(11.00 hodin)
(pokračuje Parkanová)

Záznam z jednání výboru pro sociální politiku vám byl doručen jako sněmovní tisk 574/6. Nyní poprosím paní zpravodajku výborů a komise poslankyni Dagmar Navrátilovou za výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, výboru pro sociální politiku a komise pro rodinu a rovné příležitosti, aby se ujala slova. Prosím.

 

Poslankyně Dagmar Navrátilová: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, dámy a pánové, pan ministr za mě řekl téměř vše, takže to budu moci vzít ve stručnosti.

Sněmovní tisk 574 byl projednáván na několika, respektive na dvou výborech a komisi pro rodinu a rovné příležitosti. Na této komisi byl vzat na vědomí, na výboru pro sociální politiku byl také - lépe řečeno, nebylo přijato žádné usnesení. Garančním výborem tohoto sněmovního tisku byl výbor školský, který se tímto tiskem zabýval na několika svých jednáních. Konkrétně na dvou. Taktéž podvýbor pro regionální školství dvakrát zasedal na toto téma.

Školský výbor přijal na základě jednání podvýboru pro regionální školství pozměňovací návrhy, které skutečně jsou dá se říci v souladu s postojem ministerstva školství. Diskusi byli přítomni i zástupci odborné veřejnosti. Pozměňovací návrhy vám byly předloženy. Myslím, že jednotlivé pozměňovací návrhy není třeba podrobně představovat.

Ráda bych ještě upozornila, že v podrobné rozpravě ve druhém čtení bych chtěla podle § 95 požádat o zkrácení lhůty.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy není přihlášen nikdo. Nikdo nesignalizuje zájem o vystoupení, proto končím obecnou rozpravu.

Zahajuji rozpravu podrobnou a do té je připraven pan poslanec Roman Sklenák. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji. Já bych se chtěl přihlásit ke svým dvěma pozměňovacím návrhům. Ten první je v informačním systému veden pod číslem 2566 a týká se problematiky náhrady nákladů při útěku dítěte ze školského zařízení. Podle současné právní úpravy, pokud stát odebere dítě z rodiny, tak za něj přebírá odpovědnost. Podle navrhované novely mají tuto odpovědnost nést nadále rodiče, byť z rozhodnutí státu na dítě prakticky nemají žádný vliv. Pokud by tedy tato novela byla přijata v tom navrženém znění, tak Policie České republiky bude při útěcích dětí ze školských zařízení požadovat náklady převozu buď po tom dítěti, nebo pravděpodobněji po jeho zákonných zástupcích, tedy po rodičích, kteří nemají z rozhodnutí státu to dítě ve své moci, což tedy považuji minimálně za nespravedlivé. V důvodové zprávě předkladatele se uvádí, že důvodem k této úpravě je to, že zákon o ústavní výchově je v rozporu se zákonem o policii. Podle mého, a nejen mého názoru tomu tak není. Tyto dvě normy nejsou v rozporu. Je na to třeba pohlížet tak, že zákon o ústavní výchově je speciální normou vůči zákonu o Policii České republiky.

Druhý pozměňovací návrh je veden pod číslem 2611 a týká se ustanovení, které upřesňuje poskytování péče dětem, které nejsou občany České republiky. Já se domnívám, že z legislativně technického hlediska není vhodné, aby zákonný předpis upravoval tuto otázku tak detailně, jak je upravována. Podle mého názoru zcela postačí, aby zákon v obecné rovině umožnil poskytování péče dětem-cizincům ve školských zařízeních a samotný systém a organizace péče o tyto děti mohou být precizovány formou podzákonného předpisu.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Zvu k mikrofonu paní zpravodajku, aby vystoupila s avizovaným procedurálním návrhem.

 

Poslankyně Dagmar Navrátilová: Děkuji za slovo. Podle § 95 článku 1 navrhuji zkrácení lhůty na 48 hodin. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Poprosím pana ministra, zda by byl tak laskav a zopakoval na mikrofon tento návrh, který přednesla paní zpravodajka, pouze se k němu odkázal, abychom vyhověli jednacímu řádu a pravidlům.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petr Fiala: Ano, paní předsedající, já souhlasím s tímto návrhem na zkrácení lhůty na 48 hodin.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Pan ministr navrhuje návrh na zkrácení lhůty. (Ministr Fiala: Navrhuji, ano.) Ano. Děkuji pěkně.

O tomto návrhu navrhovatele zahajuji hlasování a ptám se, kdo podporuje návrh na zkrácení na 48 hodin. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování číslo 61 z počtu přihlášených 156 pro 110, proti 26. Návrh byl přijat.

 

Já mohu ukončit projednávání tohoto návrhu ve druhém čtení, poděkovat panu ministrovi i paní zpravodajce a přistoupit k následujícímu bodu našeho dnešního jednání. Tím je

33.
Návrh poslanců Miroslavy Němcové, Pavla Béma, Milady Emmerové,
Zuzky Bebarové-Rujbrové, Jiřího Skalického, Radka Johna, Jiřího Štětiny,
Jiřího Koskuby a Michala Janka na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů
(zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 167/1998 Sb.,
o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení
ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 590/ - prvé čtení

Stanovisko vlády bylo doručeno jako sněmovní tisk č. 590/1. Prosím, aby předložený návrh uvedla představitelka navrhovatelů předsedkyně Poslanecké sněmovny paní Miroslava Němcová.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Dobré dopoledne, vážené kolegyně a vážení kolegové. Předstupuji před vás jako jedna ze skupiny poslankyň a poslanců, kteří jsou ze všech politických stran zastoupeni v Poslanecké sněmovně a kteří se rozhodli podpořit návrh zákona, jehož titul, nebo účel, spíše název zatím nám byl místopředsedkyní sdělen.

Já bych se chtěla věnovat několika otázkám. Za prvé bych chtěla ve stručnosti alespoň zmínit důvod, co nás vedlo k předložení tohoto návrhu zákona. Možná si všichni pamatujete, že v různých obdobích - nebo všichni, alespoň část z této Poslanecké sněmovny si pamatuje, že v různých obdobích se objevila na parlamentní půdě debata o tom, zda můžou být legalizovány drogy měkké, tvrdé, za jakých podmínek by to mělo být. Tyto rozpravy, tyto návrhy zákonů jsme absolvovali v minulém období, ale my se teď se skupinou kolegů před vás stavíme s návrhem jiným. My se nechceme bavit o tom, zda zlegalizujeme drogy měkké nebo tvrdé. Chceme se bavit o tom, jestli je možné umožnit léčebné využití - a pouze striktně léčebné využití - konopí pro některé závažné stavy lidí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP