vedou vedle stávajících údajů o cizinci i údaje o jemu uloženém zákazu pobytu, místu zákazu pobytu a době jeho trvání. Navrhovaný § 158 odst. 9 písm. v) pak upravuje poskytování výše uvedených údajů z tohoto informačního systému.

Policii České republiky by tyto údaje za účelem provozování informačních systému cizinců měl oznamovat obecní úřad, který zákaz pobytu uložil. To je § 15a odst. 5 zákona o přestupcích. Ten známe.

Podle předběžných odhadů ministerstva by si měl návrh v souvislosti se změnou zákona o pobytu cizinců na území České republiky, tj. se zavedením nového údaje, který má být v informačním systému evidován, vyžádat finanční náklady cca 10 mil. korun.

V souvislosti s možností obcí ukládat zákaz pobytu se v pozměňovacím návrhu navrhuje vést pro účely kontroly tento údaj i v informačním systému evidence obyvatel. V navrhovaném § 15a odst. 5 zákona o přestupcích se současně stanovuje informační povinnost orgánu obce, který uložil zákaz pobytu, vůči Policii České republiky a obecnímu úřadu obce, na jejímž území má osoba, které byla tato sankce uložena, trvalý pobyt. Obecní úřad, v jehož obvodu má osoba, které byl zákaz pobytu uložen, trvalý pobyt, by měl údaje o zákazu pobytu zapisovat do informačního systému evidence obyvatel tak, jak tomu bylo do účinnosti zákona č. 227/2009 Sb., kterým byl zákaz pobytu z evidence obyvatel vypuštěn.

Zápis údaje o zákazu pobytu do informačního systému evidence obyvatel a informačního systému cizinců se bude vztahovat i na obdobná rozhodnutí soudu. To je poměrně zásadní informace. Informační povinnost soudu vůči obecním úřadům místa trvalého pobytu pachatele a vůči Policii České republiky je stanovena ve stávajícím § 350a trestního řádu. Obdobně jako vedení údaje o zákazu pobytu v informačním systému cizinců i jeho zavedení do informačního systému evidence obyvatel si vyžádá finanční náklady zhruba zase kolem 10 mil. korun.

To je z mé strany vše. Já vám děkuji. Většině, kolegové, za nepozornost. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Děkuji panu poslanci Boháčovi. Další přihlášený do podrobné rozpravy je pan poslanec Jiří Šulc. Poprosil bych ho nyní.

 

Poslanec Jiří Šulc: Děkuji za slovo. Pane předsedající, vážená vládo, kolegyně, kolegové, já bych se dovolil přihlásit k pozměňovacímu návrhu k tisku 431, tedy k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Moje záležitost je vyloženě technická věc, kdy by se měla změnit původní předloha, která upravuje pro obce přesné a neměnné vymezení doby nočního klidu, kdy se touto dobou rozumí doba od 22. do 6. hodiny. Život je samozřejmě barevnější a naši starostové a naše obce potřebují mít v tomto trochu volnosti a modifikace s ohledem na některá aktuální dění v obcích, ať jsou to slavnost, společenské události, veřejná představení, rodinné akce nebo třeba Silvestr, kdy je potřeba dobu nočního klidu vymezit na dobu kratší nebo úplnou. Proto bych si dovolil navrhnout znění bodu 4 nově.

To znamená, že v § 47 se doplňuje odstavec třetí, který by měl znít: "Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny. Obec může obecně závaznou vyhláškou nebo rozhodnutím vydaným na základě obecně závazné vyhlášky stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou."

Děkuji za pozornost. Já si myslím, že je to věc naprosto jasná. Čekají na ni naši starostové i občané v našich obcích. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak. Teď bych požádal paní poslankyni Ivanu Řápkovou. Prosím.

 

Poslankyně Ivana Řápková: Já děkuji. Vážení kolegové, kolegyně, pozměňovací návrh, který předkládám, je na základě doporučení legislativy. Je to ohledně trestního zákoníku. Jedná se tedy o legislativně technickou úpravu pro případ, že by nebyl schválen komplexní a již načtený pozměňovací návrh.

Takže tedy návrh legislativně technické úpravy, přesné znění: V části druhé v článku II:

1. Slova "jiného zákona" se nahrazují slovy "jiného právního předpisu".

2. Odkaz na poznámku pod čarou číslo 1 a text poznámky pod čarou se zrušují.

To je vše. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Děkuji. Tím jsme podrobnou rozpravu prakticky asi vyčerpali.

Já teď řeknu, dokud to mám v hlavě - jenom bych vás upozornil, že v aktech se nachází pan Stulák, což je zajímavé pro ty, kteří přispěli na dějepisnou soutěž v Chebu. A je tu asi 60 poslanců, kteří si mohou k panu Stulákovi zajít pro tuto knihu Česko od A až do Ž, kterou tady vidím. To znamená, ti poslanci, kteří přispěli na tuhle dějepisnou soutěž, mohou za panem Stulákem do aktů. A pokud mají zájem, mohou dostat tuto knihu o Česku. Tolik jen informace.

A teď prosím podrobná rozprava skončila, můžeme ji tedy ukončit a de facto můžeme ukončit i projednávání tohoto bodu.

 

Dalším bodem programu je

12.
Návrh poslanců Kateřiny Klasnové, Miroslavy Němcové, Vlasty Parkanové,
Lubomíra Zaorálka, Zbyňka Stanjury, Petra Gazdíka, Bohuslava Sobotky,
Víta Bárty a Pavla Kováčika na vydání ústavního zákona, kterým se mění
ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky,
ve znění pozdějších ústavních zákonů
/sněmovní tisk 469/ - druhé čtení

Já bych chtěl požádat paní poslankyni Kateřinu Klasnovou. Pouze ji tady nevidím. A, už je tady, tak se to vyřešilo. Já ještě jednou připomenu, že se jedná o tisk 469. Nacházíme se tedy ve druhém čtení tohoto návrhu, který se týká ústavy. Za skupinu navrhovatelů by mohla tento návrh uvést paní místopředsedkyně Kateřina Klasnová. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP