(10.50 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji a zvu k mikrofonu pana poslance Ladislava Šincla.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Děkuji, paní předsedající. Dovolte mi, abych i já načetl pozměňovací návrh.

První. V § 29 v odst. 2 písm. a) se za slovo "měsíce" vkládají slova "v období prvních šesti měsíců" a dále za slova "ochranná výchova" se vkládají slova "a poté v souladu se zájmy dítěte dle potřeby, nejméně však jednou za šest měsíců".

Za druhé. V § 29 odst. 2 písm. b) se za slovo "měsíce" vkládají slova "v období prvních šesti měsíců" a dále za slova "ochranná výchova" vkládají slova "a poté v souladu se zájmy dítěte dle potřeby, nejméně však jednou za šest měsíců."

Za třetí. V § 34 odst. 3 se za slovo "měsíce" vkládají slova "v období prvních šesti měsíců a poté v souladu se zájmy dítěte dle potřeby, nejméně však jednou za šest měsíců".

Samozřejmě, že vím, že se mohu přihlásit ke svému elektronickému podanému tisku, který je označen pod číslem 2610. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji. Slovo má nyní paní poslankyně Jana Drastichová.

 

Poslankyně Jana Drastichová: Vážená paní předsedající, děkuji za slovo. Tímto se přihlašuji ke svému pozměňovacímu návrhu tohoto zákona, který je v systému uveden pod číslem 2613. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Nyní má slovo pan poslanec Roman Sklenák.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji. Já se přihlašuji k pozměňovacímu návrhu, který je v informačním systému uveden pod číslem 2588. Týká se zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Jak zde už o tom bylo hovořeno, do komplexního pozměňovacího návrhu výboru pro sociální politiku se dostalo omezení, kde tato zařízení mohou být provozována. Já se domnívám, že skutečně v této chvíli není šťastné to takto upravovat, a navrhuji toto ustanovení zrušit a zachovat stávající stav. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Nyní jako poslední z dosud přihlášených v podrobné rozpravě vystoupí pan kolega Václav Cempírek.

 

Poslanec Václav Cempírek: Dobrý den. Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovoluji se přihlásit ke svému pozměňovacímu návrhu, který je uveden v systému pod číslem 2609. Je stručný a jasný. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji pěkně. Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy? Pokud tomu tak není, podrobnou rozpravu končím. Ptám se na zájem o závěrečná slova pana zpravodaje. Jenom se ujistím, že nepadl žádný procedurální návrh, o kterém by bylo třeba hlasovat, a končím druhé čtení projednávání tohoto tisku. Děkuji všem za spolupráci. Panu ministrovi, panu zpravodajovi.

 

Přistoupíme k bodu následujícímu. Tímto bodem je

13.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb.,
o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních
a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 574/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr školství, mládeže a tělovýchovy pan Petr Fiala. Prosím pana ministra, aby se ujal slova.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petr Fiala: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, dovolte mi seznámit vás ve stručnosti s návrhem novely zákona o výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních a preventivní výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, který nyní prochází druhým čtením.

Zákon upravuje způsob poskytování preventivních služeb ve střediscích výchovné péče a ústavní a ochranné výchovy v dětských domovech a výchovných a diagnostických ústavech. Vzhledem ke změnám v sociální rodinné politice a k transformačním krokům v oblasti náhradní péče vyvstala potřeba změn i v oblasti institucionální péče ve školských zařízeních. Smyslem předkládané novely je úprava podmínek pobytu dětí v zařízeních a současně umožnění širší nabídky služeb v preventivní i v náhradní výchovné péči.

Návrhem zákona se velmi intenzivně zabýval výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, především jeho podvýbor pro regionální školství, a ve spolupráci s Ministerstvem školství připravil řadu pozměňovacích návrhů. Většina z nich je ve shodě s původním návrhem vládní předlohy a já bych chtěl na tomto místě poděkovat všem členům výboru za jejich aktivní a pečlivé projednávání této důležité právní normy.

Hlavním cílem projednávané právní úpravy je posunout náhradní výchovnou péči do roviny preventivní a ústavní a ochrannou výchovu poskytovat pouze a výhradně v nezbytných případech, kdy není možné zvolit jiný, alternativní způsob péče. Navrhujeme proto ve větším rozsahu než dosud využívat preventivně výchovnou péči ve střediscích výchovné péče, která se stávají samostatnými školskými zařízeními, a snížit počty dětí v ústavní péči tím, že bude kladen větší důraz na prevenci a poradenství poskytované dětem a jejich rodinám.

V souvislosti se zkracováním délky pobytu v zařízeních se také nově stanoví možnost poskytování náhradní výchovné péče formou ambulantní péče, která bude realizována u dětí pobývajících mimo zařízení. Smyslem ambulantních služeb je zejména zkrácení doby pobytu dítěte v zařízení a působení na vzájemné vztahy dítěte a jeho rodiny tak, aby mohla být dítěti zrušena ústavní výchova a mohlo se vrátit do svého přirozeného prostředí. Poskytování ambulantních služeb bude realizováno za spolupráce odborných pracovníků zařízení s dítětem a jeho rodinným prostředím podle jeho individuálních potřeb.

Zákon také nově upravuje možnost poskytovat péči na základě smlouvy nezaopatřeným osobám, které již byly z ústavní péče z důvodu zletilosti propuštěny. Tato možnost platí pro ty dospělé klienty, kteří se připravují na budoucí povolání studiem na střední či vysoké škole, ale jejichž životní situace vyžaduje jejich přijetí do zařízení, a to do jednoho roku po propuštění.

Změn a zpřesnění dosavadních ustanovení zákona z roku 2002 je samozřejmě mnohem více. Základní směřování je však nepochybně zřejmé: zkvalitnit a rozšířit systém poskytování preventivních a poradenských služeb a náhradní výchovné péče ve školství a posílit užití ambulantních služeb před pobytovými.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, věřím, že předkládaný návrh zákona budete projednávat s vědomím, že jeho přijetí může zlepšit podmínky dětí umístěných v zařízení a současně poskytnout širší nabídku služeb jak v preventivní, tak institucionální péči. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji panu ministrovi. My jsme návrh v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, výboru pro sociální politiku a stálé komisi Poslanecké sněmovny pro rodinu a rovné příležitosti. Usnesení výborů a komise byla doručena jako sněmovní tisky číslo 574/1 až 5. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP