(18.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Zatím posledním přihlášeným je pan kolega Sivera. Prosím.

 

Poslanec František Sivera: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, chtěl bych se přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který byl načten jako sněmovní dokument 5454. Je to velice jednoduchý pozměňovací návrh, který posunuje lhůtu pro uzavření smlouvy o financování předání elektroodpadu ze solárních panelů o půl roku. Ten mezičas by se měl právě využít na to, aby se dořešily legislativní nejasnosti, které tam ještě v této chvíli jsou, a utvořil se prostor pro diskusi tak, aby to bylo optimální pro všechny zúčastněné strany. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Pane zpravodaji, vy chcete vystoupit v rozpravě nebo se závěrečným slovem? V rozpravě. Prosím. (V sále je obrovský hluk a neklid.)

 

Poslanec Tomáš Úlehla: Děkuji, pane předsedající. Jak jsem avizoval hned v obecné rozpravě, chtěl bych také načíst dva pozměňovací návrhy.

Jeden je technického charakteru, protože se nám objevila dvě písmenka i) u § 76, takže se vkládá nový bod 75a, který zní: "75a. V § 76 odst. 1 se písmeno i), které zní: "může podat Ministerstvu vnitra písemnou nebo způsobem umožňujícím dálkový přístup žádost o poskytnutí údajů z evidence občanských průkazů a evidence obyvatel vedených podle zvláštních právních předpisů, 45a, v rozsahu nezbytně nutném pro ověření údajů v evidenci osob vedené podle § 18 odst. 3 provozovatelem zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů; Ministerstvo vnitra poskytne údaje vždy způsobem umožňujícím dálkový přístup, požádá-li o to inspekce," - tento bod se zrušuje.

Samozřejmě materiál potom poskytnu ještě stenografickému záznamu, aby to bylo přesně zapsáno.

A druhý pozměňovací návrh zní: "Za bod 41 se vkládá nový bod, který zní: "V § 37g se na konci písm. k) čárka nahrazuje tečkou a dosavadní písm. l) se zrušuje."

A druhá záležitost. Za dosavadní bod 45 se vkládají nové body, které znějí: "V § 37p odst. 1 první větě se slova "uvedené na trh po dni 1. ledna 2013" zrušují. V § 37p se odst. 2 a 3 zrušují. Dosavadní odst. 4 se označuje jako odst. 2. A v § 37p se v dosavadním odst. 4 slova "dále bližší podmínky financování podle odst. 2 včetně způsobu výpočtu minimálně výše příspěvku a dále rozsah a obsah zprávy podle odst. 3" zrušují.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. To byla zatím poslední přihláška do podrobné rozpravy. Ještě pan kolega Mencl. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Mencl: Děkuji, pane místopředsedo. Dovolte, abych načetl avizovaný pozměňovací návrh.

1. § 37e odst. 6 zní: "Poplatky jsou příjmem Státního fondu životního prostředí a použijí se na podporu opatření souvisejících s ochranou a zlepšováním životního prostředí, opatření financovaných v rámci programu Nová zelená úsporám a zejména na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků a jejich částí. Vybrané poplatky převádí příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností vždy k poslednímu dni následujícího kalendářního měsíce ode dne jejich vybrání Státnímu fondu životního prostředí České republiky."

2. Článek 4 zní: "Článek 4. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2013 s výjimkou čl. 1 § 38a, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014, a čl. 1 bodu 2349 až 58 a 92, které nabývají účinnosti dnem 1. října 2014."

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Ptám se, jestli ještě někdo chce vystoupit v podrobné rozpravě. Nikoho nevidím, proto podrobnou rozpravu končím. Ptám se pana zpravodaje, pana ministra, jestli si přejí závěrečná slova. Pan zpravodaj ano. Prosím, pane kolego, máte slovo.

 

Poslanec Tomáš Úlehla: Já již budu velmi stručný. Jenom abychom to shrnuli, tak bych chtěl říct, že byly podány pozměňovací návrhy v pořadí paní kolegyně Horníková, pan ministr Chalupa, následně pan kolega Sivera, dále potom paní kolegyně Konečná, potom jsem podal dva pozměňovací návrhy já a v závěru vystoupil pan kolega Mencl. Pevně věřím, že veškeré tyto materiály budou zapracovány tak, abychom mohli schválit ve třetím čtení efektivní materiál, který jednak minimalizuje administrativní zátěž těch, kterých se zákon dotýká, a také abychom vyhověli opatřením a jakési kuratele evropské legislativy.

Děkuji a přimlouvám se za to, abychom po propuštění do třetího čtení potom i ve třetím čtení tento zákon odsouhlasili.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Protože žádné další návrhy nepadly, můžeme zkonstatovat, že končíme druhé čtení tohoto návrhu.

 

Přistoupíme k dalšímu bodu, kterým je

11.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti pojišťovnictví
a penzijního připojištění v souvislosti se zrušením výjimky ze zásady
rovného zacházení v právu Evropské unie
/sněmovní tisk 735/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr financí pan Miroslav Kalousek. Prosím, pane ministře.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo. Pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte abych poděkoval rozpočtovému výboru za projednání tohoto návrhu zákona a za doporučení k jeho schválení. Přiznám se, že děkuji s jistým pohnutím, protože to je celkem výjimečná chvíle. Toto je okamžik, kdy praská jeden z dalších údů feudálního zkostnatělého diskriminačního přístupu vůči pohlaví, kdy do dnešního dne do okamžiku schválení tohoto zákona diskriminované ženy platily nižší pojistné než muži. Tímto zákonem se vyrovnáme s touto nepřijatelnou diskriminací. Duha rovnoprávnosti rozklene se nad námi, ženy shodí své diskriminační jho a budou moci platit stejně vysoké pojistné jako muži. Buďme na to pyšní. (Veselost v sále.)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane ministře. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Pavel Drobil.

 

Poslanec Pavel Drobil: Dobré odpoledne, dámy a pánové. Dovolte mi, abych vás seznámil s unesením rozpočtového výboru, a zároveň se omlouvám, že nebudu tak epický jako pan ministr.

Rozpočtový výbor projednal tento návrh zákona na své schůzi dne 3. října 2012. Doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti pojišťovnictví a penzijního připojištění v souvislosti se zrušením výjimky ze zásady rovného zacházení v právu Evropské unie, schválil ve znění dvou pozměňovacích návrhů. Tyto vám byly rozdány a jsou součástí sněmovního tisku 735/1. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Poprosím ještě zpravodaje výboru pro zdravotnictví pana poslance Svojáka, aby se ujal slova. Prosím.

 

Poslanec Igor Svoják: Hezký večer, dámy a pánové, vážený pane předsedající. Dovolte abych přednesl usnesení č. 91 z 19. schůze výboru pro zdravotnictví konané dne 26. října 2012.

Výbor pro zdravotnictví doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti pojišťovnictví a penzijního připojištění v souvislosti se zrušením výjimky ze zásady rovného zacházení v právu Evropské unie, sněmovní tisk 735. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP