(9.20 hodin)
(pokračuje Parkanová)

Dále je zde návrh paní kolegyně Klasnové. Ta navrhuje, aby body 8 a 9, čísla tisků 351 a 352, byly zařazeny dnes po bodu 103.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo tento návrh podporuje. Kdo je proti?

Hlasování číslo 53, z přihlášených 160 poslanců pro 70, proti 69. Tento návrh nebyl přijat.

 

Dále jsou zde návrhy pana poslance Stanjury. Jako první navrhuje zařadit dnes po již pevně zařazených bodech bod číslo 33. Jedná se o sněmovní tisk 590.

O tomto návrhu zahajuji hlasování a ptám se, kdo jej podporuje. Kdo je proti?

hlasování číslo 54 z přihlášených 157 poslanců pro 107, proti 14. Tento návrh byl přijat.

 

Další návrh pana kolegy Stanjury je návrh na vyřazení druhého a třetího čtení tisků 351 a 352. Jedná se o body 8 a 9 v druhém čtení a 79 a 75 v třetím čtení, pokud jsem slyšela dobře.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo podporuje tento návrh. Kdo je proti návrhu?

hlasování číslo 55 z přihlášených 161 poslance pro 78, proti 61. Tento návrh nebyl přijat.

 

Proběhne kontrola hlasování. (Probíhá kontrola hlasování. Potlesk a smích v sále.)

Nikdo nevznáší námitku proti hlasování.

 

Budeme hlasovat o dalším návrhu pana poslance Stanjury, již posledním. Je to návrh na vyřazení z programu celé schůze bod číslo 92, NKÚ. Prosím, aby mě pan předseda Stanjura sledoval. (Velký hluk v sále.) Ne, to se mi nepovede. Tak já budu vycházet z toho, co jsem si zaznamenala.

Zahajuji hlasování a ptám se vás, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

hlasování číslo 56 pro 73, proti 56. Ani tento návrh nebyl přijat.

 

Máme zde k hlasování poslední procedurální návrh. Je to návrh pana poslance Štětiny. Ten navrhuje, aby bod číslo 34 byl zařazen za bod 33. Jedná se o sněmovní tisk číslo 593.

O tomto návrhu zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 57 z přihlášených 162 poslanců pro 73, proti 29. Návrh přijat nebyl.

 

To byly, kolegyně a kolegové, všechny návrhy, které se vztahovaly ke změnám programu. Hlásí se paní předsedkyně Klasnová. Prosím.

 

Poslankyně Kateřina Klasnová: Vážená paní předsedající, děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, chci poděkovat Poslanecké sněmovně, že nepodpořila vyřazení bodu o Nejvyšším kontrolním úřadu z pořadu schůze, a pevně věřím, že si to do příštího týdne nerozmyslí, kdy pravděpodobně předseda poslaneckého klubu ODS dá tento návrh znovu. Prosím, setrvejte na svých názorech. Myslím si, že rok byla dostatečně dlouhá doba, aby si všichni rozmysleli, o čem vlastně chtějí hlasovat, a nemyslím si, že by to mělo být znovu zaparkované ještě několik měsíců v Poslanecké sněmovně a zrát to tady jako sýr. Ono by to taky mohlo zasmrádnout. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Kolegyně a kolegové, než přistoupíme k prvnímu bodu našeho programu seznámím vás s dvěma dodatečně došlými omluvami. Omlouvá se paní poslankyně Kristýna Kočí z dnešního jednání ze zdravotních důvodů a dále se omlouvá pan poslanec Jan Husák z dnešního dne od 11 hodin z osobních důvodů.

 

Po té svěží ranní půlhodince přistoupíme k prvnímu bodu našeho programu. Je jím

66.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Belgickým královstvím, Bulharskou republikou,
Českou republikou, Dánským královstvím, Spolkovou republikou Německo,
Estonskou republikou, Irskem, Řeckou republikou, Španělským královstvím,
Francouzskou republikou, Italskou republikou, Kyperskou republikou, Lotyšskou
republikou, Litevskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Maďarskou
republikou, Republikou Malta, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou,
Polskou republikou, Portugalskou republikou, Rumunskem, Republikou Slovinsko,
Slovenskou republikou, Finskou republikou, Švédským královstvím,
Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska
(členskými státy Evropské unie) a Chorvatskou republikou
o přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii
/sněmovní tisk 608/ - druhé čtení

Prosím, aby se slova ujal již připravený pan místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí pan Karel Schwarzenberg. Prosím, pane ministře, máte slovo. (Trvalý hluk v sále.)

 

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg: Paní předsedající, vážené poslankyně -

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Prosím o klid. Prosím, umožněte panu místopředsedovi důstojné vystoupení. Prosím pány předsedy klubů, prosím zejména své kolegy napravo, aby se zklidnili a šli jednat ven.

Omlouvám se, pane ministře.

 

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg: Ano. Děkuji mnohokrát. Vážené poslankyně, vážení poslanci, návrh, kterým se předkládá smlouva o přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii, byl projednán zahraničním výborem, který doporučil Poslanecké sněmovně, aby souhlasila s ratifikací této smlouvy. Je mi též potěšením v této souvislosti uvést, že svůj souhlas s ratifikací již vyslovil Senát, a to na schůzi konané 25. dubna tohoto roku.

Dovolte, abych ve stručnosti připomněl, že Chorvatská republika požádala o členství v Evropské unii v roce 2003. Přístupová jednání byla zahájena v roce 2005 a skončena v červnu 2011. Výsledky vyjednávání pak byly vtěleny do smlouvy o přistoupení, která byla podepsána dne 9. prosince 2011 v Bruselu a na jejímž základě by se Chorvatská republika měla stát členským státem Evropské unie 1. července 2013. Podmínkou ovšem je, aby všechny smluvní strany do 30. června 2013 završily své ratifikační procesy a u depozitáře, vlády Italské republiky, uložily své ratifikační listiny.

Nedílnou součástí smlouvy o přistoupení je akt o přistoupení, v němž jsou upraveny podmínky přijetí Chorvatské republiky do EU včetně přechodných období, která byla sjednána Chorvatskou republikou a stávajícími členskými státy. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP