(10.40 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane ministře. A pokud se již nikdo nehlásí, končím obecnou rozpravu a uděluji slovo k závěrečnému vystoupení panu ministru Drábkovi.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych po obecné rozpravě ve druhém čtení poděkovat všem, kteří se o tuto problematiku zajímali a kteří se aktivně podíleli na tvorbě tohoto předpisu ať už ve fázi zpracovávání vládního návrhu, nebo ve fázi projednávání ve výborech a přípravě různých pozměňovacích návrhů. Já samozřejmě s některými souhlasím, s některými nesouhlasím. To není podstatné. Podstatné je, že se snažím o to, abychom společně dospěli k co nejlepšímu řešení směrem k dětem, o které je potřeba se co nejlépe postarat.

Proto mě velmi mrzí ty výpady, které bohužel i z této normy dělají politickou záležitost, protože ono je velice jednoduché říci, že něco je nekvalitně zpracované, je velice jednoduché říci, že se s někým nekomunikovalo, i když možná sami autoři těchto výroků dobře vědí, že to není pravda. Na této normě se pracovalo velmi pečlivě, velmi dlouhou dobu. Už jenom to, že byla projednávána ve výborech čtyři měsíce, a nikoliv dva měsíce, to, že se projednávala skutečně nejenom na formálních zasedáních jednotlivých výborů, ale při mnoha různých příležitostech, kulatých stolech, diskusích atd., to si myslím, že je potřeba zdůraznit, aby ti, kteří se na tom podíleli, tím, že někdo lehce a s nadhledem jejich práci se snaží poplivat, neztratili chuť do další práce. Za to bych chtěl opravdu upřímně poděkovat.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji panu ministrovi. Pan zpravodaj nevystoupí se závěrečným slovem.

Nás nyní bude čekat hlasování. Ještě jednou zkusím přivolat další kolegy a kolegyně, protože nás čeká hlasování o procedurálním návrhu, který podala paní poslankyně Milada Emmerová, a jedná se o návrh na vrácení návrhu zákona výboru k novému projednání. Já vás odhlásím a prosím, abyste se znovu zaregistrovali svými hlasovacími kartami.

 

Budeme hlasovat o návrhu, který jsem právě přednesla.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, prosím, stiskněte tlačítko ano. Kdo je proti návrhu?

V hlasování číslo59 z přihlášených 154 poslanců pro 63, proti 85. Tento návrh nebyl přijat.

 

Postoupíme dále v projednávání. Zahajuji podrobnou rozpravu. V ní jako první vystoupí pan zpravodaj Čechlovský a přednese další návrh. Prosím, budeme ještě jednou hlasovat, neodcházejte ze sálu.

 

Poslanec Jan Čechlovský: Kolegyně a kolegové, chci vás pěkně poprosit ještě o jedno hlasování. Vracím se ke svému úvodnímu povídání. Chtěl bych vám navrhnout, abychom schválili, že základem pro další pozměňovací návrhy bude komplexní pozměňovací návrh schválený výborem pro sociální politiku.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano, pan zpravodaj přednesl návrh na to, abychom za základ projednávání vzali komplexní pozměňovací návrh výborový.

O tomto zahajuji hlasování a ptám se, kdo tento návrh podporuje. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování číslo 60 z přihlášených 157 poslanců pro 122, proti 3. Tento návrh byl přijat.

 

Zvu tedy k mikrofonu pana zpravodaje ještě k dalšímu jeho vystoupení. Prosím.

 

Poslanec Jan Čechlovský: Děkuji. Kolegyně a kolegové, teď už budu velmi stručný. Chtěl bych se formálně přihlásit ke svému pozměňovacímu návrhu, který je v systému uveden pod č. 2587, a jako zpravodaj bych chtěl všechny zdvořile požádat, až se přihlásí k dalším pozměňovacím návrhům, aby mi dali hned v písemné podobě, tak jak je v pravidlech, tento návrh. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji. O slovo se hlásí pan ministr zdravotnictví Leoš Heger.

 

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Děkuji za slovo. Já se formálně hlásím ke sněmovnímu dokumentu, který je v systému pod č. 2631, který reprezentuje můj pozměňovací návrh k danému projednávanému tisku. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji a zvu k mikrofonu paní poslankyni Lenku Kohoutovou.

 

Poslankyně Lenka Kohoutová: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, chtěla bych se přihlásit ke sněmovnímu dokumentu, který je zařazen pod č. 2568. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Slovo dostává paní poslankyně Marta Semelová.

 

Poslankyně Marta Semelová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych načetla pět pozměňovacích návrhů:

1. jedná se o § 11 odst. 2 o změnu počtu hodin přípravy. Nové znění § 11 odst. 2a:

(2) Krajský úřad zajišťuje

a) přípravu fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny a poskytuje těmto osobám poradenskou pomoc související s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče, včetně speciální přípravy k přijetí dítěte pěstounem na přechodnou dobu; časový rozsah přípravy k zařazení žadatele do evidence pro zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče činí nejméně 100 hodin a u žadatelů o zařazení do evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu, nejméně 150 hodin; časový rozsah přípravy žadatelů, kteří přípravu již jednou dokončili, může krajský úřad snížit.

2. Nové znění § 12 odst. 1 písm. c):

(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností může uložit rodičům povinnost využít odbornou poradenskou pomoc, pokud rodiče

c) dobrovolně nevyužili možnosti odborné poradenské pomoci potřebné k překonání problémů rodiny a k odvrácení umístění dítěte do náhradní péče nebo nedbali na doporučení spolupracovat s pověřenými osobami, poskytovateli odborných poradenských služeb nebo mediátorem.

Zde se tedy doplňuje hned v úvodu slovo "dobrovolně".

3. Nové znění § 38 odst. 2 písm. f):

f) v rozsahu své působnosti podle písm. a) až e) zajišťuje pořádání případových konferencí.

Zde se doplňují slova "zajišťuje pořádání případových konferencí".

4. Nové znění § 42 odst. 3. Jedná se o doplnění termínu "v jednom areálu":

(3) Počet dětí umístěných v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nesmí přesáhnout 24 dětí, a to i v případě, že toto zařízení je umístěno ve více budovách v jednom areálu; tento počet dětí může být překročen jen v případě, že do péče zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc budou svěřeni sourozenci.

5. Nové znění § 42c odst. 1. Jde tady o ponechání původní výše násobku životního minima:

(1) Výše příspěvku činí za kalendářní měsíc, není-li dále stanoveno jinak, 0,8násobek částky životního minima osoby, která je posuzována jako druhá nebo další v pořadí, stanovené pro toto dítě (§ 39f). Výši příspěvku v jednotlivých případech stanoví ředitel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc rozhodnutím.

Chtěla bych odůvodnit jenom tento poslední návrh. Jedná se o to, že je tady ponechán původní násobek životního minima, a to z důvodu, že rodiče dětí téměř příspěvek nehradí, protože nemají finanční prostředky, a předkládaný návrh zákona ve svých dalších ustanoveních (§ 42g) chce snížit státní příspěvek na péči o děti se zdůvodněním, že budou rodiče hradit více, čímž bude toto snížení vykompenzováno. Po zkušenostech z praxe tomu tak nebude.***
Přihlásit/registrovat se do ISP