(11.00 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Máme 11 hodin, myslím, že můžeme otevřít další bod. Já jsem dnes ráno řekl, že budeme projednávat smlouvy od 11. hodiny, a tím dalším bodem, který máme projednávat, je

97.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky
a vládou Státu Katar o letecké dopravě
/sněmovní tisk 626/ - druhé čtení

Jedná se o leteckou dopravu, takže požádám ministra dopravy pana Pavla Dobeše. Prosím, aby tuto smlouvu uvedl jako první. Prosím, máte slovo.

 

Ministr dopravy ČR Pavel Dobeš Já velmi děkuji, za slovo, pane předsedající. Vážené dámy poslankyně, vážení páni poslanci, co se týče vzájemného vztahu České republiky a Státu Katar v oblasti civilního letectví, tak zde nejsou v současné době nijak upraveny vztahy. Na základě zájmu obou stran na sjednání dohody se v prosinci v roce 2008 uskutečnila v Praze jednání expertních delegací, při kterých byl dohodnut vzájemně přijatelný text dohody. Vláda České republiky vyslovila se sjednáním dohody souhlas v září v roce 2009 a vhodný termín na místo podpisu se podařilo nalézt v lednu letošního roku, kdy byla dohoda v Kataru podepsána.

Text dohody je poměrně liberální a odpovídá současnému vývoji v oblasti civilního letectví a je v souladu s ústavním pořádkem a ostatními součástmi právního řádu České republiky včetně závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii. Sjednání dohody nevyžaduje změny v českém právním řádu a nebude mít dopad na výdaje státního rozpočtu.

Dovoluji si tímto požádat Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu s ratifikací předkládané dohody. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: A já bych teď požádal zpravodaje výboru pana poslance Roma Kostřicu, aby se vyjádřil, jak to zahraniční výbor tedy projednal.

 

Poslanec Rom Kostřica: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, touto smlouvou se zabýval zahraniční výbor dne 3. září t. r. na své 21. schůzi a po odůvodnění náměstka ministra dopravy Ing. Miloslavy Haly zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Dohody mezi vládou České republiky a vládou Státu Katar o letecké dopravě, pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedkyni Poslanecké sněmovny, a zmocňuje poslance výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu ze schůze zahraničního výboru. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Otevírám tedy rozpravu. V této chvíli žádné přihlášky nemám, takže můžeme rozpravu samozřejmě i ukončit a budeme hlasovat. Ještě zagonguji pro pořádek. Zpravodaj zahraničního výboru nás seznámil s návrhem usnesení a o tomto návrhu usnesení, které vyjadřuje souhlas s dohodou mezi Českou republikou a Státem Katar. Budeme nyní hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout toto usnesení zahraničního výboru, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 77, přihlášeno je 120, pro hlasovalo 107, proti 1. Usnesení zahraničního výboru bylo Sněmovnou přijato a schváleno. My jsme tím pádem projednali bod číslo 97.

 

Další bod je.

98.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o potlačování protiprávních činů
souvisejících s mezinárodním civilním letectvím a Protokol doplňující
Úmluvu o potlačení protiprávního zmocnění se letadel
/sněmovní tisk 629/ - druhé čtení

Tady bych znovu požádal pana ministra Dobeše, aby tisk uvedl.

 

Ministr dopravy ČR Pavel Dobeš Děkuji. Dámy a pánové, předkládaný dokument byl přijat na diplomatické konferenci v Pekingu 10. září 2010 a za Českou republiku byl podepsán 23. listopadu 2011.

Předkládané mezinárodněprávní instrumenty reagují na snahy mezinárodního společenství a zejména mezinárodní organizace pro civilní letectví a chtějí odpovědět na nové hrozby vznikající v civilním letectví v průběhu 21. století, neboť provedená analýza prokázala, že některé nově vznikající hrozby nejsou dostatečně zakotveny v platných mezinárodních smlouvách, přičemž panovala naléhavá potřeba je na mezinárodní úrovni upravit. Mezi ty nové instrumenty, které jsou pokryty, patří hrozby jako použití letadla jako zbraně, použití letadla k protiprávnímu rozptýlení nebezpečných látek a použití takových látek při útoku na letadlo. Dohoda má charakter mezinárodní smlouvy.

Prosím Poslaneckou sněmovnu o schválení.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane ministře. Dříve, než požádám zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Vodrážku, aby odůvodnil usnesení výboru, tak bych upřesnil omluvu pana premiéra Petra Nečase, který se omlouvá z dopoledního jednání 46. schůze z pracovních důvodů.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec David Vodrážka: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, zahraniční výbor projednal tento návrh a doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Úmluvy o potlačování protiprávních činů souvisejících s mezinárodním civilním letectvím, podepsané dne 23. listopadu 2011 v Montrealu, a Protokolu doplňujícího Úmluvu o potlačení protiprávního zmocnění se letadel a k tomu, aby Česká republika při příležitosti uložení ratifikačních listin učinila prohlášení, jejichž text vám následně přečtu. Dále pověřuje předsedu výboru a zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal tuto zprávu.

Ještě přečtu přílohu k usnesení: Prohlášení České republiky podle čl. 21 odst. 4 písm. a) Úmluvy o potlačování protiprávních činů souvisejících s mezinárodním civilním letectvím sjednané v Pekingu dne 10. září 2010: V souladu s čl. 21 odst. 4 písm. a) Úmluvy Česká republika oznamuje, že ustavila svou jurisdikci nad činy uvedenými v čl. 1 Úmluvy v případech stanovených v čl. 8 odst. 2 písm. a) a b) Úmluvy. A dále podle čl. XXII písm. a) Protokolu doplňujícího Úmluvu o potlačení protiprávního zmocnění se letadel sjednaného v Pekingu dne 10. září 2010, Protokolu Česká republika oznamuje, že ustavila svou jurisdikci nad činy uvedenými v čl. 1 Haagské úmluvy, ve znění Pekingského protokolu, 2010, v případech stanovených v čl. 4 odst. 2 písm. a) a b) Haagské úmluvy, ve znění Pekingského protokolu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane poslanče. Otevírám k tomuto bodu rozpravu. Kdo se hlásí do rozpravy? Nikoho nevidím, takže rozpravu končím. Pane ministře, chcete pronést závěrečné slovo? Nechcete.

 

Můžeme přikročit k hlasování o navrženém usnesení. Toto usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 629/1 a právě ho přečetl pan poslanec Vodrážka.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto usnesením? Kdo je proti?

Hlasování číslo 78, přihlášeno 126, pro 97, proti 1. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Než přikročíme k dalšímu bodu, tak vás seznámím s další omluvou. Pan poslanec Boris Šťastný se omlouvá od 11 hodin z dnešního jednání Poslanecké sněmovny z důvodu účasti na jednání Zastupitelstva Hlavního města Prahy. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP