(12.00 hodin)

 

Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, tato třetí úmluva, kterou dnes typologicky předkládám, se zabývá takzvanými podvody, které zase vznikají při čerpání prostředků z evropských zdrojů. Tyto podvody, které ohrožují příjmy a výdaje Evropských společenství, se přitom v mnoha případech neomezují pouze na jednu zemi a často je páchají organizované zločinecké sítě. Proto tato úmluva zakotvuje povinnost kriminalizovat jednání poškozující finanční zájmy Evropské unie a opět, jako to bylo u úmluvy předchozí, definuje různé pojmy tak, aby nedocházelo k různým výkladům v jednotlivých státech.

Následující protokoly, a jsou celkem tři, určují výklad klíčových pojmů a stanoví jednotná pravidla k aplikaci úmluvy napříč smluvními státy.

Česká republika se ve Smlouvě o přistoupení k Evropské unii ze dne 16. dubna 2003 zavázala k Úmluvě o ochraně finančních zájmů Evropských společenství přistoupit. Jsme posledním členským státem Evropské unie, který dosud k úmluvě ani k protokolu nepřistoupil. Proto si vám tento návrh dovoluji předložit s tím, abychom rozhodli o přistoupení k této úmluvě a jejím třem dodatkovým protokolům.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi. Prosím nyní o slovo zpravodajku pro prvé čtení paní poslankyni Janu Fischerovou. Prosím.

 

Poslankyně Jana Fischerová: Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně. Navážu na slova pana ministra spravedlnosti. Smyslem této projednávané úmluvy a protokolů, tedy sněmovního tisku 789, je opravdu zajistit ochranu finančních zájmů Evropských společenství, a to konkrétně prostředky trestního práva. Mělo by být především dosaženo toho, že některá konkrétní jednání blíže popsaná v tomto sněmovním tisku budou dle právních úprav jednotlivých států trestnými činy a za tyto trestné činy budou stanoveny přiměřené tresty.

Pro naše rozhodování je podstatné, že všechny povinnosti vyplývající z těchto dokumentů již Českou republikou byly splněny. Jak bylo řečeno panem ministrem, jsme poslední stát, který stojí před podpisem.

Dovoluji si to ještě krátce shrnout. Současnou trestněprávní úpravu v této oblasti považuji za přiměřenou a je v podstatě shodná s tou, která nyní chrání finanční zájmy České republiky. Proto vás žádám o postoupení do druhého čtení a současně přikázání zahraničnímu výboru. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji paní zpravodajce. Otevírám obecnou rozpravu. Ptám se na vaše přihlášky. Nehlásí se nikdo. Obecnou rozpravu končím.

 

Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat tuto úmluvu výboru zahraničnímu a paní zpravodajka též zahraničnímu výboru. Zeptám se ještě, zda někdo jiný má nějaký návrh? Nemá.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 179. Ptám se, kdo souhlasí s tím, abychom tento návrh tedy přikázali výboru zahraničnímu. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 179 přítomno 117, pro 101, proti 2. Návrh byl přijat. Přikázali jsme tedy tento návrh k projednání výboru zahraničnímu.

 

Tím končím projednávání bodu 99, sněmovního tisku 789 v prvém čtení. Děkuji panu ministrovi, děkuji též paní zpravodajce. Předávám řízení panu místopředsedovi Jiřímu Olivovi.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Dobré poledne, kolegyně a kolegové.

 

Budeme pokračovat dalším bodem.

100.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi vládou České republiky
a Švýcarskou spolkovou radou, který upravuje Smlouvu mezi vládou
České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o zamezení dvojího
zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokol k ní, podepsané
v Praze dne 4. prosince 1995, který byl podepsán v Praze dne 11. září 2012
/sněmovní tisk 815/ - prvé čtení

Předložený návrh uvede z pověření vlády pan ministr Jan Kubice. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr vnitra ČR Jan Kubice Pane předsedající, dámy a pánové, k projednání se předkládá další smluvní dokument, který souvisí s mezinárodním zdaňováním. V tomto konkrétním případě se jedná o protokol k již existující smlouvě o zamezení dvojího zdanění se Švýcarskem. Ve vzájemných daňových vztazích mezi Českou republikou a Švýcarskem se tedy v současné době uplatňuje Smlouva mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o zamezení dvojího zdanění v oboru zdanění z příjmu a majetku, která vstoupila v platnost dne 23. října 1996. Smlouva byla vyhlášena v České republice ve Sbírce zákonů pod č. 281/1996. Spolu se smlouvou vstoupil v platnost i protokol, který byl vyhlášen současně.

V návaznosti na vzájemnou iniciativu české i švýcarské strany na sjednávání protokolu k této smlouvě o zamezení dvojího zdanění a na základě předchozí korespondence mezi příslušnými úřady České republiky a Švýcarska se úřady obou zemí dohodly na sjednání protokolu upravujícího stávající smlouvu včetně původního protokolu k ní. Na expertní úrovni se podařilo takový protokol ke smlouvě o zamezení dvojího zdanění dojednat v průběhu roku 2011. Během dvou kol jednání, květen a prosinec, se obě delegace zcela shodly na všech článcích předmětného protokolu. Protokol bude tvořit nedílnou součást smlouvy. V jeho rámci se podařilo mimo jiné sjednat zcela nový text článku Výměna informací, který jednak zajistí její rozšířenou formu ve vztahu k dani všeho druhu a pojmenování a jednak jeho prostřednictvím dojde k prolomení bankovního tajemství ve Švýcarsku, což je dnes politicky velmi citlivé téma. Vezme-li se do úvahy například jednání na úrovni USA a Švýcarsko, Evropská unie a Švýcarsko a podobně, tak se předmětná vyjednávání a administrativní spolupráce příliš dobře nevyvíjejí.

Lze konstatovat, že toto není první ani poslední protokol doplňující existující mezinárodní daňovou úmluvu, kterým se Parlament České republiky zabývá. Česká republika má sjednán protokol například k daňové smlouvě s Nizozemím, Moldávií, Srbskem, Ruskem, Běloruskem, Chorvatskem, Uzbekistánem a tak dále, přičemž probíhají jednání rovněž s dalšími státy.

Uvedený protokol přispěje jak prostřednictvím rozšíření výměny informací, tak i dalšími úpravami textu k větší právní jistotě a dále i například k lepší koordinaci činnosti daňových úřadů obou států směřující k omezení případných daňových úniků a podvodů. Doporučuji proto, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vzala zmíněné skutečnosti v úvahu při projednávání tohoto protokolu a navrhuji, aby tento protokol k mezinárodní smlouvě byl v prvém čtení přikázán příslušným sněmovním výborům, které jej zcela jistě detailně posoudí. Děkuji za slovo.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane ministře. Poprosím zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Foldynu, aby se ujal slova. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Foldyna: Pane předsedající, pane ministře, dámy a pánové, pan ministr přednesl detailně všechny důvody k této smlouvě. Smlouva se Švýcarskem opravdu není běžnou záležitostí. Je to smlouva se státem, ve kterém prostě probíhají finanční obchody. Proto zahraniční výbor doporučí postoupit smlouvu do dalšího čtení a postoupit ji zahraničnímu výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane poslanče. Otevírám k tomuto bodu obecnou rozpravu. Nemám žádné přihlášky. Hlásí se někdo do rozpravy z místa? Nehlásí se nikdo, proto obecnou rozpravu končím.

 

Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo ještě jiný návrh? Žádný jiný návrh nevidím. Budeme tedy o tomto návrhu hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, tento návrh přikázat zahraničnímu výboru?

hlasování pořadové číslo 180 přihlášeno 117, pro 91, proti nikdo. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru, a tím končím projednávání tohoto bodu.

 

Přistoupíme k projednání bodu

101.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Dohoda o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií
a jejími členskými státy na jedné straně a Iráckou republikou na straně druhé,
která byla podepsána dne 11. května 2012 v Bruselu
/sněmovní tisk 819/ - prvé čtení

V zastoupení pana ministra zahraničí uvede návrh pan ministr Jan Kubice. Prosím, pane ministře. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP