(11.10 hodin)
(pokračuje Němcová)

Byli jsme inspirováni řadou osobních příběhů, tedy těch lidí, kteří ve fázi svého onemocnění, které je závažné a provázené nesmírně složitými bolestivými stavy, hledali jakoukoliv pomoc, a nakonec se ukázalo, že ji pokoutně a v podstatě nezákonně nalezli tehdy, když si buďto na nějakém nelegálním trhu nebo sami za oknem vypěstovali rostlinu, kterou potom použili pro to, aby sami sobě z tíživých léčebných stavů pomohli.

Myslím si, že není správné, aby existuje-li možnost pomoci těžce nemocným lidem a představíme-li si, jaké všechny drogy medicína dnes užívá, jaké všechny preparáty nemocným lidem poskytuje, tak není správné říci, že existuje-li nějaká možnost pomoci, že před ní máme zavřít oči a nebavit se o tom, jestli ji máme těmto lidem nabídnout, nebo nemáme nabídnout.

Chtěla bych upozornit na to, že samozřejmě jsme to nebyli pouze my, zástupci Sněmovny, kdo tento návrh připravoval. Vznikla široká skupina, v jejímž čele vznikla, jenom pro vaši informaci, již v srpnu roku 2011 pracovní skupina. Vedl ji děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze pan profesor Tomáš Zima, místopředsedou byl národní protidrogové koordinátor Jindřich Vobořil, dalšími členy byli předseda Lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně profesor doktor Jaroslav Blahoš, zástupci Ministerstva zdravotnictví, Státního ústavu pro kontrolu léčiv, Národní protidrogové centrály, Služby kriminální policie a vyšetřování Policie České republiky, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo spravedlnosti, Legislativní rada vlády. Mohla bych pokračovat. Byl to prostě široký sbor, který se scházel nad tím, jak přinést úpravu, která by mohla vést ke zmíněnému cíli.

Mluvím-li o cíli, prosím zopakuji těch pět momentů, které nám byly inspirací, čeho chceme dosáhnout.

Prvním cílem je zpřístupnit konopí pro léčbu v České republice pro indikovaná onemocnění a chorobné stavy. Žádná legalizace - umožnění k léčebným účelům.

Za druhé, zamezit zneužití tohoto konopí pro jakékoliv jiné než léčebné a vědecké účely.

Za třetí, dosáhnout plného souladu právního stavu České republiky s mezinárodními úmluvami o kontrole omamných a psychotropních látek.

Za čtvrté, umožnit dovoz konopí pro léčebné účely do České republiky.

Za páté, umožnit pěstování konopí pro léčebné účely v České republice definováním jeho pravidel.

Jestliže jsem zmínila tyto cíle a mluvila jsem tady také o lidech, kteří čekají, zda bude tento zákon přijat, nebo nebude, zda jim tato léčba bude umožněna, nebo nebude, tak bych možná měla pro vaši informaci zmínit, kterých chorob se to týká nejvíc, kterým lidem by bylo pomoženo. Vezmu to jenom velmi stručně, protože nemá smysl, abych četla vše, co nakonec můžete nalézt pro vaši informaci v důvodové zprávě, ale hodně se to týká chronických a neztišitelných bolestí u řady chorobných stavů. Míním tím onkologické pacienty, míním tím pacienty s Parkinsonovou chorobou, roztroušenou sklerózou, atopickým ekzémem, lupénkou a mnoha dalšími chorobami.

Diskuse, která se vedla v průběhu měsíců, byla o tom, a já jsem to tady zmínila, zda je nějaké riziko v případě, že bude konopí pěstováno na území České republiky pro tento legální účel, anebo zda máme přistoupit pouze k jeho dovozu. Proto je návrh vypracován v obou variantách, aby dal poslancům možnost se vyjádřit k tomu, zda vidí nějaká rizika, nějakou možnost prodlevy, než by bylo proces pěstování vůbec možno zahájit. Jsou zde připraveny obě varianty k tomu, abychom mohli v co nejkratší době těm potřebným tuto léčbu moci nabídnout.

Já bych snad ještě závěrem, jestli dovolíte, zmínila jeden dopis, který mi poslal pan docent Hanuš, který je z fakulty medicíny z Jeruzaléma. Izrael je jednou ze zemí, která už s využitím konopí pro léčebné účely má zkušenosti. Možná bych mohla ještě dodat, že zrovna tak je to Kanada, Nizozemí, Itálie, Švýcarsko, Rakousko, Španělsko nebo Německo, též některé státy Spojených států amerických.

Pan docent Hanuš píše - já to nebudu číst celé, ale ocituji pár vět: "V současné době existuje řada zemí, kde je povoleno léčebné konopí užívat těm pacientům, kterým jiné léky nepomáhají. Vzhledem k tomu, že dlouhou dobu je konopí zapovězenou rostlinou, nešel pokrok a výzkum v jeho léčebném použití tak, jak by bylo žádoucí. Dnes se jedná především o paliativní léčbu léčebným konopím, kdy si pacient touto rostlinou odstraní nepříznivé příznaky nemoci, i když nemoc postupuje dále, takže má mnohdy pocit, jako by byl zdravý. I pouhá paliativní léčba je mocným nástrojem k dobrým pocitům jak pacienta, tak jeho rodiny a okolí. Podle zkušeností z Izraele funguje paliativní léčba asi u 90 % pacientů léčených konopím. Pokud konopí k léčbě nebude legalizováno," a já jsem o tom mluvila, "budou pacienti stejně, ale ve strachu a ve stresu, konopí pěstovat. Pro jejich použití možná nebude tak vhodné, protože nebude pěstováno, může být kontaminováno a tak dále."

Dále pak pan docent píše: "Ti, kteří si konopí nedokážou vypěstovat sami, je pak budou pokoutně kupovat a nechtěně tak budou podporovat vývozce, dovozce a dealery a přitom budou sami jejich vysokými cenami ožebračováni. Takže si myslím, že je lepší mít vše pod legální kontrolou nežli pacienty, kterým lékařská věda nedovede pomoci, nechat balancovat na hraně zákona. Ti totiž, pokud jim v jejich léčbě bude pomáhat pouze konopí, ho budou používat i nelegálně, neboť jinou volbu nebudou mít.

Předem vám a celému Parlamentu děkuji za shovívavost k nemocným, k jejich podpoře v léčbě a současně vyslovuji přání, abychom sami nikdy nebyli nemocni a nemuseli tuto rostlinu ani jiný lék používat."

To bylo jenom na doplnění k tématu. Jak jsem zmínila, přihlásili se k tomuto návrhu zákona zástupci všech poslaneckých klubů v této Sněmovně a já nechám na vašem laskavém posouzení, jak dále s touto normou naložíme. Samozřejmě by nedávalo smysl, kdybych jako předkladatel zde neřekla, že vás žádám o podporu postoupení tohoto návrhu zákona do druhého čtení.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji paní navrhovatelce. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Igor Svoják. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Igor Svoják: Děkuji za slovo. Paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych jako zpravodaj tohoto zákona přednesl svou zpravodajskou zprávu.

Cílem tohoto návrhu je zpřístupnění léčebného využití rostlin z rodu konopí s obsahem delta-9-tetrahydrokanabinolu, jinak nazývaného THC, v rostlině vyšším než 0,3 %, takzvané konopí, a produktů z takového konopí a produktů z něj, které se budou používat pro léčbu výhradně ve shodě s poznatky soudobé lékařské vědy, nazývané souhrnně léčebné konopí.

Návrh upravuje režim nakládání s léčebným konopím tak, aby striktně dodržoval všechny mezinárodní úmluvy v oblasti kontroly omamných a psychotropních látek a aby léčebné konopí bylo poskytováno pacientům výhradně v režimu kontrolované lékařské indikace. Dovoz, pěstování a další nakládání a distribuce jsou v návrhu upraveny tak, aby byla na nejnižší možnou míru minimalizována jak možnost úniku léčebného konopí a produktů z něj na nelegální trh, tak jakákoliv jiná forma prolnutí legálního trhu s léčebným konopím a trhu nelegálního, například prodej nelegálně vypěstovaného konopí jako legálního léčebného konopí.

Navrhované změny zákonů vycházejí z prací a závěrů, jak již řekla paní předsedkyně Němcová, společné pracovní skupiny sekretariátu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky a Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky pro legislativu a související předpisy upravující pěstování, zpracování, distribuci a použití netechnického konopí pro léčebné a výzkumné účely, jež byla ustavena v srpnu loňského roku v rámci sekretariátu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky z pověření předsedy vlády České republiky a pod záštitou předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP