(12.20 hodin)

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dobré dopoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové, Panama je jednou ze zemí, se kterou dosud Česká republika nemá uzavřenu smlouvu o zamezení dvojímu zdanění. Smlouva, která je předkládána, je standardní podle vzorových modelů OECD a OSN. Přispěje k rozvoji obchodní spolupráce mezi Českou republikou a Panamou a Panama se tak stane jednou z více než 80 zemí, se kterými má Česká republika tuto oblast upravenu. Proto doporučuji propustit tuto smlouvu do druhého čtení.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane ministře. Mám tady žádost, aby za nepřítomného pana poslance Foldynu jako zpravodaje prvního čtení vystoupil pan poslanec Hamáček. O této změně musíme nechat hlasovat.

Kdo tedy souhlasí s tím, aby místo zpravodaje pro prvé čtení Jaroslava Foldyny vystoupil pan poslanec Hamáček? Kdo je pro? Je někdo proti?

hlasování pořadové číslo 95 přihlášeno 130, pro 99, proti 1. Konstatuji, že jsme se změnou vyslovili souhlas.

 

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Hamáček: Děkuji. Já věřím, že svým vystoupením přesvědčím i toho jediného kolegu, který hlasoval proti tomu, abych se toho mohl ujmout - mám podezření na kolegu Čechlovského, se kterým si to potom vyřídím.

Každopádně jak řekl pan ministr, jedná se o standardní smlouvu, kterých jsme tady koneckonců projednávali již několik, takže já nebudu zdržovat a doporučím přikázání zahraničnímu výboru.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane poslanče. Otevírám k tomuto bodu obecnou rozpravu. Hlásí se někdo do obecné rozpravy? Žádnou přihlášku neregistruji, obecnou rozpravu končím.

Budeme se zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Jiný návrh neregistruji.

 

Zahajuji tedy hlasování. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru? Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 96 přihlášeno 130, pro 106, proti nikdo. Konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru, a tím končím projednání tohoto bodu.

 

Tím jsme také, vážené kolegyně a kolegové, skončili blok smluv. Můžeme ještě přistoupit k projednání dvou předloh, které nám zbyly z bloku druhých čtení. První z nich je

20.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně
a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 731/ - druhé čtení

Prosím, aby za nepřítomného a omluveného pana ministra Kubu vystoupil pan ministr Jaromír Drábek.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předkládaný návrh zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, zvaný horní zákon, byl zpracován Ministerstvem průmyslu a obchodu na základě úkolu vyplývajícího z programového prohlášení vlády, konkrétně ze závazku připravit novelu horního zákona, která odstraní možnost vyvlastnění a další omezení vlastnických práv majitelů nemovitostí v dobývacích prostorech.

Navržené řešení výrazně posiluje ochranu práv vlastníků pozemků a nemovitostí potenciálně dotčených těžbou vyhrazených nerostů v rámci správního řízení předcházejícího vydání rozhodnutí o povolení hornické činnosti, a to zejména z hlediska možnosti domoci se řádného odškodnění nebo finančního vyrovnání v případě majetkové újmy či nuceného opuštění svého sídla vůči těžebním organizacím nebo i úplného odmítnutí využívání ložisek výhradních nerostů na jejich pozemcích.

Návrh zákona byl s kladným výsledkem projednán v hospodářském výboru a výboru pro životní prostředí Poslanecké sněmovny, což se ostatně určitě dozvíte od zpravodajů.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane ministře. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru a výboru pro životní prostředí. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 731/1 a 731/3. Proto prosím, aby se jako první teď ujal slova zpravodaj hospodářského výboru pan kolega Čechlovský. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Čechlovský: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením z 31. schůze hospodářského výboru, která se konala dne 6. září 2012 k tomuto vládnímu návrhu zákona.

Hospodářský výbor svým usnesením doporučuje Poslanecké sněmovně tento tisk ve znění předloženého vládního návrhu zákona projednat a schválit. Máte ho k dispozici pod číslem tisku 731/1. Pro korektnost, za hospodářský výbor bych chtěl dodat, že pod číslem tisku 731/2 existuje oponentní zpráva menšiny poslanců hospodářského výboru, která má opačné doporučení a ke které se tady, předpokládám, přihlásí pan kolega Cyril Zapletal jako jeden ze signatářů této zprávy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane poslanče. Pan kolega Čechlovský již avizoval, že jsme obdrželi oponentní zprávu, která byla doručena jako sněmovní tisk 731/2. Prosím pana kolegu Zapletala jako zpravodaje menšiny, aby se ujal slova. Prosím.

 

Poslanec Cyril Zapletal: Děkuji, pane místopředsedo, za slovo. Já se tedy jen formálně hlásím k oponentní zprávě menšiny poslanců hospodářského výboru, která navrhuje, nebo doporučuje Poslanecké sněmovně tento tisk zamítnout.

Současně bych chtěl požádat o to, abych se za chybějícího kolegu pana poslance Foldynu přihlásil k jeho pozměňovacímu návrhu, který je v elektronickém systému pod číslem 3785. Dávám vám to na vědomí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Já si dovolím jen upozornit, že na tento návrh potom musíte odkázat v podrobné rozpravě, aby mohl být brán v potaz.

Nyní prosím zpravodaje výboru pro životní prostředí pana kolegu Šarapatku, aby se ujal slova. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Bořivoj Šarapatka: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, má zpráva bude velice stručná. Výbor životního prostředí projednal tento horní zákon na své poslední schůzi, což bylo 18. září. Tuto problematiku představil ve výboru náměstek ministra průmyslu a obchodu Ing. Šolc, potom byla rozprava k této materii a po hlasování výbor doporučuje Poslanecké sněmovně, aby Sněmovna návrh schválila tak, jak byl předložen.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane kolego. Otevírám obecnou rozpravu, do které jsou přihlášeni pan kolega Klučka, Petr, paní kolegyně Konečná a Orgoníková. Jako první je pan poslanec Václav Klučka. Prosím, pane poslanče, máte slovo, připraví se pan kolega Petr.

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji vám, pane předsedající. Kolegyně a kolegové, mě docela mrzí, že v této chvíli není v sále přítomen ministr průmyslu a obchodu, protože věci, které budou projednávány, resp. jsou projednávány, a důležitost těchto záležitostí by možná jeho přítomnost vyžadovala.

Dámy a pánové, já rozumím tomu, proč vláda chce co nejrychleji schválit v Poslanecké sněmovně tuto novelu horního zákona. Dovolte mi konstatování, že skoro se stoprocentní jistotou v ní budou ustanovení dávající majitelům pozemků nad ložisky vyhrazených nerostů možnost práva veta ve vztahu k jejich účelu využití, tedy těžbě. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP