(14.50 hodin)
(pokračuje Němcová)

Děkuji. Prosím o další návrhy na přikázání. Nejsou-li žádné, budeme hlasovat.

 

Nejprve o návrhu na přikázání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

Zahajuji hlasování číslo 41. Kdo je pro toto přikázání? Proti?

Hlasování číslo 41, přítomno 130, pro 128, proti 1. Tento návrh byl schválen.

 

Nyní návrh pana poslance Milana Urbana na přikázání výboru hospodářskému.

Zahajuji hlasování číslo 42. Kdo je pro tento návrh? Proti návrhu?

Hlasování číslo 42, přítomno 131, pro 118, proti 3. Také tento návrh byl přijat.

 

Třetím návrhem je návrh pana poslance Václava Mencla na přikázání výboru pro životní prostředí.

Zahajuji hlasování číslo 43. Kdo je pro tento návrh? Proti návrhu?

Hlasování číslo 43, přítomno 132, pro 113, proti 6. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji tedy, že návrh zákona byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, výboru hospodářskému a výboru pro životní prostředí. S tímto konstatováním končím projednávání bodu 20, prvé čtení sněmovního tisku 573. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Zahajuji projednávání bodu č. 21. Jde o

21.
Vládní návrh zákona o evropské občanské iniciativě
/sněmovní tisk 579/ - prvé čtení

Z pověření vlády tento návrh uvede ministr vnitra Jan Kubice. Prosím vás, pane ministře, o toto úvodní slovo.

 

Ministr vnitra ČR Jan Kubice Vážená paní předsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych stručně uvedl vládní návrh zákona o evropské občanské iniciativě. Navrhovaný zákon navazuje na nařízení Evropské unie o občanské iniciativě. Tímto nařízením je provedeno právo občanů... (Všeobecná stížnost na špatnou slyšitelnost.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pane ministře, promiňte, mám avizo, že vás neslyší, možná, jestli byste nasměroval mikrofony trošku lépe. Děkuji.

 

Ministr vnitra ČR Jan Kubice Navrhovaný zákon navazuje na nařízení Evropské unie o občanské iniciativě. Tímto nařízením je provedeno právo občanů Evropské unie obracet se prostřednictvím občanské iniciativy na Evropskou komisi s návrhem na předložení právního aktu Unie. Přestože je nařízení přímo použitelné, je nutno přizpůsobit český právní řád.

Podpořit občanskou iniciativu bude možné nejen v listinné podobě, ale i prostřednictvím počítačových prostředků přístupných prostřednictvím internetu. Proto jsou členské státy povinny zajistit posuzování souladu těchto prostředků s požadavky nařízení na bezpečnost shromažďování a ukládání údajů. Dále jsou členské státy povinny zajistit ověření počtu osob, které vyjádřily podporu občanské iniciativě. Konečně v rámci vnitrostátního práva je třeba zajistit, aby se na organizátory občanské iniciativy vztahovaly vhodné sankce za porušení nařízení, zejména za používání smyšlených údajů a za podvodné používání osobních údajů za účelem podpory občanské iniciativy. Z těchto důvodů vláda předkládá návrh zákona o evropské občanské iniciativě, který vytváří právní rámec potřebný pro realizaci nařízení o občanské iniciativě v České republice.

S ohledem na blížící se účinnost prováděného nařízení o občanské iniciativě si Poslaneckou sněmovnu současně dovoluji požádat o zkrácení lhůty pro projednání návrhu zákona ve výborech na 30 dnů.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji, pane ministře. Prosím, abyste tento požadavek na zkrácení potom zopakoval případně v obecné rozpravě, pokud tak neučiní některých z kolegů. Nyní prosím o slovo zpravodajku. Pro prvé čtení je určena paní poslankyně Ivana Weberová zpravodajkou. Prosím, paní kolegyně.

 

Poslankyně Ivana Weberová: Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, tak jak zde uvedl pan ministr, tento návrh zákona vlastně provádí některá ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 211/2011, a to nařízení o občanské iniciativě. Toto nařízení tedy vlastně provádí smlouvu o Evropské unii, kde je zaručeno právo občanů EU na to, aby se podíleli na demokratickém životě Unie prostřednictvím evropské občanské iniciativy.

Já řeknu pár slov k tomu nařízení, abych ten zákon trošku uvedla, protože on je jinak samotný dost nesrozumitelný. V tom nařízení vlastně se kladou nějaké nároky na způsob sběru pro podporu evropské iniciativy. Za evropskou občanskou iniciativu je považována iniciativa, která vyzývá Komisi, aby v rámci svých pravomocí předložila vhodný návrh k otázkám, k nimž je podle mínění občanů nezbytné přijetí právního aktu Unie, a kterou podpořil nejméně jeden milion lidí, jeden milion občanů pocházejících alespoň z jedné čtvrtiny zemí Evropské unie. Takže tady vidíme, že to nebude jen tak jednoduchá věc, podílet se na té evropské iniciativě a na tom demokratickém životě.

Další podmínkou je ustanovení výboru té občanské iniciativy. Ten musí být složený ze sedmi členů, členové musí být ze sedmi různých zemí. To znamená, ty podmínky jsou dost těžko splnitelné.

Potom pro sběr podpisů pod iniciativu se vyžaduje nejprve registrace té občanské iniciativy v rámci Evropské komise a potom se tedy kladou na členské státy nároky k tomu, aby se nejprve ověřila vlastně správnost toho elektronického systému sběru, prostřednictvím kterého se budou podpisy sbírat, a jednak na ověřování toho samotného prohlášení o podpoře té iniciativy, které by provádělo potom Ministerstvo vnitra.

To si myslím, že je asi to nejpodstatnější, co je v tom vládním návrhu stanoveno k provedení nařízení, které stanoví evropskou občanskou iniciativu. Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji paní zpravodajce. Otevírám obecnou rozpravu. Přihlášky nemám, proto žádám, kdo se hlásí, prosím. Slovo má paní poslankyně Dana Váhalová.

 

Poslankyně Dana Váhalová: Děkuji za slovo. Paní předsedkyně, dámy a pánové, jedná se o velmi důležitý návrh zákona, který umožní technické fungování evropské občanské iniciativy. Občané Evropské unie budou moci poprvé přímo iniciovat přijetí nových právních předpisů Evropské unie. Na základě této iniciativy, kterou zavádí Lisabonská smlouva, může nejméně milion občanů z alespoň jedné čtvrtiny členských států Evropské unie vyzvat Evropskou komisi, aby předložila legislativní návrhy v oblastech spadajících do jejich pravomocí. Organizátory občanské iniciativy bude představovat občanský výbor. Tento výbor bude složen nejméně ze sedmi občanů pobývajících v sedmi různých členských státech. Potřebný počet podpisů bude třeba shromáždit během jednoho roku a Komise bude pak mít tři měsíce na to, aby iniciativu posoudila a rozhodla v této souvislosti o dalších krocích.

Na základě nařízení se evropská občanská iniciativa začne používat od prvního dubna 2012. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP