(12.20 hodin)
(pokračuje Paroubek)

Cílem návrhu je podle předkladatelů posílení příjmů středně velkých obcí a zmírnění rozdílů mezi obcemi s nejnižšími a nejvyššími příjmy na jednoho obyvatele. Souhlasím s tím, že stávající model sdílených daní je třeba upravit způsobem, který nebude výrazně znevýhodňovat určitou skupinu obcí před ostatními. Je ale třeba, aby návrh vycházel z elementární dohody těch, kterých se změny dotknou, a neodstraňoval diskriminaci jedné skupiny obcí tím, že zavede diskriminaci skupiny jiné. To je ta férovost, o které jsem hovořil v úvodu.

V této souvislosti je z mého pohledu třeba, aby návrh respektoval i specifika největších měst. Z jejich rozpočtu - a nemám zde na mysli ani tak Prahu, to bych chtěl říci otevřeně - z jejich rozpočtu je financována výstavba infrastruktury, jsou zajišťovány služby v oblasti veřejné dopravy, sociální služby, zdravotnictví, kultura, které neslouží pouze obyvatelům těchto měst, ale i lidem ze spádových oblastí, kteří do nich dojíždějí za prací, nebo např. studentům. Ve velkých městech je také vyšší kriminalita například, se kterou souvisí vyšší náklady na zajištění bezpečnosti občanů. Snížení daňových příjmů těchto měst v celkové výši 5 miliard korun považuji za neodpovědný krok ohrožující jejich dlouhodobou rozpočtovou stabilitu. Upřímně si neumím představit další rozvoj Ostravy, Plzně, ale třeba také Brna, pokud jim zmizí z rozpočtu stamiliony, nebo dokonce miliardy.

Pokud jde o mimořádné dotace, které by měly být poskytované těmto městům ze státního rozpočtu a které by měly v následujících čtyřech letech kompenzovat výpadky daňových příjmů souvisejících s navrhovanými změnami, a je otázka, zda tato kompenzace výpadek v plné míře nahradí, nemáme žádnou záruku, že tento závazek bude v případě nepříznivého vývoje ekonomiky, o kterém jsem hovořil v úvodu, a to není strašení, to je bohužel velmi blízko realitě, že v případě nepříznivého vývoje ekonomiky, potažmo státního rozpočtu, bude skutečně naplněn. Návrh neodpovídá na otázku, kde ministr financí ve státním rozpočtu vezme na tyto kompenzace v celkové výši 11 miliard korun peníze. To by nám rozpočtově odpovědní kolegové, kteří předkládají tento návrh, měli sdělit především.

Stejně tak není jasné, z čeho konkrétně bude financováno navýšení sdílených daní o 7 miliard korun. Návrh pouze obecně uvádí, že zdroje budou získány plošným krácením výdajů kapitol státního rozpočtu. Kterých kapitol se krácení bude týkat, jsme se z návrhu bohužel nedověděli. Možná to budou výdaje na důchody - bylo by dobré, aby to vláda dementovala, proto by tady měl sedět premiér a také ministr financí - výdaje na podporu rodin s dětmi nebo na nezaměstnané. Nevím. Možná budou kráceny, to spíše, ale také bych s tím měl problém investiční, případně i jiné výdaje. U těch investičních je to nejsnazší, ale samozřejmě a la longue se to státu vyplatí asi nejméně. U velkých měst to může znamenat další propad rozpočtových příjmů. U velkých a větších. Nemám na mysli jenom ta čtyři velká nebo největší města.

Předkladatelé navíc nepočítají s účastí obcí na vyšším inkasu DPH v souvislosti se změnami sazeb této daně. Přitom růst snížené sazby se na výdajové straně rozpočtu obcí nepochybně projeví. Negativní dopad to bude mít zejména na města, kde počet obyvatel převyšuje 50 tisíc a která ze změn v rozpočtovém určení daní nebudou mít v zásadě žádný prospěch. Naopak.

Vážené dámy a pánové, jsem přesvědčen, že tak významný návrh zákona by měl být předložen jako vládní návrh, který je výsledkem odborné diskuse a širší politické shody, aby jej respektovala i ta politická reprezentace, která přijde třeba po příštích volbách. Z tohoto důvodu a s ohledem na výhrady, které jsem uvedl, návrh nemohu podpořit.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Dalším přihlášeným je pan poslanec Adam Rykala. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Adam Rykala: Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážené dámy a pánové, já myslím, že mnoho důležitých argumentů už řekli mí předřečníci. Já bych se chtěl pozastavit pouze nad tím, že návrh tohoto zákona předkládá skupina poslanců TOP 09. Jsou to ti stejní poslanci a součástí těchto poslanců je Miroslav Kalousek, který je současně ministr financí. Ministerstvo financí, pokud se nepletu, předložilo v minulosti zákon o zvýšení DPH. Tento zákon krom toho, že dopadl na všechny občany, tak tento zákon bohužel neposílil příjmy rozpočtů obcí a měst. Nebylo třeba toto řešení. Na jedné straně poslanci TOP 09 a Starostové se tady perou za malé a střední obce, na druhé straně ve chvíli, kdy jste tady všichni poslanci vládní koalice zvedali ruku pro zvýšení DPH, tak jste zvedli ruku i pro to, že z tohoto zvýšení obce neuvidí ani korunu.

Samozřejmě, že my všichni jsme pro to, aby obce měly navýšeny své rozpočty. Já jsem občan města Ostravy, a proto nemohu souhlasit samozřejmě s takto navrženým zákonem, nicméně se ptám i na další věc. Potřebujeme v naší zemi obec Vysokou Lhotu, která má 31 obyvatel? Obec Vysoká Lhota má svého starostu, obec Vysoká Lhota má svůj rozpočet. Potřebujeme obec Čilou, která má ještě méně obyvatel, a to 22 obyvatel? Také má svůj rozpočet, také má svého starostu.

Vážení kolegové, já jsem četl i stanovisko vlády k tomuto zákonu. Stanovisko vlády je nesouhlas s takto navrženým zákonem, a to z toho důvodu, že vláda považuje navrženou úpravu za nakolik závažnou, že by měla být řešena ve formě vládního návrhu zákona, jehož konečná podoba bude výsledkem nejenom rozsáhlé odborné a politické diskuse, ale také shody v rámci odborné veřejnosti a i uvnitř vládní koalice. Vláda nepovažuje za vhodné zabývat se návrhem skupiny poslanců, kde podobná široká diskuse nepředcházela. Je to jeden z mála momentů, kdy se shoduji s vládou České republiky, s touto vládou, která je zastoupena a má většinu v této Sněmovně, a protože vláda nesouhlasí s tímto návrhem zákona a protože tady padaly některé argumenty, tak já navrhuji zamítnout tento návrh zákona v prvním čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. S faktickou poznámkou je nyní přihlášen pan poslanec Pavel Kováčik. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Paní předsedající, paní a pánové, přeji hezký dobrý den. Já bych jenom krátce reagoval a věřím, že pan předřečník díky tomu, že je z Ostravy, nemyslel zcela vážně svoji otázku, jestli potřebujeme malé obce a nejmenší obce. Jsou to obce jako každé jiné a myslím si, že tento návrh je mimo jiné jakýmsi, byť možná nedokonalým, pokusem o to, aby se i malým a středním obcím popřálo více, než mají dosud. Pravda, výsledek možná bude, že hora porodí myš, ale jsem přesvědčen o tom, že i malé obce jsou součástí naší demokratické společnosti a mají právo na život, mají právo na svého starostu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji. Dalším přihlášeným do obecné rozpravy je pan poslanec Jiří Krátký. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP