(11.10 hodin)
(pokračuje Oliva)

Dalším bodem je

99.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací změna Dohody o založení Evropské banky
pro obnovu a rozvoj, vyplývající z Rezoluce Rady guvernérů Evropské banky
pro obnovu a rozvoj č. 137 a č. 138 ze dne 30. září 2011
/sněmovní tisk 653/ - druhé čtení

Poprosím pana ministra Kalouska o uvedení materiálu.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, z dopuštění božího jsem jeden z guvernérů Evropské banky pro obnovu a... (Hlasy ze sálu, že řečník mluví příliš potichu.) Pardon.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, z dopuštění božího jsem jeden z guvernérů Evropské banky pro obnovu a rozvoj za Českou republiku. Rada guvernérů v roce 2011 rozhodla o tom, že působení Evropské banky pro obnovu a rozvoj se rozšíří i na oblast jižního a východního Středomoří. Musí se tak stát smlouvou prezidentského typu. Prosím o ratifikaci.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane ministře. Požádám zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Jana Floriána, aby odůvodnil usnesení výboru. Je přítomen kolega Florián? Je přítomen. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Florián: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, projednáváme změnu Dohody o založení Evropské banky pro obnovu a rozvoj, zkráceně EBRD, kterou nám na svém jednání podpořila Rada guvernérů této banky dne 30. září loňského roku a naše vláda jí dala souhlas v březnu.

V krátkosti se vrátím do historie této instituce. Evropská banka pro obnovu a rozvoj byla založena roku 1990 s cílem pomoci transformujícím se ekonomikám při jejich přechodu na funkční tržní hospodářství. Aktuálně působí ve 29 zemích v regionu střední a východní Evropy, centrální Asie, Ruska, Mongolska a Turecka. V souvislosti s aktuálním děním v arabském světě, kdy země tohoto regionu procházejí výraznými sociálními, ekonomickými i politickými změnami, rozhodla Rada guvernérů o rozšíření regionu zemí operací Evropské banky pro obnovu a rozvoj a zájem stát se zemí operací EBRD projevily Egypt, Maroko, Jordánsko a Tunisko.

K rozšíření své působnosti je potřeba ratifikace změn článku 1 a článku 18 dohody o založení EBRD, tedy přijetím rezoluce č. 137 a č. 138 ze dne 30. září 2011. Změna článku 1 geograficky upravuje teritoriální zaměření banky a změna článku č. 18 upravuje fungování tzv. zvláštních fondů, a umožňuje tak bance zahájit své aktivity v novém regionu co nejdříve, a to s využitím vlastních zdrojů, neboť umožní realizovat projekty nově i v zemích se statutem potenciální země operací.

Schvalovací proces této smlouvy je v kategorii mezinárodních prezidentských smluv, proto potřebuje souhlas obou komor Parlamentu. Na závěr připomenu, že přijetí uvedených změn dohody o založení EBRD nevyžaduje změnu ve vnitrostátních právních předpisech a nedotýká se závazků v jiných mezinárodních smlouvách.

Zahraniční výbor na své 21. schůzi 3. září tohoto roku tento tisk projednal a doporučuje Poslanecké sněmovně, aby přijala následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky souhlasí s ratifikací smlouvy změny Dohody o založení Evropské banky pro obnovu a rozvoj, vyplývající z Rezoluce Rady guvernérů Evropské banky pro obnovu a rozvoj č. 137 a č. 138 ze dne 30. září 2011.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane poslanče. Otevírám k tomuto bodu rozpravu. Hlásí se někdo do rozpravy? Protože tomu tak není, rozpravu končím. Pan ministr Kalousek závěrečné slovo nepožaduje.

 

Takže přistoupíme k hlasování o navrženém usnesení. Jedná se o sněmovní tisk 653/1 ve znění tak, jak jej přečetl pan poslanec Florián.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto usnesením? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 79, přihlášeno 131, pro 109, proti nikdo. S návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Přistoupíme k dalšímu bodu číslo

100.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení
souhlasu s ratifikací změna Přílohy I Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu
/sněmovní tisk 658/ - druhé čtení

Prosím, aby v zastoupení pana ministra Petra Fialy návrh odůvodnil pan ministr Dobeš. Prosím, pane ministře.

 

Ministr dopravy ČR Pavel Dobeš Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já bych také chtěl omluvit kolegu ministra školství, mládeže a tělovýchovy, který mě požádal, abych předložil návrh za něj s ohledem na jeho pracovní povinnosti.

Mezinárodní úmluva proti dopingu ve sportu patří do kategorie smluv, jejichž přijetí nebo nepřijetí jejichž změn je podmíněno souhlasem obou komor Parlamentu a podpisem prezidenta. V České republice vstoupila úmluva v platnost v únoru v roce 2007 a od té doby Světová antidopingová agentura v souladu s čl. 34 úmluvy každoročně a vcelku logicky upravuje přílohu 1, což je seznam zakázaných látek a metod dopingu. Formálně je to změna celé úmluvy, proto také musí být opakovaně schvalována parlamentní cestou.

Letošní aktualizace přílohy č. 1 nově přidává některé látky a metody s dopingovým účinkem, s tím vás pan ministr školství seznámil už v prvním čtení, a na druhou stranu pro sportovce i lékaře zjednodušuje použití některých nejméně závažných dopingových látek k lékařským účelům.

Prosím Poslaneckou sněmovnu o schválení tohoto návrhu.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane ministře. Prosím zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Roma Kostřicu, aby odůvodnil usnesení výboru.

 

Poslanec Rom Kostřica: Děkuji za slovo. Pane místopředsedo, dámy a pánové, zahraniční výbor se zabýval touto problematikou na své 21. schůzi 3. září tohoto roku a dospěl k tomu závěru... Já bych si tam dovolil jen jednu krátkou poznámku, že tato smlouva nemá za účel nebo snahu nějakým způsobem zpřísnit nebo ještě více sledovat eventuální zneužití těch látek, ale vychází z toho, že i sportovec může být nějakým způsobem nemocen, a umožňuje právě použití některých látek nepoměrně rychleji, aby bylo možno je použít k nápravě postiženého zdravotního stavu sportovce. A jak tady zdůraznil pan ministr, jedná se samozřejmě o stále nové látky, takže tyto úmluvy se musí doplňovat a toto je příloha I, bude následovat ještě příloha II.

Dovolím si vás seznámit s usnesením, které proběhlo na zahraničním výboru: Po odůvodnění náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy Jana Kocourka a po rozpravě k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna Přílohy I Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu, sněmovní tisk 658.

Toto usnesení zní, že zahraniční výbor 1. doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: "Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci změny Přílohy I Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu. 2. Pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedkyni Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. 3. Zmocňuje pana zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru."

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane kolego.

Dříve než přistoupíme k rozpravě, tak bych vás, vážené kolegyně a kolegové upozornil na to, že v naší Sněmovně na galérii hostů nás navštívila delegace kontrolního výboru Národního shromáždění Republiky Slovinska v čele s předsedkyní paní Alenkou Bratušek. Srdečně vítáme. (Potlesk.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP