(17.20 hodin)
(pokračuje Klasnová)

Nicméně já bych ráda teď jenom upozornila ještě na jednu věc. Těch pozměňovacích návrhů se tady načetla celá řada. Já se k tomu pochopitelně budu vyjadřovat ve třetích čteních, aby i pro poslance, kteří by si snad náhodou nevšimli nebo chtěli dělat, že si nevšimli, co v těch pozměňovacích návrzích je, tak aby přesně věděli, o čem hlasují. A teď abychom věděli, co bylo navrženo, tak bylo navrženo to, aby klub LIDEM měl i příspěvek finanční, tedy zrušuje se ta věta. Takže aby bylo úplně zcela patrné, o čem potom budeme hlasovat. To jenom pro upřesnění.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak. A to bylo zřejmě to poslední, co zaznělo. Kdopak se nám to hlásí? Paní poslankyně Orgoníková se hlásí ještě do podrobné rozpravy. Prosím.

 

Poslankyně Hana Orgoníková: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, zaslechla jsem zde zcela oprávněnou připomínku pana předsedy Mencla, jak se má jmenovat volební výbor, že by to měl být výbor mediální. Já bych byla velmi ráda, kdyby se výbor petiční jmenoval tak, jak se původně jmenoval, a to výbor petiční, pro lidská práva a národnosti. Ta náplň odpovídá, lidská práva řešíme a národnosti také, takže se domnívám, že by bylo vhodné, kdyby došlo i k této změně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře. To byl asi poslední návrh. Ještě pan poslanec Skokan? Prosím.

 

Poslanec Petr Skokan: Já mám ještě jeden praktický návrh. Jak se ukázalo, tak v prvé řadě jde o peníze a ve druhé o funkce. Já doporučuji těm stranám, které pro to budou hlasovat, především tedy TOP 09, event. Starostům a ODS, aby se rozdělily na kluby po šesti. Já doufám, že státní rozpočet potom těch několik desítek jejich klubů, předsedů, místopředsedů a dalších prebendiček utáhne. Děkuji. (Potlesk zleva.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď jsem ještě viděl hlásit se o slovo pana senátora Nenutila. Takže pane senátore, prosím.

 

Senátor Miroslav Nenutil: Vážený pane místopředsedo, paní poslankyně, páni poslanci, snad jenom jedna faktická. V době vzniku tohoto návrhu senátního zákona nejméně dvě politické strany, jež jsou zastoupeny v Poslanecké sněmovně, neexistovaly. Proto tedy s politováním mohu konstatovat a vyjádřit politování nad tím, že využitím dle mého soudu seriózního návrhu zákona si řešíte vnitřní problémy vaší komory. To mně nepřipadá důstojné projednávání návrhu zákona, ale je to vaše právo.

Jediná konkrétní výtka, která tady zazněla k původnímu návrhu, bylo údajné omezení práva opozice vést debatu. Tady bych chtěl říci, že před záměrem předkladatele, vlastně teď Senátu, byl prostor pro ujasnění si dopadu a vzájemných vazeb schválených pozměňovacích návrhů ve druhém čtení. Tolik moje poznámky.

Dovolil bych si vás, paní poslankyně a páni poslanci, na návrh zpravodaje požádat o zkrácení lhůty mezi druhým a třetím čtením k projednávání tohoto návrhu senátního zákona na 48 hodin. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Zazněl tady návrh na zkrácení lhůty ještě v podrobné rozpravě, který byl asi poslední, který v podrobné rozpravě zazněl. Končím podrobnou rozpravu.

Teď mohu udělit slovo zpravodaji, pokud by měl zájem vystoupit, ale není tomu tak. V tom případě se jenom zeptám zpravodaje, o čem bychom měli hlasovat. Jestli to správně chápu, tak o návrhu na zkrácení lhůty k projednávání pro třetí čtení.

 

Poslanec Jan Chvojka: Přesně tak. Měli bychom hlasovat o zkrácení lhůty na 48 hodin.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Je to tedy to jediné, co bylo navrženo v podrobné rozpravě. Já zagonguji a ještě vás odhlásím. Prosím, abyste se znovu přihlásili. Budeme hlasovat. Snad už jsou všichni na místech a jsou všichni přihlášeni.

 

Nechávám hlasovat o návrhu na zkrácení lhůty pro třetí čtení na 48 hodin.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 33. Přihlášeno je 162, pro 83, proti 67. Návrh na zkrácení lhůty k projednávání byl přijat.

 

Tím můžeme zřejmě skončit projednávání tohoto bodu. Zároveň bych předal řízení panu místopředsedovi.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Vážená vládo, kolegyně a kolegové, hezký podvečer. Budeme pokračovat bodem

31.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb.,
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 887/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr zdravotnictví Leoš Heger. Dříve než se pan ministr ujme slova, požádal bych vás, abychom ztišili hladinu hluku v sále, abychom dobře rozuměli tomu, co nám pan ministr sdělí. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych uvedl návrh zákona, kterým se mění zákon o ochraně veřejného zdraví. Doufám, že to bude návrh méně politicky kontroverzní než předchozí projednávání.

Cílem navrhované právní úpravy je promítnutí požadavků práva Evropské unie do českého právního řádu, a to jednak adaptací předmětného zákona na nařízení Evropské unie, a dále se jedná o transpozici některých evropských směrnic. Její charakter je spíše technický. Dovoluji si konstatovat, že tento návrh obsahuje jedinou netranspoziční záležitost, a to změnu v § 23 odst. 4, kde se zavádí možnost pro nevidomé spoluobčany používat asistenční psy ve stravovacích zařízeních. Je to opatření, které jsme již analogicky schvalovali v zákoně o zdravotních službách. Vše další je čistě transpoziční záležitost.

Transponuje se tedy nařízení Evropské unie o kosmetických přípravcích. Odstraňuje se tím duplicitní národní úprava a tam, kde to citované nařízení Evropské unie připouští, se upravuje značení na obalech kosmetických přípravků.

Dále se pokračuje vypuštěním některých duplicitních ustanovení zákona o ochraně veřejného zdraví v adaptaci potravinového práva, a to nařízení EU o potravinovém právu a nařízení EU o hygieně potravin. Na základě nařízení o úředních kontrolách v oblasti potravinového práva se do citovaného zákona doplňuje povinnost provozovatelů potravinářských podniků a výrobců a dovozců předmětů určených pro styk s potravinami hradit náklady dodatečného zdravotního dozoru. Výše náhrady se navrhuje prostřednictvím vám rovněž pro informaci předložené vyhlášky stanovit paušální částkou 500 Kč, a to ve shodě s obdobnou právní úpravou, obsaženou v zákoně o potravinách a jeho prováděcím právním předpise. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP