(12.00 hodin)
(pokračuje Oliva)

Můžeme přistoupit k dalšímu bodu, kterým je

109.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva o spolupráci v oblasti
ochrany svědků, podepsaná dne 24. května 2012 na Štiříně
/sněmovní tisk 753/ - prvé čtení

Prosím o uvedení předloženého návrhu pana ministra vnitra Jana Kubiceho. Prosím, pane ministře.

 

Ministr vnitra ČR Jan Kubice Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, účelem projednávané smlouvy je upravit vzájemnou spolupráci při ochraně osob, jež zásadním způsobem napomáhají odhalování a postihování závažných forem trestné činnosti, a jsou proto zařazeny do národních programů na ochranu svědků. Smlouva byla připravena v rámci Salcburského fóra, tedy seskupení států střední a jihovýchodní Evropy zaměřeného na spolupráci v oblasti vnitřní bezpečnosti. Tato mnohostranná povaha smlouvy by měla posílit schopnost policejních orgánů v našem regionu zmíněné ohrožené osoby efektivně chránit včetně možnosti umístit je dočasně pod změněnou identitou do zahraničí.

Smlouva stanoví zejména pravidla pro vzájemné podávání žádostí o spolupráci a podmínky této spolupráce včetně možnosti jejího ukončení. Zakotvuje podmínky pro pobyt pracovníků provádějících ochranu svědků na území jiných států, například pravidla pro používání zbraní, řešení občanskoprávní a trestněprávní odpovědnosti nebo ochranu osobních údajů. Důležité je, že smlouva obsahuje dostatečně široké vymezení chráněných osob, které umožní spolupráci i případně dalších osob, které mohou být z hlediska legislativy České republiky chráněni stejně jako svědci, zejména rodinní příslušníci svědků.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane ministře. Prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení paní poslankyně Gabriela Pecková. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Gabriela Pecková: Dobrý den, dámy a pánové. Myslím, že naprosto nemůže být pochyb o tom, že organizovaný zločin má mezinárodní charakter, a tedy i boj s ním musí být mezinárodní, překračuje všechny hranice. Ochrana svědků do tohoto boje s organizovaným zločinem patří jako velmi důležitá nedílná součást.

Poprosila bych už jenom, aby byl návrh projednán v zahraničním výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, paní kolegyně. Otevírám obecnou rozpravu. Hlásí se někdo do obecné rozpravy? Nevidím žádnou přihlášku, proto obecnou rozpravu končím.

Budeme se zabývat přikázáním výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Nevidím jiný návrh.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru? Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 90. Přihlášeno 133, pro 114, proti nikdo. Konstatuji, že tento vládní návrh jsme přikázali k projednání zahraničnímu výboru. Tím končím projednávání tohoto bodu.

 

Přistoupíme k dalšímu bodu pořadové číslo 110, kterým je

110.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou
a Černou Horou o spolupráci v boji proti trestné činnosti,
podepsaná dne 22. června 2012 v Podgorici
/sněmovní tisk 754/ - prvé čtení

Opět poprosím pana ministra Jana Kubiceho o uvedení návrhu.

 

Ministr vnitra ČR Jan Kubice Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, účelem projednávaného vládního návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Černou Horou o spolupráci v boji proti trestné činnosti, je poskytnout policejním a celním orgánům obou států potřebný právní rámec pro efektivní spolupráci v boji proti nejzávažnějším formám trestné činnosti, stanovit základní pravidla pro jejich přímé kontakty a zásady nakládání s předávanými informacemi. V současné době není spolupráce českých a černohorských policejních orgánů na bilaterální úrovni upravena. Region západního Balkánu je přitom z hlediska potřeb spolupráce orgánů příslušných v boji s trestnou činností velmi významný a sjednání smluv o policejní spolupráci se zeměmi tohoto regionu je v současné době jednou z priorit Ministerstva vnitra v mezinárodně smluvní oblasti.

Smlouva standardně obsahuje demonstrativní vymezení rozsahu a forem spolupráce, přičemž základem je výměna informací. Dále upravuje například spolupráci při ochraně svědků, možnost vyslání policejních styčných důstojníků a spolupráci v oblasti výcviku a vzdělávání. Smlouva rovněž stanoví orgány příslušné k jejímu provádění a standardně upravuje náležitosti žádostí o spolupráci a možnosti jejich odmítnutí, stejně jako předávání a ochranu osobních údajů a utajovaných informací.

V oblasti předávání osobních údajů smlouva reflektuje skutečnost, že Česká republika je součástí schengenského prostoru. Proto nyní byla českou stranou prosazena důležitá úprava sdílených informací předaných černohorskou stranou s dalšími členskými státy Evropské unie, respektive schengenského prostoru, v rámci schengenského informačního systému, respektive dalších databází dle evropského práva, a to v zásadě bez souhlasu černohorské strany.

Smlouva je z hlediska vnitrostátního právního řádu České republika smlouvou tzv. prezidentské kategorie, která bude po vyslovení souhlasu s ratifikací oběma komorami Parlamentu předložena k ratifikaci prezidentu republiky.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane ministře. Prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení paní poslankyně Květa Matušovská. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Květa Matušovská: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, pan ministr řekl vše podstatné. Já jenom dodám, že smlouva si nevyžádá žádné zvýšené požadavky na státní rozpočet, a doporučuji k projednání zahraničnímu výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, paní kolegyně. Otevírám k tomuto bodu obecnou rozpravu. Hlásí se někdo do obecné rozpravy? Žádnou přihlášku neregistruji, proto obecnou rozpravu končím.

Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Jiný návrh neregistruji.

 

Zahajuji hlasování o tom, kdo souhlasí, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 91. Přihlášeno 133, pro 109, proti nikdo. Konstatuji, že tento návrh byla přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Tím končím projednání tohoto bodu.

 

Přistoupíme k dalšímu bodu. Je to

111.
Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Spojenými státy americkými na jedné straně,
Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé, Islandem na straně třetí
a Norským královstvím na straně čtvrté o letecké dopravě a Doplňková
dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně, Islandem
na straně druhé a Norským královstvím na straně třetí o provádění Dohody
mezi Spojenými státy americkými na jedné straně, Evropskou unií
a jejími členskými státy na straně druhé, Islandem na straně třetí
a Norským královstvím na straně čtvrté o letecké dopravě
/sněmovní tisk 762/ - prvé čtení

Prosím o uvedení návrhu ministra dopravy Pavla Dobeše. Prosím.

 

Ministr dopravy ČR Pavel Dobeš Děkuji, pane místopředsedo. Už jste to řekl asi úplně všechno, protože se jedná o zajištění přistoupení Norska a Islandu k jednotné letecké dohodě mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy, která byla uzavřena v roce 2007. Je zcela jednoznačné, že Norsko a Island jsou nedílnou součástí společného evropského leteckého prostoru a dohoda o přistoupení zajistí jednotný regulační rámec pro lety mezi Spojenými státy a Evropskou unií včetně Islandu a Norska. Doplňková dohoda upravuje vztahy mezi Evropskou unií, jejími členskými státy Norskem a Islandem v rámci aplikace jednotné letecké dohody EU, USA.

Dovoluji si předložit tento dokument a žádám Poslaneckou sněmovnu o schválení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane ministře. Prosím, aby se ujal slova zpravodaj pro prvé čtení pan kolega Hamáček. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Hamáček: Děkuji. Já věřím, že nikdo z nás nechce ani Norsku ani Islandu bránit v přistoupení k této klíčové smlouvě, a proto bez dalšího doporučuji přikázat tento tisk zahraničnímu výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Otevírám k tomuto bodu obecnou rozpravu. Hlásí se někdo do obecné rozpravy? Žádnou přihlášku neregistruji, obecnou rozpravu končím.

Budeme se zabývat návrhem na přikázání výboru k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Žádný návrh neregistruji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP