(14.40 hodin)
(pokračuje Oliva)

Přečtu návrh usnesení, o kterém budeme hlasovat: "Poslanecká sněmovna stanoví počet svých místopředsedů z číslovky 3 na číslovku 4."

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 159, přihlášeno 128, pro 85, proti 18. Tento návrh byl přijat. Poslanecká sněmovna změnila počet místopředsedů na počet 4. Tím končím projednávání tohoto bodu.

 

Můžeme přistoupit k projednávání dalšího pevně zařazeného bodu. Je jím

28.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb.,
obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 771/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede pan ministr spravedlnosti Pavel Blažek. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek: Dobrý den. Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, předkládám vládní návrh novely obchodního zákoníku. Dovolte, abych ten návrh, který je sám o sobě stručný, uvedl stručně.

V podstatě je promítnutím nové směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/7/EU ze dne 16. února 2011 a jeho cílem je zpřísnit regulaci doby splatnosti u závazků, a to dvojím způsobem. Je-li dlužníkem zadavatel veřejný, může být doba splatnosti delší než 30 dní jen tehdy, pokud to je odůvodněno povahou závazku, a doba splatnosti nesmí přesáhnout 60 dnů. Nově se tady nastavuje maximální doba splatnosti na 60 dnů. V případech, kdy je obsahem vzájemného závazku dodat zboží nebo službu za úplatu veřejnému zadavateli, je lhůta 60 dnů stanovena jako maximální možná lhůta splatnosti. U jiných obchodních vztahů je možné 60denní splatnost překročit pouze v případě, že to není vůči věřiteli hrubě nespravedlivé.

V souladu s touto směrnicí, kterou jsem citoval, se také umožňuje návrh požadovat náklady spojené s uplatněním pohledávky v paušální výši. Konkrétní částka pak bude zakotvena v nařízení vlády a jde o částku 1 200 korun, která odpovídá částce 40 eur nad rámec úroku z prodlení.

Z důvodu, aby nebylo možné obcházet právní úpravu, navrhuje se zakotvit maximální ujednanou dobu trvání přejímky zboží nebo služeb. Maximální ujednaná doba přejímky tak bude moci činit 30 dní.

Jménem vlády vám navrhuji schválit předložený návrh v prvním čtení a přikázat jej k dalšímu projednání výborům. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane ministře. Zpravodajkou pro první čtení je paní poslankyně Jana Suchá. Prosím, aby se ujala slova. Prosím, paní kolegyně.

 

Poslankyně Jana Suchá: Děkuji. Vážené dámy, vážení pánové, já bych jenom uvedla, že neprovedením směrnice do právního řádu České republiky hrozí sankce ze strany Evropské unie, přičemž navrhovaná úprava vychází již z nového občanského zákoníku, kde je již nová směrnice zohledněna.

Ještě bych nad rámec uvedla, co neuváděl pan ministr, že jde také o stanovení povinnosti ujednat maximální dobu trvání přejímky zboží a služeb. V podstatě celá právní úprava má za cíl zlepšit platební morálku a ochránit malé a střední dodavatele zboží a služeb. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, paní kolegyně. K tomuto bodu otevírám obecnou rozpravu. Kdo se hlásí do obecné rozpravy? Vzhledem k tomu, že nemám žádnou oficiální přihlášku, táži se, jestli se někdo hlásí z místa. Protože tomu tak není, obecnou rozpravu končím.

Ptám se pana ministra i paní zpravodajky, jestli si přejí závěrečná slova. Ne. Vzhledem k tomu, že žádný návrh nepadl, můžeme se zabývat návrhem na přikázání.

 

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavněprávnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Jiný návrh neregistruji, proto nechávám hlasovat o návrhu na přikázání ústavněprávnímu výboru.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 160, přihlášeno 139, pro 114, proti 1. Konstatuji, že tento návrh byl přijat. Tím končím projednávání tohoto bodu.

 

Přistoupíme k projednání dalšího pevně zařazeného bodu. Je jím

55.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních
správcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku
a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 662/ - prvé čtení

Poprosím pana ministra Blažka, aby z pověření vlády předložený návrh uvedl. Prosím, pane ministře.

 

Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, předkládám vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o insolvenčních správcích. Podstatou tohoto návrhu je řešení problematiky a regulace profese insolvenčních správců s cílem zavést takové parametry, které přispějí ke zvýšení odborných předpokladů pro výkon činnosti insolvenčního správce.

Dovolte, abych vyjmenoval základní okruhy, které tento zákon obsahuje, a jaké má cíle. Za prvé je to zvýšení odborných předpokladů pro výkon činnosti insolvenčního správce, za druhé je to zajištění výkonu činnosti insolvenčního správce pouze osobami, které svou funkci vykonávají řádně a spolehlivě, za třetí zkvalitnění dohledu nad insolvenčními správci, za čtvrté zajištění výkonu činnosti insolvenčního správce se zvláštním povolením pouze osobami, které splňují předpoklady pro výkon citlivé činnosti podle zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.

Navrhuji schválit předložený návrh v prvním čtení a přikázat jej k dalšímu projednání výborům. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane ministře. Poprosím pana zpravodaje pro první čtení pana poslance Jana Chvojku, aby se ujal slova. Prosím, pane poslanče. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP