(11.10 hodin)

 

Poslanec František Laudát: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, zmíněnou zprávu pana ombudsmana za rok 2011 jste obdrželi jako sněmovní tisk č. 650. Petiční výbor ho projednal na svém jednání a doporučil ho ke schválení. Proto si tady již teď v této rozpravě dovoluji navrhnout vám usnesení, o kterém by se potom hlasovalo.

Petiční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně, aby přijala následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu

1. bere na vědomí Souhrnnou zprávu o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2011 dle sněmovního tisku č. 650; 2. žádá vládu, aby se zabývala legislativními podněty uvedenými v úvodu souhrnné zprávy, části I. Zevšeobecnění poznatků - doporučení Poslanecké sněmovně, a předložila Poslanecké sněmovně zprávu o využití těchto podnětů v termínu do 30. září 2012.

Já jenom k tomu chci říci, protože pan ombudsman tady pronesl projev trochu na širší téma, že ve zprávě se ukazuje, že zejména narůstá počet podání na úřad ombudsmana a že za druhé narůstá počet stížností nebo podnětů, které se dotýkají zejména sociální oblasti, což zcela logicky souvisí se zpřísňováním čerpání nejrůznějších státních pobídek, podpor a dávek.

To je ode mě, paní předsedkyně, vše. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Poprosím, pane zpravodaji, abyste potom v podrobné rozpravě odkázal na toto usnesení.

Nyní ještě má možnost vystoupení zpravodaj ústavněprávního výboru pan poslanec Jan Chvojka. Prosím o vaši informaci z jednání tohoto výboru.

 

Poslanec Jan Chvojka: Hezké dopoledne. Děkuji za slovo, paní předsedkyně.

Tisk 650 ústavně právní výbor projednal na své 46. schůzi dne 23. května 2012. Po vyjádření vedoucí právního odboru Kanceláře veřejného ochránce práv Mgr. Kateřiny Valachové, zpravodajky poslankyně JUDr. Marie Nedvědové a po rozpravě ústavněprávní výbor: 1. bere na vědomí Souhrnnou zprávu o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2011; 2. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedkyni Poslanecké sněmovny Parlamentu; 3. zmocňuje předsedu poslance Jana Chvojku, tj. mě, aby ve schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání Souhrnné zprávy o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2011 ve schůzi ústavněprávního výboru.

Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji a zahajuji všeobecnou rozpravu. Mám zde do ní zatím první přihlášku a ta je od paní kolegyně Jaroslavy Wenigerové. Prosím.

 

Poslankyně Jaroslava Wenigerová: Vážená paní předsedkyně, vážený pane premiére, vážený pane doktore Varvařovský, kolegyně, kolegové, já jsem na tu zprávu čekala. Zprávu jsem si přečetla, má opravdu hodně široký záběr. Kdybych vycházela pouze z mediálních výstupů, měla jsem pocit, že těžiště práce ombudsmana je především v oblasti vzdělávání, protože jeho kontroly, jeho šetření - ne přímo pana ombudsmana, ale jeho úřadu - se zaměřovaly na kojenecké ústavy, na dětské domovy, na zařízení pro cizince a v současné době probíhá šetření ohledně etnického složení žáků na zvláštních školách praktických. Byla jsem tedy velmi potěšená, že záběr je poměrně široký, byť bohužel média o jisté oblasti téměř vůbec nejeví zájem, ať už jsou to záležitosti opatrovnické, nebo ať už jsou to záležitosti podvýživy např. v léčebnách dlouhodobě nemocných. A to samozřejmě nemám představu, jestli tiskové konference, které pořádá úřad ombudsmana, jsou těmi, které inspirují média, nebo zda ona si záměrně určitá témata, která hýbou veřejností, vybírají a mnohdy velmi nesprávně ovlivňují veřejnost.

Já bych měla dotaz na pana ombudsmana, byť se to nedotýká té zprávy, která je za rok 2012. Za prvé jsem velmi potěšena, že při šetřeních v psychiatrických léčebnách se tohoto šetření účastnil předseda pedopsychiatrické společnosti dr. Matýs, protože ta reakce v novinách, v Mladé frontě Dnes, byla naprosto profesionálně zpackaná. Mám korespondenci mezi dr. Matýsem a redaktorkou Mladé fronty Dnes, protože takováto zkreslení velmi ubližují této problematice.

To se nevztahuje samozřejmě k tomu šetření, pane ombudsmane, ale i novináři si musí uvědomit, že s takovými fakty, s těmito zprávami, mají postupovat opravdu velmi citlivě se znalostí problematiky, a ne si psát tak, jak je napadne, a vlastně celou tu důležitou oblast ovlivnit tímto negativním způsobem.

Pane doktore, já jsem vám v lednu napsala dopis. Vy jste v té době byl nemocný. Bylo to v souvislosti s vaším šetřením na základních školách praktických. Šetření, vím, že už bylo asi vámi zveřejněno, protože dnes je reakce v novinách. A já jsem domluvena s ředitelem vaší kanceláře, že mně na můj dopis odpovíte. Protože já musím říci, že ten způsob, který byl zvolen pracovníky vaší kanceláře, považuji za - nevím, jaké slovo mám použít - ale pro mě docela za nepřijatelný. Protože aby byly v bývalých zvláštních školách, dnes základních školách praktických, rozeznávány děti, jejich etnické složení, podle vizualizace nebo podle toho, jak se jmenují či v jaké lokalitě žijí, já si myslím, že je to velmi nešťastné. Proto také ty zprávy, které jsou dnes v novinách, kolik procent romských dětí chodí do takovýchto škol, na základě tohoto dotazníku, nemají žádnou vypovídací hodnotu. Oblasti vzdělávání těchto dětí, která je samozřejmě dlouhodobě předmětem zájmu - a já si troufám říci i pedagogických pracovníků a mého určitě také - to velmi nepřispělo. Obávám se, že tímto šetřením se dostali i pedagogové těchto škol do velmi složité a nepříjemné situace. Říkám to jen proto, že ty výsledky budou ve zprávě až v příštím roce. A skutečně tento výzkum nemohu nazvat výzkumem. Je opravdu směřován jenom k romským dětem, není směřován k etnickému složení daných škol. A způsob, který byl proveden, je způsob, se kterým nemohu souhlasit.

Děkuji za pozornost. (Potlesk několika poslanců z vlastních řad.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji paní poslankyni Wenigerové. Mám zde další... ale samozřejmě, pane doktore, pokud chcete reagovat teď, prosím.

 

Pan Pavel Varvařovský Vážená paní poslankyně, o tom, že máte na tuto věc jiný názor, samozřejmě vím. To už tak bývá, že lidé na jedno téma mají názory různé. Kdo si přečte výstup z výzkumu, se kterým vy nesouhlasíte, najde tam odpověď na všechny vaše výhrady, samozřejmě pokud je bude chtít nalézt. Takže já si za výsledky tohoto výzkumu stojím. A musím říci, že v podstatě nemá-li to pro vás vypovídací hodnotu, já vám to neberu. Je možné, že podrobnější výzkum by zjistil procento třeba 25, ale i tak je to jedno, poněvadž toto procento je v každém případě řekl bych v absurdním rozporu se zastoupením tohoto etnika v populaci a v obyvatelstvu České republiky.

Nebyl jsem to já, kdo vložil do zákona o veřejném ochránci práv, že plní funkci centra, kterému se jinde říká equality body. Byli jste to vy, kdo po zdlouhavém přijímání antidiskriminačního zákona zvažovali alternativu zřídit zvláštní organizaci a nebo - koho máme nezávislého ombudsmana v Brně? Tož, jak se říká u nás, mu to tam šupnem. Dostali jsme agendu, kterou se učíme. Netvrdíme, že jsme geniální. Jestli se vám nelíbí, jak to moje kancelář dělá, můžete zřídit něco jiného. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP