(11.00 hodin)
(pokračuje Horníková)

Ještě krátce dovolte, abych se zmínila k zákonu, který se týká zásluh Edvarda Beneše. Zvláště u jeho přijetí se objevila velká kritika, zda přijímat zákony hodnotící historii či přijímat zákony, které nemají normativní charakter. Takové názory jsou naprosto legitimní a je nutné je brát v úvahu a polemizovat s nimi. Nicméně případ Václava Havla je z tohoto pohledu výjimečný. Jeho obsah se nedá zpochybnit, pokud někdo nechce zpochybnit samotné základy ústavnosti. A na rozdíl od Beneše nezpůsobuje spory se zahraničními sousedy, naopak, v zahraničí je Václav Havel vnímán i jako symbol demokracie.

Ještě pár slov k samotnému projednávání zákona o zásluhách Masaryka. Zákon byl navržen v Poslanecké sněmovně a v Senátu Národního shromáždění zástupci celé tehdejší koalice, která reprezentovala státotvorné československé strany od levice po pravici, tj. od sociálních demokratů, národních socialistů po stranu agrární. Zákon byl po dlouhé době, ale po krátké debatě zhruba jedné hodiny velkou většinou Parlamentem přijat. Proti zákonu se tehdy vyslovil otevřeně v Senátu senátor za Komunistickou stranu Československa a politický anarchista Petr Stránský, který přes zákon o Masarykovu osobu kritizoval tehdejší podobu československé demokracie. Větší kritika a polemika se tehdy objevila pak spíše v tisku, a to zejména ze strany krajní pravice, a se zákonem nesouhlasily ani menšiny stran.

Zákon o zásluhách Václava Havla nemá normativní charakter, pouze hodnotové vyjádření. Jak jsem už zmínila, podobné diskuse proběhly v parlamentech již dvakrát. Nelze přenášet z historie vše a naplno, ale jistá paralela tady bezesporu je. Proto jsem přesvědčena, že dnes je potřeba navržený zákon o zásluhách Václava Havla podpořit. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Dalším přihlášeným je pan ministr financí. Prosím, pane ministře.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo, budu velmi krátký, neměl jsem v úmyslu vystupovat k tomuto tématu - vláda hlasovala jednomyslně. Ale historický exkurz paní poslankyně Horníkové mě přece jenom vyprovokoval k tomu, abych se vám svěřil s úvahou, která hrála mnohé v mém uvažování.

Ti prezidenti, kteří byli zákonem "vyznamenáni" předtím, byli vyznamenání textem, že se zasloužili o stát. Stát v této geopolitické kotlině existuje tak či onak více než tisíc let. Začalo to vyvražděním Slavníkovců na Libici - jak typické pro naše dějiny. Dikce tohoto zákona je, že Václav Havel se zasloužil o demokracii. Demokracii, skutečnou demokracii máme s těmi přestávkami, počítám-li správně, 42 let. Já bych rád upozornil na rozdíl mezi pojmem stát, mezi pojmem demokracie a řekl, jak je důležité, že přijímáme zákon, že Václav Havel se zasloužil o demokracii.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. V tuto chvíli nemám nikoho dalšího přihlášeného do obecné rozpravy. Končím tedy obecnou rozpravu. Nebyla podána námitka.

Nyní rozhodneme podle § 90 odst. 5 o pokračování projednávání tohoto návrhu. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 560 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení."

Je zde návrh na odhlášení. Prosím, aby se všichni přihlásili. Pan místopředseda Zaorálek.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Velice se kolegům omlouvám, ale protože se přiznám, že bychom chtěli, aby se toho mohli zúčastnit i někteří další, kteří teď nemohou, já bych chtěl požádat o pauzu na 11.30. Jestli v 11.30 by mohlo proběhnout hlasování. Omlouvám se, neumím jinak. (Debata mimo mikrofon.) Takže jinak, požádám o přerušení do 11.30 a můžeme jet další body. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Dobře, takže je zde návrh na přerušení. Já o tomto návrhu dám hlasovat. Mezitím jsem vás odhlásila, takže jste se všichni přihlásili.

 

Přerušení tohoto bodu do 11.30 hodin, abychom všichni věděli, o čem hlasujeme.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování číslo 31 z přihlášených 161 pro 137, proti 1. Tento návrh byl přijat, tedy přerušili jsme tento bod do 11.30 hodin.

 

Budeme pokračovat bodem číslo 18. - Poslanec Michal Babák má náhradní kartu číslo 25.

Bod 18 je vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, sněmovní tisk 558. Prvé čtení. (Pozn.: Správně měl být načten bod 17.)

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte, abych vás požádal o schválení zákona, pro který jste fakticky již hlasovali. Neboť když hlasujeme o zákonu o státním rozpočtu, tak bytostnou součástí zákona o státním rozpočtu je i informace o tom, jakým způsobem bude vyrovnán schodek. V rámci zákona o státním rozpočtu jsme tedy souhlasili s tím, že schválený schodek 105 mld. korun bude kompenzován vydáním dluhopisů ve výši 101 mld. 329 mil. 627 tis. korun a zbývající část bude uhrazena zvýšením stavu přijatých dlouhodobých úvěrů a operacemi na státních finančních aktivech. (V sále je hluk a neklid.) De facto toto rozhodnutí už Poslanecká sněmovna -

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Pardon, já se omlouvám, pane ministře -

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Já to přeřvu, to je dobrý, paní předsedající.

De facto Poslanecká sněmovna už toto rozhodnutí udělala, nicméně emisi státních dluhopisů je možné vydat pouze na základě zvláštního zákona. Tento zvláštní zákon kopíruje v podstatě ono rozhodnutí, které jsme udělali při schválení zákona o státním rozpočtu, a proto prosím o jeho podporu a prosím o jeho schválení v režimu § 90. Rozumím tomu, že opozice, která nehlasovala o návrhu pro státní rozpočet, nebude hlasovat ani pro tento návrh. Nicméně chci jí poděkovat za vstřícnost, že nevetovala režim podle § 90, neboť situace na kapitálových trzích je taková, že ten časový prostor, který nám tímto přístupem poskytla, je velmi cenný. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji panu ministrovi a zároveň se omlouvám, protože jsem uvedla bod číslo 18, ale přeskočila jsem bod 17. Hovořili jsme o bodu

17.
Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části
rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2012
/sněmovní tisk 583/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Pan ministr už to avizoval. Prosím, aby se ujal slova zpravodaj pro prvé čtení poslanec Pavel Suchánek.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Děkuji za slovo, paní předsedající. Dámy a pánové, zpravodajská zpráva bude krátká. Samozřejmě že doporučuji schválit tento tisk ve zkráceném čtení i z toho důvodu, že Česká národní banka vyslovila s tímto zákonem souhlas. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu. V tuto chvíli nemám písemnou přihlášku. Táži se, jestli se někdo hlásí do obecné rozpravy. Není tomu tak, končím obecnou rozpravu. Nebyla podána námitka. Nyní rozhodneme podle § 90 odst. 5 o pokračování projednávání tohoto návrhu. Přivolám kolegy a přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 583 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení."

Vidím, že kolegové dobíhají... Nechám o tomto návrhu hlasovat. Je zde návrh na odhlášení, dobře, odhlašuji vás. Tedy prosím ještě, přihlaste se svými identifikačními kartami.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 32. Z přihlášených 154 pro 94, proti 28. Tento návrh byl přijat a my můžeme pokračovat v projednávání. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP