(12.20 hodin)

 

Poslanec Boris Šťastný: Já jenom technicky, omlouvám se. Ten názor ohledně ptačího zobu nebyl můj. Ten jsem citoval z dopisů těch, kteří za to bojují.

Omlouvám za délku projevu. Já jsem se tomu tak věnoval za tu dobu a chtěl jsem k tomu říci co nejvíce argumentů, ale omlouvám se, jestli to působilo jako obstrukce. Nemyslel jsem to tak.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Já se omlouvám těm, co přicházejí. Byl to jenom planý poplach. (Smích v sále.) Kdo má jiné téma než toto, tak se mu může věnovat. Ale my se budeme věnovat samozřejmě našim léčivům.

Paní poslankyně Soňa Marková je další přihlášená.

 

Poslankyně Soňa Marková: Děkuji za slovo. Vzhledem k tomu, co tady bylo před chvilkou řečeno o úměrnosti přípravy a zabývání se tématem k délce projevu, tak z toho mého zřejmě vyplyne, že jsem se tomu tedy příliš nevěnovala. Nicméně mi dovolte, abych velmi krátce vystoupila k tomuto návrhu novely zákona o léčivech.

Hlavním cílem návrhu novely zákona o léčivech má být přelomové umožnění používání konopí pro léčebné účely českým pacientům a zmírnit jejich utrpení. Při prvním přečtení návrhu však lze tak trochu nabýt dojmu, jestli předkladatelům nejde spíše o vytvoření podmínek pro legální pěstování konopí na území České republiky. Nejsou totiž zcela jasně stanoveny věcné, technické a byrokratické podmínky včetně kontrolních, velmi důležitých kontrolních a zabezpečovacích činností státu reprezentovaného agenturou, kterou má být SÚKL. Postrádám také analýzu nákladů dovozu a případně pěstování konopí. Zaznamenala jsem také ne úplně nevýznamnou diskusi právníků, zde je tento návrh zcela plně v souladu s jednotnou úmluvou OSN o omamných látkách.

Další problémy, které v tomto návrhu zákona spatřuji. Především právě v přesném stanovení podmínek pěstování a dovozu, přičemž u případného pěstování bude jistě nutná spolupráce s Ministerstvem zemědělství v oblasti správného pěstebního postupu. Další problém je určitě, kdo a jak bude předepisovat. Předpokládám, že elektronická preskripce a přísná omezení budou úplně nezbytné a nutné. Další problém se určitě bude týkat případného vytvoření speciálního registru pacientů, lékárníků a lékařů, tedy těch, kteří budou konopí z léčebných důvodů užívat, těch, kteří budou předepisovat recepty, a také těch, kteří je budou vydávat. Další problém bude určitě v tom, kdo bude mít do tohoto speciálního registru přístup. Velký okruh nezodpovězených otázek bude jistě kolem ceny a případně i tlaku na hrazení z veřejného zdravotního pojištění. Ani tyto otázky nejsou řešeny. V neposlední řadě se domnívám, že je třeba pečlivě zvážit stanovení účinnosti tohoto zákona.

Bez podrobné úpravy a nezpochybnitelných jasných řešení nastíněných okruhů a problémů a nastolených otázek nelze tento návrh zákona, tak je předložen zde do prvního čtení, podporovat vzhledem k velmi významné možnosti nežádoucího zneužívání a zároveň se vyhnout riziku černého trhu s konopím.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji také. Pan poslanec Jiří Skalický a pak ještě Jiří Štětina.

 

Poslanec Jiří Skalický: Pane předsedající, dámy a pánové, kolegyně a kolegové, mnohé zde již bylo řečeno. Abych nebyl nařčen z obstrukcí, tak se pokusím zmínit pouze o zásadních věcech, které zde možná ještě nebyly řečeny, nebo byly řečeny v jiné podobě.

Změna a předložená novela se týká primárně dvou zákonů a to je zákon 167 o návykových látkách a zákon 378 o léčivech. Podmínky, které vedly k tomu, abychom tuto novely předložili, vycházejí ze stávajícího stavu, což je, že současně konopí je možno používat velmi omezeně, a to pouze pro výzkumné účely. Je zcela vyloučena možnost pro léčebné použití a jeho nakládání ve farmaceutickém průmyslu a zejména jeho nakládání a manipulace a distribuce ze strany lékárníků a lékařů. A je přímo zakázáno pěstovat konopí s obsahem vyšším než tři desetiny procenta, to znamená, je povoleno pouze pěstovat konopí technické. Jenom pro vaši představu, legální pěstování léčebného konopí, resp. konopí pro léčebné účely, má obsah šest, deset a u zvlášť šikovných pěstitelů až patnáct procent účinných látek, čili jsme v naprosto jiné kategorii. Toto vše vlastně vedlo k tomu, že konopí je nedostupné pro léčbu pacientů, kteří by ho mohli využívat.

Cíle novely zde byly již několikrát řečeny, proto je nebudu opakovat. Chtěl bych zde jenom sdělit dvě základní premisy, a to že dostupnost konopí neznamená jeho legalizaci v obecné šíři, tak jak je někdy mylně vykládáno, a za druhé, že dovoz přesně definovaného a certifikovaného konopí dnes je nejrychlejší cesta, jak ho dostat k našim pacientům.

Chtěl bych se zde zmínit o některých klíčových nebo problematických oblastech, které byly i na úrovni expertní skupiny velmi diskutovány a byly zde již zmíněny anebo budou diskutovány na úrovni zdravotnického výboru.

Za prvé jsou to okruhy, které jsou spojeny s dovozem. Již dnes SÚKL dokáže zařídit a je schopen konopí dovézt za přesně definovaných podmínek. Konopí bude nutno předepisovat, to znamená, že se zde zavádí nová kategorie, řekněme čtvrtá kategorie receptů, jak už zde zaznělo, recept s modrým pruhem a s omezením. Bude nutné dopracovat přesně distribuci a možnost individuálně vyráběných léčivých přípravků v lékárnách. Čili zde bude diskuse ať už s komorou lékárníků, anebo s komorou majitelů lékáren.

Další oblast, která je velmi citlivá, to je vlastně vytvoření registrů výdejů léčivých přípravků s omezením, to znamená to je ta čtvrtá kategorie receptů, který bude spravovat Státní ústav pro kontrolu léčiv. Zde, jak už bylo zmíněno, budou údaje o pacientech, farmaceutech a předepisujících lékařích, kdy skupina lékařů, kteří budou moct toto předepsat, bude velmi striktně definována a omezena. Registr bude neveřejný a bude do něho umožněn za zvláštních podmínek a ve speciálním režimu přístup policie. Můj osobní názor je, že cílovým stavem by mělo být využití jednoznačně elektronického receptu nejenom pro tuto oblast, ale ve finále v budoucnosti i pro všechny recepty a pro všechny léčivé přípravky podávané a používané v České republice. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP