(21.30 hodin)

 

Poslanec Pavel Suchánek: Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já bych jen shrnul návrhy, které v obecné rozpravě v prvním čtení padly. Byly to tři návrhy v pořadí, jak bychom o nich měli hlasovat, a to je návrh na zamítnutí, potom byl druhý návrh na vrácení k přepracování a třetí návrh byl pana ministra Kalouska na zkrácení lhůty na projednávání ve výborech na 30 dnů.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano. My bychom o návrhu na zkrácení lhůty hlasovali až poté, kdy budeme mít odhlasováno vrácení nebo zamítnutí, a potom se budeme zabývat případně přikázáním výborům a s tím vždycky souvisí také hlasování o návrhu na zkrácení či prodloužení lhůty, takže to je před námi až ve druhém kroku.

Budeme nyní hlasovat, neb rozprava je uzavřena. Budeme hlasovat o dvou návrzích. Nyní o návrhu na vrácení návrhu k dopracování, ale to bude až druhé hlasování. První hlasování bude o návrhu na zamítnutí. Je zde žádost ale o odhlášení, takže vás všechny odhlašuji a tato dvě hlasování, která máme před sebou, budeme absolvovat pomocí hlasovacího zařízení.

 

Není-li námitka proti tomuto postupu, zahájím hlasování, které ponese pořadové číslo 49 a bude se týkat návrhu na zamítnutí.

Zahajuji hlasování číslo 49. Táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem na zamítnutí zákona. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 49 přítomno 179, pro 84, proti 88. Návrh přijat nebyl.

 

Budeme se nyní zabývat navrácením tohoto návrhu navrhovateli k dopracování.

Zahajuji hlasování číslo 50. Táži se, kdo je pro tento návrh. Proti návrhu?

V hlasování číslo 50 přítomno 179, pro 84, proti 88. Návrh nebyl přijat.

 

Je před námi návrh na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat tento návrh k projednání výboru rozpočtovému a já se ptám, zda má někdo jiný návrh na přikázání. Není tomu tak.

 

Zahajuji hlasování číslo 51. Táži se, kdo je pro, abychom přikázali tento návrh výboru rozpočtovému. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování číslo 51 přítomno 179, pro 174, proti 2. Konstatuji tedy, že jsme přikázali tento návrh výboru rozpočtovému.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu na zkrácení lhůty k projednání v tomto výboru a toto zkrácení je na 30 dnů.

Zahajuji hlasování číslo 52. Ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti návrhu?

V hlasování pořadové číslo 52 přítomno 179, pro 95, proti 79. Tento návrh byl přijat.

 

Zopakuji tedy, že návrh byl přikázán k projednání výboru rozpočtovému, lhůta k jeho projednání byla zkrácena na 30 dnů. Tím končím projednávání bodu číslo 1, sněmovního tisku 801 v prvním čtení. Děkuji panu ministrovi, děkuji též panu zpravodaji.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo 2. Je to

21.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 732/ - druhé čtení

Prosím, aby z pověření vlády tento návrh uvedl ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Fiala. Prosím, pane ministře, o vaše úvodní slovo.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petr Fiala: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, předstupuji před vás v tuto pozdní hodinu, abych vás seznámil s novelou školského zákona, která navazuje na vládní novelu zákona o rozpočtovém určení daní, ale také, a to v tuto chvíli považuji za podstatnější, na akutní potřebu vyřešit situaci týkající se státních maturit.

Z novely zákona o rozpočtovém určení daní, která bude účinná od 1. ledna 2013, vyplývá, že 7 % podílu obcí na sdílených daních se bude vypočítávat na základě počtu dětí a žáků v mateřských a základních školách zřizovaných obcí. Změny v rozpočtovém určení daní je proto nutné promítnout do několika ustanovení školského zákona, resp. je potřeba zrušit nadbytečná ustanovení, podle kterých dosud musí domovská obec uhradit neinvestiční náklady na dojíždějící žáky v obci, která zřizuje školu.

Návrh již byl projednán výborem pro veřejnou zprávu a regionální rozvoj, který s ním vyslovil souhlas a usnesl se na jediném pozměňovacím návrhu, formální změně v § 163 odst. 2, s čímž Ministerstvo školství souhlasí. (V sále je silný hluk.)

Zásadnější a významnější změnou, kterou by předkládaná novela školského zákona měla zahrnovat, jsou úpravy ustanovení o maturitní zkoušce. Všichni jste jistě obeznámeni s vážností situace, která nastala v souvislosti se státními maturitami letos v květnu a která měla konkrétní negativní dopad na mnoho mladých lidí. Musíme si přiznat, že se státní maturitní zkoušku podle stávajících pravidel nepodařilo dobře provést. Bohužel situace je o to horší, že pokud bychom postupovali podle platného zákona, nastanou v příštím roce ještě další změny. Ve společné části bude zavedena zkouška z cizího jazyka a z třetího předmětu, o nichž již nyní víme, že je patrně nebude možné zajistit bez rizika dalších vážných problémů.

Problematickou situaci jsem řešil bezprostředně po nástupu do úřadu třemi kroky: personálními opatřeními, auditem a také sestavením názorově, ideově, profesně komplexní pracovní skupiny pro revizi maturit, která doporučila novou podobu maturitní zkoušky. Výsledkem práce této skupiny je stabilizační návrh změn v organizaci maturit -

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Pane ministře, dovolím si vás přerušit. Vážení kolegové, sice je pokročilá doba, ale ztište se, prosím vás. Přeneste svoje hovory mimo jednací síň a nerušte pana ministra v jeho projevu. Děkuji.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petr Fiala: Výsledkem práce této expertní skupiny je stabilizační návrh změn v organizaci maturit, které by mohly, měly platit na jaře roku 2013 za předpokladu, že se podaří formou pozměňovacího návrhu k tisku 732 tyto změny schválit.

Ministerstvo školství zde předkládá návrh, který akceptuje doporučení pracovní skupiny. S návrhem se ztotožnil podvýbor pro regionální školství a do svého usnesení jej přijal také výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Jak výboru, tak členům podvýboru velmi děkuji za spolupráci v této věci.

Pozměňovací návrh výboru obsahuje opatření, která povedou zejména ke zjednodušení procesu společné části maturitní zkoušky v těchto čtyřech bodech: Za prvé budou zachovány dva předměty jako povinné: český jazyk a literatura a matematika nebo cizí jazyk. Tato změna je velmi naléhavá právě proto, že zákon nyní ukládá od roku 2013 povinně maturovat z cizího jazyka a ještě z dalšího třetího předmětu. Tím druhým bodem je výběr ze dvou předmětů pro nepovinnou část zkoušky. Třetím potom jedna obtížnost maturitní zkoušky a tím čtvrtým je to, že by hodnocení písemných slohových prací z českého jazyka bylo ponecháno na školách. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP