(Jednání pokračovalo ve 14.02 hodin.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Dobré odpoledne, vážení kolegové, vážené paní poslankyně. Budeme pokračovat v našem dnešním programu.

 

Zahajuji projednávání bodu

25.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "živnostenský zákon"), a další související zákony
/sněmovní tisk 547/ - prvé čtení

Z pověření vlády tento návrh uvede ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba. Prosím, pane ministře.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kuba Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, přeji vám hezké odpoledne.

Předkládaný návrh zákona, který před vámi leží, mění zákon o živnostenském podnikání a další související zákony. Byl vypracován s cílem pokračovat v plnění vládního plánu snižování administrativní zátěže pro české podnikatele. Administrativní zátěž podnikatelů se snižuje zejména tím, že se ruší povinnost označovat provozovnu identifikačním číslem provozovny. Dále se rozšiřuje funkce živnostenského úřadu jako centrálního registračního místa tak, že podnikatel může živnostenský úřad využít i v případě, že oznamuje změnu údajů pouze jiným úřadům, například finančnímu nebo správě sociálního zabezpečení, tedy i v případě, že živnostenskému úřadu v podstatě žádnou konkrétní změnu jeho se týkající neoznamuje.

Nově se podnikateli umožňuje, aby kdykoliv sdělil živnostenskému úřadu, že adresa jeho místa podnikání bude do budoucna vždy totožná s adresou jeho bydliště. V případě změny bydliště, kterou podnikatel již pak povinen není oznamovat, protože živnostenský úřad se o ní dozvídá z jiných registrů veřejné správy, pak tedy podnikatel nemusí nově chodit na živnostenský úřad změnu místa podnikání oznamovat.

Dalším záměrem této novely je odstranit z úpravy živnostenského zákona neodůvodněné odchylky od obecné procesní úpravy dané správním řádem. Návrh rovněž odstraňuje dílčí nepřesnosti právní úpravy zjištěné z aplikační praxe.

Navazující novela zákona o správních poplatcích reaguje na skutečnost, že podnikatel již v živnostenském úřadu neoznamuje změny údajů zaznamenané v obchodním rejstříku nebo v jiných registrech veřejné správy.

Změna zákona o nemocenském pojištění zajišťuje věcnou provázanost jmenovaného zákona a zákona o živnostenském podnikání.

Dámy a pánové, dovoluji si vás požádat o podporu tohoto návrhu a propuštění do druhého čtení. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi. Prosím nyní o slovo zpravodaje. Pro prvé čtení je určen pan poslanec Aleš Rádl. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Aleš Rádl: Děkuji, paní předsedkyně. Dámy a pánové, jako zpravodaj mám poměrně radostnou práci, neboť je mým úkolem doporučit této Sněmovně propuštění zákona do dalšího čtení. Domnívám se, že se jedná o zákon, který by neměl tuto Sněmovnu nějakým způsobem štěpit nebo vyvolávat nějaké kontroverze. Je rozhodně zájmem této vlády ulehčovat administrativní procesy, zjednodušovat lidem, kteří se živí vlastní prací a na vlastní živnostenské povolení, jejich činnost tak, aby se mohli skutečně plně věnovat své práci a nikoliv se nadměrně zatěžovat nějakými administrativními kroky. Je to jeden ze střípků do úsilí této vlády, jak skutečně ve všech oblastech podnikání snížit a omezit administrativu.

Z toho důvodu se domnívám, že bychom se neměli na tomto zákonu nějakým způsobem štěpit, protože podpora živnostenského podnikání by měla být zájmem všech poslanců této Sněmovny, protože to jsou skutečně lidé, kteří přinášejí této republice nějaké hodnoty a zároveň poměrně málo vyžadují na zpětném plnění ze strany státu.

Doporučuji tento zákon rozhodně k projednání v hospodářském výboru a k propuštění do druhého čtení.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Nemám do ní žádné písemné přihlášky. Proto prosím, aby ten, kdo chce vystoupit, nyní avizoval tento svůj úmysl. Nikdo se do obecné rozpravy nehlásí, proto ji končím.

Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhuje přikázat tento návrh k projednání výboru hospodářskému a já se ptám, zda má někdo jiný návrh na přikázání. Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat o tom jediném návrhu.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 40 a táži se, kdo je pro, aby tento návrh byl přikázán k projednání výboru hospodářskému. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 40, přítomno 158, pro 104, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji tedy, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru.

 

Tím končí prvé čtení bodu číslo 25, sněmovního tisku 547.

 

Zahajuji projednávání bodu

20.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
/sněmovní tisk 573/ - prvé čtení

Z pověření vlády tento návrh uvede ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský. Prosím, pane ministře, o vaše slovo.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Kamil Jankovský Děkuji. Paní předsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já bych vám rád předložil k projednání novelu stavebního zákona, to znamená zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Tento zákon byl od doby své účinnosti již několikrát novelizován drobnými novelami, ale teprve tato novela, kterou dnes předkládám, je rozsahem velká novela, která vychází z poznatků našeho úřadu.

Předkládaná novela stavebního zákona si klade za cíl zjednodušit některé procesy a zlepšit fungování stavebního zákona na základě zkušeností, které jsme získali z praxe.

Řekl bych, že nejdůležitějšími změnami v této novele je přispět k zásadě "jedna stavba, jeden úřad, jedno rozhodnutí". Dále je to snaha omezit regulaci povolování staveb na nezbytně nutnou míru. Dále chceme touto novelou navrhnout opatření směřující ke zpřesnění podmínek pro účast veřejnosti v řízení při povolování staveb veřejné a dopravní infrastruktury, tak aby měla možnost se zúčastnit v počátečních stadiích rozhodování, ale aby nebyl vytvářen prostor pro obstrukční jednání. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP