(15.10 hodin)
(pokračuje Krupka)

Dále je to jednotná úprava specifikace podmínek výkonu spisové služby ve veřejné správě, zpřesnění postavení jednotlivých původců a vymezení jim ukládání povinností, podrobnější úprava nakládání s dokumenty v digitální podobě s přihlédnutím k potřebám jejich ukládání a archivace. Je to stanovení podmínek zpřístupnění a poskytování archiválií v digitální podobě. Tady chci upozornit, že se zásadně mění způsob práce s dokumenty, kde dříve to bylo v listinné podobě a byl tam nutný kontakt přímo s tím, kdo spravoval tyto archiválie. Nyní, v digitální podobě, se bude řešit i pojem portálu a bude možné i dálkový přístup a výpůjčka a zase s tím jsou spojené povinnosti a závazky.

A v konečné podobě je to i zavedení pojmu uznávaný elektronický podpis a uznávaná elektronická značka jako jedinečných, svébytných pojmů, tedy již nikoliv jako legislativní zkratky zaváděné pro potřeby jednotlivých zákonů pro zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu vydávaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a obsahující údaje jednoznačně identifikující jednající nebo podepisující osobu a elektronickou značku založenou na kvalifikovaném systému certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

To na první pohled kostrbaté, co jsem teď řekl. Souvisí to s tím, že se poměrně vžilo zkratkovité uvádění elektronický podpis, elektronická značka, nicméně aby byl jednoznačný výklad v zákoně, tak pokud jste se dívali do materiálu, tak prvá část novely tohoto zákona obsahuje úvodní věci, které řekl pan ministr a které jsem tady doplnil v některých konkrétních věcech já, to znamená o samotném archivu, práce s digitálními údaji, a zbylá část je zhruba asi 40 zákonů, ve kterých se upřesňuje pojmologie, o které jsem se zmínil nyní na konci.

Samozřejmě tento materiál obsahuje i to, jakým způsobem má vzniknout národní archiv. Jsou v něm dokonce i uvedeny některé sankce v případě, když dotyčný, který pracuje s daty, překročí rámec tohoto zákona, a samozřejmě bychom neměli zapomenout na práci s archivem a digitálními daty. To se de facto dotýká celé společnosti, protože tam vlastně doprovází data, která jsou od prvopočátku člověka nebo jeho činnosti až po řekněme smutné skony.

Takže chci říci, že tento zákon na první pohled, byť je možná okrajový, je poměrně důležitý pro budoucnost, a práce s těmito daty. A právě proto, že některé zákony jsou provázány, například zákon č. 190/2009, účinnost některých kroků byla směřována k 1. červenci a základní registry budou spuštěny k datu 1. července 2012. Plus je tam záležitost, která se týká spolupráce přeshraniční, tak při práci s elektronickým podpisem bylo doporučeno ze strany ministerstva sesouladit datum tak, aby účinnost tohoto zákona byla k 1. 7. tohoto roku, a proto ve shodě s panem ministrem bych si v rámci obecné rozpravy dovolil požádat o jednak zkrácení lhůty na projednávání na 30 dnů, tak aby bylo možné zajistit datum účinnosti na 1. 7. tohoto roku. Děkuji vám.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu zpravodaji. Nemám do ní zatím žádnou přihlášku, proto dostane slovo pan zpravodaj jako první v obecné rozpravě s jeho návrhem, který avizoval. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Krupka: Paní předsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, jak jsem již avizoval, dovolil bych si vás požádat o zkrácení lhůty pro jednání ve výboru na 30 dnů. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Prosím o další přihlášky do obecné rozpravy. Nehlásí se nikdo, končím obecnou rozpravu.

Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhuje přikázat tento návrh k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Ptám se, zda chce někdo navrhnout jiný výbor, jemuž by byla tato materie přikázána. Nevidím, že by se někdo hlásil, přistoupíme tedy k hlasování.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 46 a ptám se, kdo souhlasí s přikázání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 46 přítomno 149, pro 123, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní rozhodneme o možnosti zkrácení lhůty k projednání ve výboru na 30 dnů.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 47. Táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 47 přítomno 149, pro 115, proti 5. Také tento návrh byl přijat.

 

Konstatuji tedy, že návrh zákona byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a lhůta k jeho projednání byla zkrácena na 30 dní. Končím tím projednávání bodu 33, sněmovního tisku 581 v prvém čtení. Děkuji panu ministrovi, děkuji též panu zpravodaji.

 

Zahajuji projednávání bodu

31.
Vládní návrh zákona o kontrole (kontrolní řád)
/sněmovní tisk 575/ - prvé čtení

Opět požádám o úvodní slovo pana ministra vnitra Jana Kubiceho, který z pověření vlády tento návrh představí. Prosím, pane ministře.

 

Ministr vnitra ČR Jan Kubice Vážená paní předsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych ve stručnosti uvedl vládní návrh zákona o kontrole, kontrolní řád. Tento zákon je obecným procesněprávním předpisem pro oblast veřejné kontroly. Jeho hlavním smyslem je v co nejširší míře překonat roztříštěnost a nejednotnost jednotlivých úprav kontrolních postupů a sjednotit tak procesně právní prostředí v oblasti kontroly. Mezi přínosy zákona patří zavedení některých institutů zákonem dosud neupravených nebo upravených pouze rámcově. Příkladem je jednoznačné stanovení okamžiku zahájení a ukončení kontroly, odlišení úkonů předcházející kontrole od samotné kontroly, možnost spolupráce kontrolních orgánů, sdílení informací mezi kontrolními orgány nebo možnost převzetí kontroly nadřízeným správním orgánem. Oproti stávajícímu zákonu o státní kontrole upravuje tento návrh vedle takzvané vnější kontroly vůči nepodřízeným subjektům i kontrolu vnitřní, tedy kontrolu v rámci vztahů mezi nadřízenými a podřízenými subjekty typicky v rámci výkonu státní správy.

V jiných právních předpisech zůstávají vedle některých procesních odchylek nadále zachována hmotněprávní ustanovení, která se zabývají věcnou stránkou kontroly, zejména vymezením kontrolních orgánů, kontrolovaných osob, předmětu kontroly a podobně. Také část procesních odchylek je ve zvláštních zákonech opodstatněná. Tyto dílčí odchylky by však neměly bránit obecně subsidiární aplikaci kontrolního řádu.

Vzhledem k rozsáhlosti speciálních úprav kontrolní činnosti v jiných zákonech není spolu se zákonem o kontrole předkládán změnový zákon. Další sjednocení procesu kontrol proběhne až v návaznosti na vládou schválený návrh kontrolního řádu, a to prostřednictvím harmonogramu změn dalších zákonů. Tento harmonogram zpracuje a předloží vládě Ministerstvo vnitra do 30. června 2012 v součinnosti s ostatními resorty.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi. Prosím zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Romana Sklenáka o slovo. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji. Vážená paní předsedkyně, vážený pane ministře, kolegyně a kolegové, návrh zákona o kontrole předložila vláda Poslanecké sněmovně 16. ledna letošního roku a poslancům byl rozeslán tentýž den jako tisk 575. Organizační výbor Sněmovny projednání návrhu zákona doporučil a navrhl jej přikázat k projednání kontrolnímu výboru.

Důvody předložení návrhu zákona a jeho cíle představil pan ministr a já se ve své zpravodajské zprávě omezím na konstatování, že zákon o kontrole má nahradit zákon o státní kontrole z roku 1991. Podobně, jako je tomu v případě správního řádu, jeho základním účelem je poskytnutí obecného procesněprávního rámce, který bude aplikován na převážnou většinu kontrol prováděných v oblasti veřejné správy s připuštěním pouze odůvodněných výjimek. Hmotněprávní ustanovení, to jest především konkrétní vymezení kontrolních orgánů, popřípadě kontrolujících a kontrolovaných osob a předmětu kontroly, zůstanou zachována ve speciálních takzvaných odvětvových zákonech.

V návrhu zákona vidím určitá problematická ustanovení, například povinnost spolupráce kontrolních orgánů a koordinace jejich kontrol tak, aby co nejvíce šetřila práva a oprávněné zájmy kontrolované osoby. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP