(14.40 hodin)
(pokračuje Jankovský)

Součástí tohoto návrhu je také změna dalších 14 zákonů. V neposlední řadě tato novela rovněž upravuje činnost autorizovaných inspektorů.

To je na úvod projednání ode mne v tuto chvíli vše a já vás prosím o podporu tohoto zákona a věřím, že potom následně při projednání ve výborech najdeme ještě další možné zlepšení tohoto ryze technického zákona. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi Jankovskému. Prosím nyní zpravodaje pro prvé čtení, pana poslance Jaroslava Krupku.

 

Poslanec Jaroslav Krupka: Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych i já splnil svou povinnost zpravodaje. Je to shodou okolností téměř čtyři roky, co vstoupil v účinnost zákon, který nese číslo označení č. 138/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, jednoduše řečeno stavební zákon, a který v podstatě po více než 30 letech měl přinést úplně nový směr a novou tendenci při projektování přípravy územních plánů, v územním řízení a stavebním řízení. Bohužel, jak praxe ukázala, ne vždy se všechno podařilo, a proto, tak jak říkal už před chvílí pan ministr, v průběhu zhruba čtyř let došlo k několika, konkrétně asi k devíti, novelám tohoto stavebního zákona. Samozřejmě už v té době bylo patrné, že dílčími novelami nebude možné udělat zásadnější úpravy, a proto i ministerstvo už na konci minulého volebního období připravovalo novelu stavebního zákona, k čemuž došlo teď a máte ji v podobě sněmovního tisku číslo 573.

Tak jak bylo tady řečeno, cílem této novely je několik koncepčních změn. Je to zpřesnění a zjednodušení úpravy pořizování a vydávání politiky územního rozvoje, je to například rozšíření výčtu případů, pro které se územní řízení ani územní souhlas nevyžadují, je to posuzování některých záměrů z hlediska vlivu na životní prostředí, úprava kompetencí atd. a v oblasti stavebního řízení to, co tady bylo řečeno, výstavba výčtu staveb, terénních a udržovacích prací, které nevyžadují pro své provedení ohlášení ani stavební povolení. A jedna možná z nejdůležitějších věcí, změna působnosti stavebního úřadu sledující cíl na stavbách, jeden úřad, jedno rozhodnutí, samozřejmě s tím vědomím, že ti, kteří budou žádat, dříve museli jet na dva stavební úřady nebo do dvou obcí případně města, teď pojedou pouze do toho v uvozovkách vyššího, na tu obec s rozšířenou působností, kde v podstatě by měli mít už pouze jediného partnera. A je to třeba i vydávání písemného souhlasu stavebního úřadu o ohlašování staveb, aby byla zajištěna jakási garance pro toho stavebníka, že skutečně ten stavební úřad tuto informaci vzal na vědomí.

Na druhé straně se tam opravují i věci, které zcela jistě vzbudí diskusi, a je to zpřesnění postupu autorizovaných inspektorů při posuzování stavby a řešení účinků oznámení stavby posouzené inspektorem stavebního řádu. Právě proto já jako v roli zpravodaje si dovedu představit a už upozorňuji dopředu, že samozřejmě s ohledem na to, že stavební zákon je poměrně živá a dynamická norma a poměrně je časté, že se k ní vyjadřují jak odborníci, tak laická veřejnost, a předpokládám, že i vy jako poslanci jste byli osloveni jak těmi odbornými skupinami, tak těmi dalšími, že bude tady prostor, aby i ministerstvo připustilo diskusi nad některými okruhy otázek. Zcela jistě to může být, jak jsem se před chvílí zmiňoval, o postavení stavebních inspektorů, protože to byl nově zavedený institut, který se ukázal, že v některých fázích ne šťastně se podařil zakotvit v zákoně, na druhé straně je otázkou, jestli ta podoba, která teď je tam daná, jestli je to naprosto nejideálnější, byť samozřejmě ministerstvo si v této věci za tím bude stát.

Dalším okruhem může být i diskuse na téma, co se týká občanských iniciativ, a tady říkám zcela otevřeně, že v žádném případě by ta diskuse neměla směřovat k omezování práv těchto skupin, ale na druhé straně bychom měli hledat takový způsob, aby to rozšíření do jejich působnosti ve stavebním řízení neomezovalo vlastní stavební činnost, protože z praxe známe poměrně dost případů, kdy někteří jednotlivci, některé skupiny, říkám, zcela výjimečně a účelově mohou toto právo zneužít.

A pak jsou tam samozřejmě další věci, které se týkají třeba práce na územních plánech.

To jenom v kostce dopředu naznačuji i pro vás, kteří byste případně chtěli vystoupit anebo se do toho procesu zapojit, že i já jako zpravodaj tyto věci vnímám. Myslím si, že i ministerstvo bez ohledu na to, že zcela jistě budeme hledat konsenzus, bude v rámci diskuse taky ochotno o těchto věcech jednat, a právě proto avizuji, že po dohodě s ministerstvem a příslušným náměstkem předpokládáme, že v prvním nebo druhém týdnu výborovém, čili na konci měsíce února, případně začátku března, by proběhl seminář, který by v podstatě odprezentoval tento zákon, tuto novelu, a současně by vytvořil prostor na to, aby ti, kteří vznášejí kritické připomínky, měli možnost si je tam uplatnit, a současně my bychom následně poté využili prostor na případnou diskusi o možných pozměňovacích návrzích. Tady to dávám do podmiňovacího způsobu s tím časovým pohledem, že by na další schůzi mohlo proběhnout druhé čtení, a z toho pohledu i vnímám, že v tuto chvíli tam není zakotvený přesný termín účinnosti, který by pravděpodobně byl jako jedním z bodů pozměňovacích návrhů, které by byly načteny ve druhém čtení.

Možná na závěr spíš jenom pro dokreslení situace. Když se přijímal stavební zákon v roce 2006, bylo to těsně před volbami, tehdy jsem se díval do stena, myslím, že zpravodajem byl náš předchůdce kolega Pavel Hrnčíř, tak tam bylo celkem 365 pozměňovacích návrhů. Já věřím, pevně doufám a možná trošku si dovolím, prosím a apeluji, abychom se k tomu číslu zdaleka nepřiblížili a zůstali skutečně v reálných číslech, zejména s ohledem na zkušenost vývoje zákona o zadávání veřejných zakázek, a byl bych i rád, kdybychom byli opravdu v tomto směru poměrně skromní. Děkuji vám.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu zpravodaji. Otvírám obecnou rozpravu a ptám se, kdo se do ní hlásí. Nehlásí se nikdo, končím tedy obecnou rozpravu a budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům. Je zde žádost o odhlášení. Já vás všechny odhlašuji. Prosím, abyste se znovu zaregistrovali.

Vidím zde ještě žádost o vystoupení pana poslance Milana Urbana. Myslel jste to, pane kolego, v rámci rozpravy? Já jsem ji ukončila. Já vyzvu k přikázání výborům. Vydržte chvilku.

Organizační výbor navrhuje přikázat tento návrh k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

Pan kolega Milan Urban má nyní slovo.

 

Poslanec Milan Urban: Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl poprosit Poslaneckou sněmovnu, aby tento tisk, tato novela byla přikázána i hospodářskému výboru. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano. Zeptám se ještě na další návrh na přikázání, pokud je... Pan kolega Václav Mencl. Prosím.

 

Poslanec Václav Mencl: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, dovolte, abych požádal po dohodě s panem předsedou našeho výboru, aby tento tisk obdržel také výbor pro životní prostředí. Je tam řada věcí, které si myslím, a budu prosazovat velká zjednodušení. Mám pro to podporu i v odborné obci a myslím, že by bylo velmi dobré, kdybychom v součinnosti s hospodářským výborem a s garančním výborem se do toho pustili i my v našem výboru. Děkuji za podporu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP