(13.10 hodin)

 

Poslankyně Soňa Marková: Hezký den, dámy a pánové, kolegyně a kolegové. Dovolte mi, abych vás požádala o podporu tohoto návrhu zákona. Domnívám se, že se jedná o významný příspěvek do systému veřejného zdravotního pojištění. Třebaže podobný návrh je součástí takzvaného vládního balíčku, tak jeho řekněme schválení není úplně jisté. Já bych byla velice ráda, kdybychom dělali skutečně systémové řešení, doplnili fond veřejného zdravotního pojištění a umožnili pacientům v České republice, aby jim byla dostupná kvalitní zdravotní péče.

Děkuji za podporu. (Potlesk zleva.)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Pan kolega Svoják se hlásí do rozpravy.

 

Poslanec Igor Svoják: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já bych chtěl říci, že návrh zákona obsažený v tomto tisku 600 navrhuje zrušení maximálního vyměřovacího základu pro odvod pojistného na všeobecné zdravotní pojištění. Vzhledem k tomu, že tuto problematiku již upravuje odlišně návrh zákona obsažený v tisku 801, což je daňový balíček, který již Poslanecká sněmovna schválila, nemohu tento návrh zákona doporučit Sněmovně ke schválení.

Zároveň mi dovolte, abych sdělil, že k tomuto návrhu zákona výbor pro zdravotnictví, kterému byl přikázán, nepřijal žádné usnesení.

Ve druhém čtení pan poslanec Šnajdr navrhoval zamítnutí, nicméně podle jednacího řádu, § 121 odst. 2, je tento návrh nehlasovatelný.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Do rozpravy se ještě hlásí pan kolega Opálka.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, chtěl bych jenom ujistit, že návrhy z vládního balíčku a této předlohy nejsou zcela totožné, neboť vládní balíček navrhuje zrušení stropu jenom dočasně, kdežto tento návrh trvale. To jenom pro hlasování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do rozpravy z místa? Protože nikoho nevidím, rozpravu končím. Potvrzuji slova pana kolegy Svojáka, že návrh na zamítnutí, který byl vznesen tehdejším poslancem Šnajdrem, který už dnes poslancem není, je z tohoto důvodu nehlasovatelný.

Protože nebyly předloženy žádné pozměňovací návrhy, můžeme přikročit k hlasování o celém návrhu zákona. Ještě je tady žádost o odhlášení. Všechny vás odhlašuji a prosím, abyste se znovu přihlásili svými hlasovacími kartami... Počet přihlášených stále ještě roste, takže ještě chvilku počkáme... Předpokládám, že všichni přítomní už jsou přihlášeni.

 

Přednesu návrh usnesení, o kterém budeme hlasovat: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Soni Markové, Miroslava Opálky, Vojtěcha Filipa a Pavla Kováčika na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 600.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 104, přihlášeno 148, pro 69, proti 77. Konstatuji, že s návrhem zákona nebyl vysloven souhlas. Tím končím projednávání tohoto bodu.

 

Přikročíme k bodu s pořadovým číslem

113.
Návrh poslanců Lenky Kohoutové, Jana Čechlovského, Dagmar Navrátilové,
Rudolfa Chlada a Jaroslavy Wenigerové na vydání zákona o změně právní formy
občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost a o změně zákona
č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně
a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 605/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujala poslankyně Lenka Kohoutová jako zástupce navrhovatele a zpravodajka ústavně právního výboru, paní poslankyně Jana Suchá.

Návrhy na zamítnutí ani pozměňovací návrhy nebyly předneseny, takže k tomuto bodu otevírám rozpravu. Prosím, paní kolegyně Kohoutová.

 

Poslankyně Lenka Kohoutová: Vážený pane předsedající, jenom v krátkosti. Cílem této novely je umožnit občanským sdružením, která o to hlasy všech svých členů projeví zájem, změnit právní formu na obecně prospěšnou společnost. Je to jakýsi přechodový neboli oslí můstek před účinností občanského zákoníku. Moc tím pomůžeme právě občanským sdružením, která to budou potřebovat. To je všechno.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Hlásí se někdo do rozpravy? Prosím, pan kolega Křeček.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Dobrý den, dámy a pánové. Rozpačitý vztah ČSSD k tomuto zákonu vyplývá z toho, že na jedné straně si uvědomujeme, že některé organizace, je jich asi 4 nebo 5, které mají takovýto záměr, na druhé straně je tam podmínka, aby tak učinily hlasy všech svých členů. Podle mého názoru tato podmínka nebude nikdy zjištěna, nikdy verifikována, nikdo to nebude moci ověřit a v budoucnu to může vyvolat veliké spory a právní nejistotu. Z tohoto důvodu my tento návrh ve většině nepodpoříme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Ještě někdo se hlásí do rozpravy? Pokud tomu tak není, končím rozpravu. Táži se zástupce navrhovatelů a paní zpravodajky, jestli si přejí závěrečná slova. Ne. Děkuji. Vzhledem k tomu, že nebyly předneseny žádné návrhy, můžeme přikročit k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Lenky Kohoutové, Jana Čechlovského, Dagmar Navrátilové, Rudolfa Chlada a Jaroslavy Wenigerové na vydání zákona o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost a o změně zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 605."

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s návrhem tohoto usnesení, jak jsem je přečetl, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 105, přihlášeno 150, pro 83, proti 11. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Tím končím projednávání tohoto bodu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP