(9.30 hodin)
(pokračuje Schwarzenberg)

Po přistoupení se působnost orgánů Unie rozšíří na Chorvatskou republiku, a změní se tedy podstatným způsobem výkon pravomocí, které již byly na Evropskou unii přeneseny. V souvislosti s přistoupením jsou rovněž v některých případech rozšiřovány pravomoci unijních orgánů. Proto je třeba smlouvu o přistoupení kvalifikovat jako mezinárodní smlouvu ve smyslu článku 10a Ústavy ČR a k její ratifikaci bude nutný souhlas Parlamentu ČR udělený ústavní většinou.

Závěrem mi dovolte podotknout, že vstupu Chorvatské republiky do EU je Česká republika dlouhodobě příznivě nakloněna. Bojovali jsme o to v Bruselu po léta letoucí. Vedle toho budeme i nadále podporovat integrační úsilí ostatních zemí západního Balkánu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Prosím zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Davida Vodrážku, aby odůvodnil usnesení výboru, které bylo doručeno jako sněmovní tisk č. 608/1. Poté ho požádám, aby v otevřené rozpravě alespoň na toto usnesení znovu odkázal, abychom proceduře učinili zadost. Prosím.

 

Poslanec David Vodrážka: Děkuji, paní předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, po úvodním slově pana ministra, které bylo téměř vyčerpávající, bych chtěl upozornit, že se jedná opravdu o poměrně zásadní smlouvu, byť jí mnoho z vás nevěnuje pozornost, ale jedná se o rozšiřování Evropské unie, kdy jako členský stát bychom měli dát souhlas s ratifikací.

Já bych odkázal na usnesení zahraničního výboru, kdy zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Smlouvy mezi členskými státy EU a Chorvatskou republikou o přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii. Dále, zmocňuje předsedu výboru, aby předložil toto usnesení předsedkyni Poslanecké sněmovny, a zmocňuje mne jako zpravodaje, abych na schůzi Poslanecké sněmovny podal tuto zprávu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám rozpravu. Do této rozpravy se hlásí z místa pan poslanec Foldyna. Jinou přihlášku do rozpravy nemám. Upozorňuji, že poté nás čeká hlasování s kvorem 120 hlasů. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jaroslav Foldyna: Děkuji, paní předsedající. Milí kolegové, já děkuji panu ministrovi i panu předsedovi zahraničního výboru za slova, kterými podtrhli význam dnešní smlouvy, nebo dnešního jednání. Já se také domnívám, že integrace zemí bývalé Jugoslávie, zemí Balkánu, je pro Evropu jako takovou velmi důležitá. Domnívám se a jsem přesvědčen, že Chorvatsko je evropským státem, stejně jako jím je Srbsko, Makedonie, Bosna a ostatní, které jsou pozůstatkem toho, co některé státy Evropské státy podpořily, toho, co se jmenovalo Jugoslávie, a na jejíž secesi mají významný podíl. (Trvalý hluk v sále!)

Domnívám se, že v rámci EU Chorvatsko a ostatní státy najdou zase společnou řeč, která bude vzájemně výhodná pro jejich národy, a také se domnívám, že by Česká republika měla sehrát ještě větší a významnější úlohu v integraci Balkánu, protože jsme tuto úlohu hráli od věků. Hráli jsme ji zejména za první republiky, kdy zahraniční politika Tomáše Garrigua Masaryka, Edvarda Beneše postavila na Balkáně významně na nohy průmysl, politiku, kulturu.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Pane poslanče, já se omlouvám, že vstoupím do vaší řeči. Myslím si, že přesně i to téma i způsob, jakým si tady potřebujeme vyjasnit odlišná stanoviska, si zaslouží větší klid v sále. Platí to i na vaše kolegy. Opravdu se divím, že je toto téma nezajímá.

Omlouvám se vám, prosím, pokračujte, ale zdá se, že jsem ve své snaze nebyla úspěšná.

 

Poslanec Jaroslav Foldyna: Děkuji vám, paní předsedající. Já jsem chtěl jenom takovou poznámku, že si myslím, že po této etapě, až se završí, a já věřím, že odhlasujeme kladně vstup Chorvatsko do Evropské unie, začneme přemýšlet o tom, jakou větší úlohu česká zahraniční politika může na Balkáně sehrát. Domnívám, se, že bychom měli hledat v rámci visegrádské čtyřky novou náplň, silnější náplň, a že bychom měli chtít, aby se zapojily do visegrádské čtyřky na plný úvazek další státy, jako je Chorvatsko, Srbsko, a my bychom v rámci toho sehráli významnou roli. To byla moje poznámka k tomuto hlasování. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji. Ptám se, kdo se dále hlásí do rozpravy. Pan zpravodaj vystoupí.

 

Poslanec David Vodrážka: Děkuji, paní místopředsedkyně. Dámy a pánové, já bych odkázal na usnesení zahraničního výboru. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Na usnesení, které jste přednesl ve svém úvodním slově. (Souhlas.) Děkuji, v pořádku. Ptám se, zda ještě někdo chce vystoupit v rozpravě. Pan ministr - v rozpravě, nebo se závěrečným slovem? Se závěrečným slovem, je tomu tak? Tak v rozpravě.

 

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg: Já bych rád, paní předsedající, vaším prostřednictvím upozornil pana poslance Foldynu, že opravdu Česká republika je velice aktivní, co se týká přístupu všech balkánských států do EU. Myslím, že jsme v této souvislosti jedna z nejaktivnějších zemí.

Co se týká visegrádské čtyřky, se ta formální spolupráce čtyř států tak osvědčila, že bychom rádi v ní ve stávajícím formátu pokračovali. Nicméně jsme teď založili visegrádský fond, který se zaměřuje na země balkánské, a velmi úzce s nimi spolupracujeme. Jenom bychom rádi ten formát ponechali. Jak známo, jsme nejskromnější uskupení, které existuje, nemáme ani vlastní sekretariát, ale na všech úrovních se velice často setkáváme, jsme tím schopni opravdu svoji politiku zharmonizovat a tento model se osvědčil. Obávám se, že dalším formálním rozšířením by spíše spolupráce utrpěla.

Děkuji mnohokrát za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane ministře. Ptám se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Není tomu tak, rozpravu uzavírám. Pan ministr právě vystoupil, čili nepředpokládám, že by si přál vystoupit se závěrečným slovem. Se závěrečným slovem se nehlásí ani pan zpravodaj, můžeme přistoupit k hlasování.

Budeme hlasovat o návrhu usnesení, které přednesl pan zpravodaj. K přijetí tohoto usnesení je zapotřebí třípětinová většina všech poslanců, tedy souhlasu 120. Já prosím, aby bylo nastaveno potřebné kvorum, tak jak nám v tomto případě velí Ústava podle článku 39 odstavec 4. Prosím o kvorum 120. Děkuji.

 

Můžeme přistoupit k hlasování o navrženém usnesení.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování číslo 58 z přihlášených 164 poslanců pro 151, proti žádný. Návrh byl přijat, s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi i panu zpravodajovi a končím projednávání tohoto bodu.

Dříve než přistoupíme k následujícímu bodu, tak vás seznámím s další omluvou. Omlouvá se pan poslanec Jaroslav Škárka z osobních důvodů.

 

Můžeme přistoupit k bodu, který nás čeká nyní. Je to

12.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní
ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 564/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr práce a sociálních věcí pan Jaromír Drábek. Pane ministře, prosím, slovo je vaše, mikrofon též. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP