(11.50 hodin)

 

Ministr dopravy ČR Pavel Dobeš Děkuji za slovo. Já jenom budu stručně reagovat. Ono se ani tak nejedná o to, jaký je počet lodí, které plují pod českou vlajkou, ale je to dohoda, která je na úrovni EU, která je takto schvalována, a jakožto členský stát EU i my máme povinnost tuto smlouvu ratifikovat.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. A nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh?

 

Žádný jiný návrh neregistruji, proto zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 87, přihlášeno 133, pro 116, proti nikdo. Konstatuji, že jsme odsouhlasili, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Tím končím projednávání tohoto bodu.

 

Přistoupíme k dalšímu bodu.

107.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasus ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Makedonie
o mezinárodní silniční dopravě
/sněmovní tisk 739/ - prvé čtení

Prosím pana ministra Dobeše, aby se ujal úvodního slova.

 

Ministr dopravy ČR Pavel Dobeš Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, předkládaná mezinárodní smlouva upravuje silniční dopravu a nahrazuje tak původní dohodu uzavřenou v roce 1963 mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Socialistické federativní republiky Jugoslávie o mezinárodní silniční dopravě. I z toho je zřejmé, že je třeba tuto dohodu ratifikovat, jelikož tato původní dohoda již nevyhovuje současným podmínkám. Bylo nezbytné sjednat novou dvoustrannou dohodu o mezinárodní silniční dopravě a po dvou letech vyjednávání byla smlouva podepsána 16. dubna 2012 ve Skopje. Cílem navrhované úpravy je vytvoření komplexního rámce pro provozování nákladní a osobní silniční dopravy mezi oběma státy.

Prosím Poslaneckou sněmovnu o schválení navrhovaného materiálu.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane ministře. Prosím, aby se ujal slova zpravodaj pro prvé čtení poslanec Vodrážka. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec David Vodrážka: Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, pan ministr zde zdůvodnil důvody, proč bychom se měli touto smlouvou zabývat, čili já navrhuji přikázání zahraničnímu výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Otevírám k tomuto bodu obecnou rozpravu. Hlásí se někdo do rozpravy? Není tomu tak, končím obecnou rozpravu. Závěrečné slovo, pane ministře? (Ministr nereaguje.) Pane ministře, budete chtít závěrečné slovo? (Ne.) Nebudete. Proto se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Předsedkyně Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhla přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Nevidím jiný návrh.

 

Proto zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 88, přihlášeno 133, pro 110, proti nikdo. Konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Tím končím projednávání tohoto bodu.

 

Přistoupíme k bodu

108.
Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací změny Dohody o Mezinárodním měnovém fondu
vyplývající z Rezoluce Rady guvernérů Mezinárodního měnového fondu
ze dne 10. listopadu 2010 číslo 66-2 o reformě Výkonné rady
/sněmovní tisk 746/ - prvé čtení

Prosím o uvedení návrhu pana ministra financí Kalouska.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Dámy a pánové, dovoluji si vám předložit návrh dohody, kterou upřímně řečeno v rámci Mezinárodního měnového fondu - a Mezinárodní měnový fond po roce 2008 významně posílil svoji pozici v globální ekonomice jako klíčová instituce - pokládám za významný diplomatický úspěch a za tento diplomatický úspěch bych rád poděkoval především guvernérovi České národní banky. V Mezinárodním měnovém fondu zastupuje Českou republiku guvernér ČNB, ve Světové bance ji zastupuje ministr financí. To je taková odbočka pro vysvětlení.

Především díky diplomatické aktivitě pana guvernéra se povedlo v rámci změn, které mají vést k posílení tzv. rozvojových zemí, tedy emerging markets, ke změně konstituence, ve které se angažuje Česká republika tak, že došlo k poměrně významnému posílení pozice ČR v rámci Mezinárodního měnového fondu. Před touto změnou jsme byli členem konstituence, které permanentně předsedala a výkonného ředitele delegovala Belgie, další zemí bylo Rakousko, Bělorusko, Maďarsko, Kosovo, Lucembursko, Slovensko, Slovinsko, Kosovo a Turecko. V čele stál belgický výkonný ředitel, a upřímně řečeno, tato konstituence v zásadě, když bych to velmi zestručnil, aniž bych se chtěl kohokoliv dotknout, dělala v Mezinárodním měnovém fondu výlučně politiku zemí Beneluxu a my jsme tam tak jako byli.

Jedenáctého července 2012 se podařilo ve Vídni podepsat nové konstituenční dohody a na základě diplomatické aktivity zejména pana guvernéra Singera a pana místopředsedy (a ministra) zahraničí Schwarzenberga jsme se stali součástí tzv. středoevropské konstituence, kde tedy kromě nás je Rakousko, Maďarsko, Slovensko, Slovinsko, Bělorusko, Kosovo a Turecko. Takže by se dalo říct, že je to taková stará dobrá rakousko-uherská konstituence se silnými ingerencemi na jihovýchod.

Pro nás tam dochází k poměrně zásadní změně, protože získáváme pozici alternáta výkonného ředitele, už tam nejsme v pozici vagonu ve vlaku, ale jsme tam plnoprávnými partnery, kteří budou střídat výkonného ředitele, a máme i posílená hlasovací práva, včetně možnosti obsadit pozici staršího poradce výkonného ředitele.

Není mým zvykem u mezinárodních dohod hovořit příliš dlouho, nicméně vhledem k významu, který v této chvíli krizových výkyvů světové ekonomiky má Mezinárodní měnový fond, jsem si dovolil zdůraznit, že toto je diplomatický úspěch ČR a že naše pozice v rámci Mezinárodního měnového fondu touto dohodou posílí, a proto prosím o schválení.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane ministře. Prosím zpravodaje pro první čtení pana poslance Davida Vodrážku, aby se ujal slova.

 

Poslanec David Vodrážka: Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, pan ministr zde ve svém slově zdůvodnil téměř vše, čili já bych navrhl přikázání tohoto materiálu zahraničnímu výboru.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane poslanče. Otevírám k tomuto bodu obecnou rozpravu. Hlásí se někdo do obecné rozpravy? Nevidím, proto obecnou rozpravu končím a budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Předsedkyně Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhla přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Nemá.

 

Zahajuji tedy hlasování. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru? Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 89, přihlášeno 133, pro 115, proti nikdo. Konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Tím končím projednávání tohoto bodu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP