(11.50 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: To byla zpravodajská zpráva. Děkuji za její přednesení. Nyní otevřu obecnou rozpravu. S přednostním právem je do této rozpravy přihlášen ministr zdravotnictví pan Leoš Heger.

 

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Vážená paní předsedající, děkuji za slovo. Paní poslankyně, páni poslanci, po velmi obsáhlém seznámení s návrhem změny zákona, který zde přednesli navrhovatelé a pan zpravodaj, mně dovolte, abych se jenom přihlásil k tomu, co tu říkal pan poslanec Svoják, že Ministerstvo zdravotnictví souhlasí s propuštěním tohoto zákona v prvním čtení, a prohlašuji, že ministerstvo velmi intenzivně s pracovní skupinou nyní spolupracovalo na komplexním pozměňovacím návrhu, který v podstatě řeší všechny technické problémy spojené s celou problematikou. Já zde všechny ty technikálie nebudu opravdu opakovat, jenom mně dovolte několik poznámek věcných k významu konopí, který je jistě pro medicínu velmi závažný, ale vzhledem k tomu, že se jedná o drogovou problematiku, tak mimořádně obsažně diskutovaný.

Medicína dlouhou dobu pracuje s omamnými látkami, nebo chcete-li drogami. Byl vytvořen velmi důkladný seznam látek tzv. opiátů, byl vytvořen komplexní kontrolní systém na jejich předepisování a jejich aplikaci. Lékaři, kteří předepisují tyto látky v systému tzv. receptu s modrým pruhem, jsou podrobováni periodickým kontrolám, podobně jako lékárny, které tyto látky vydávají, a systém až na některá selhání, která byla diskutována v minulém období, jako je subutex pro substituční léčbu nebo prekurzory drog typu pseudoefedrinu, funguje dobře a novela zákona a připravovaný komplexní pozměňovací návrh řeší i některé výpady v celém kontrolním systému.

Již současný systém umožňuje dovoz konopných látek pro vědecké účely, nebyl však dosud využíván. Navrhovaná novela samozřejmě všechny tyhle procesy usnadní, i když samozřejmě máme-li dodržet Mezinárodní úmluvu o kontrole omamných a psychotropních látek, tak nebude ani dovoz ani pěstování konopí jednoduchou záležitostí.

Já bych rád řekl, že medicína umí pracovat s takovými látkami, které jsou tvrdé drogy, jako je opium nebo morfin, a pracuje s nimi století. Konopné drogy jsou měkké drogy, které mají daleko blíže drogám typu alkoholu, a celý problém je, že existuje společensky různý přístup k alkoholu a měkkým drogám. A konopí opravdu může být někdy užitečné, tak podobně jako někdy může být člověku při lehkých onemocněních i některých nepříjemných stavech užitečný alkohol v rozumných dávkách, tak asi do téhle kategorie patří konopí, které má však při chronickém používání v tomto ohledu méně komplikovaných stavů a méně nepříjemných stavů pro pacienta nežli používání alkoholu.

Ministerstvo zdravotnictví tedy, znovu opakuji, s celým tímto procesem souhlasí a souhlasí s tím, aby konopné látky byly našim pacientům ve stavech, kde můžou být používány legálně jakožto lék doplňkový, lék bránící bolestem, lék umožňující přečkat pacientům nepříjemné stavy a nepříjemná období, aby konopí bylo kontrolovaným způsobem v tomto směru používáno.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji panu ministrovi a zvu k mikrofonu pana poslance Borise Šťastného, který je přihlášen dále v obecné rozpravě.

 

Poslanec Boris Šťastný: Vážená paní předsedkyně, vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, pro mne je velmi obtížné v tuto chvíli říkat svůj odmítavý postoj k tomuto návrhu, protože jsem si vědom několika skutečností. První skutečností je, že předkladateli tohoto návrhu jsou lidé, kteří to opravdu myslí vážně, jde o vážené osoby v čele s předsedkyní Poslanecké sněmovny, jde o kolegy a kolegyně poslankyně a poslance, kterých si velmi vážím, se kterými léta spolupracuji, jejichž názorů si vážím. Tento návrh podpořila řada významných osobností. Předsedou pracovní skupiny, která připravovala tento návrh, je spectabilis, děkan mé alma mater lékařské fakulty profesor Zima. Podpořila tento návrh řada lékařů, řada odborných společností. Já si uvědomuji, že tento návrh je veden v maximální dobré víře pomoci nemocným, pomoci pacientům, kteří vzhlížejí na konopí jako možnou alternativu řešení svého onemocnění ať už v oblasti léčby, či zmírnění jejich utrpení a zmírnění jejich často velmi traumatizujících a bolestivých příznaků. Na druhou stranu cítím povinnost upozornit na názor, který nesdílím jenom já, ale myslím, že řada dalších, a já bych rád na tuto věc upozornil, řekl bych svůj pohled na celou věc a pokusil se předložit argumenty, proč si myslím, že toto řešení je možné, ale není úplně šťastné.

Nejprve je potřeba si dát odpověď na několik otázek. První otázka je, proč takový návrh vzniká. Druhá, jakým způsobem řeší danou problematiku, a třetí, jak bude fungovat v praxi. Proč takový návrh vzniká, předkladatelé i zpravodaj velmi podrobně vysvětlili. Jak jsem říkal kdysi dávno tady na půdě Poslanecké sněmovny, o lidském zdraví se dá hlasovat také jenom buď pro, anebo proti. A ten návrh má jasný důvod: Je tady nějaká skupina pacientů - nediskutujme o tom, jak je velká, nediskutujme o tom, zda jejich požadavky jsou, či nejsou oprávněné, ale je tady skupina pacientů, která si nárokuje, která žádá pro léčbu svého onemocnění využití THC čili konopí pro léčebné účely, protože věří tomu, že jim tato věc pomůže. Je tady i skupina odborníků a lékařů, kteří také mnozí z nich věří, že tato látka pacientům pomůže, a ono to nakonec bylo prokázáno. Bylo to prokázáno mnoha vědeckými studiemi. Čili o tom, zda tato věc bude fungovat, nebo nebude fungovat při léčbě, netřeba diskutovat, protože máme zcela jasně prokázané kazuistiky i studie, že léčebné konopí nepochybně jednotlivým pacientům v jednotlivých případech na řadu onemocnění, o kterých jsme tady slyšeli, ať už to je roztroušená skleróza, ať už to jsou jiná onemocnění, jako je třeba AIDS, Parkinsonova choroba, možná Alzheimer, zelený zákal, možná epilepsie, problémy s neřešitelnými a neidentifikovatelnými bolestmi, klouby, kloubní problémy, lupénka atd., prostě THC v těchto případech prokazatelně pomáhá. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP