(16.20 hodin)
(pokračuje Oliva)

Takže se omlouvám. Máme tady usnesení, o kterém musíme hlasovat, které přednesla paní kolegyně Andrýsová. Toto usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 788/1. Všichni jste obdrželi návrh tohoto usnesení, nemusíme ho číst? Dobře. Takže přikročíme k hlasování o návrhu usnesení tak, jak ho paní kolegyně Andrýsová citovala. (Kratičká odmlka.)

 

Dobře, přistoupíme k hlasování o návrhu usnesení. Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 52, přihlášeno 164, pro 119, proti 1. Konstatuji, že návrh byl přijat. Tím můžeme ukončit druhé čtení tohoto návrhu.

 

Přistoupíme k projednávání bodu s pořadovým číslem

106.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s přístupem České republiky Úmluva o ochraně finančních zájmů
Evropských společenství, vypracovaná na základě článku K.3 Smlouvy
o Evropské unii (Brusel, 26. července 1995), Protokol k Úmluvě o ochraně
finančních zájmů Evropských společenství, vypracovaný na základě článku K.3
Smlouvy o Evropské unii (Dublin, 27. září 1996), Druhý protokol k Úmluvě
o ochraně finančních zájmů Evropských společenství, vypracovaný na základě
článku K.3 Smlouvy o Evropské unii (Brusel, 19. června 1997), a Protokol
o výkladu Úmluvy o ochraně finančních zájmů Evropských společenství
Soudním dvorem Evropských společenství prostřednictvím rozhodnutí
o předběžné otázce, vypracovaný na základě článku K.3
Smlouvy o Evropské unii (Brusel, 29. listopadu 1996)
/sněmovní tisk 789/ - druhé čtení

Prosím, pane ministře, o uvedení návrhu.

 

Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek: Dámy a pánové, děkuji za slovo. Ten název je tak složitý, že to zjednoduším. Já už jsem to představoval v prvním čtení. Znovu rád konstatuji, že zahraniční výbor souhlasil s touto úmluvou, takže chci poprosit Sněmovnu o propuštění této úmluvy do třetího čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane ministře. Poprosím zpravodajku zahraničního výboru paní kolegyni Fischerovou, aby odůvodnila usnesení výboru. Toto usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 789/1.

 

Poslankyně Jana Fischerová: Ano, děkuji, pane předsedající, za slovo. Budu také stručná, protože samotný název tohoto tisku je velice komplikovaný. Takže se jenom krátce zmíním. Druhé čtení tohoto sněmovního tisku - jedná se o Úmluvu o ochraně finančních zájmů Evropského společenství a bylo vypracováno v Bruselu už v roce 1995.

Stručně se vyjádřím k tomuto tisku. Směřuje k harmonizaci trestněprávních předpisů členských států s cílem poskytnout ochranu finančních zájmů Evropské unie. Provádění spolupráce v rámci České republiky se týká tří ministerstev, a sice samozřejmě Ministerstva spravedlnosti, dále financí a vnitra. Chci říci, že i toto bylo projednáváno v Senátu, kde 6. 12. Senát vše projednal a dal souhlas k ratifikaci. Podobně zahraniční výbor Poslanecké sněmovny projednal tento tisk dne 14. listopadu roku 2012 a usnesl usnesení, které je velmi dlouhé, a já si dovolím odkázat na web Poslanecké sněmovny, kde je přímo citováno toto usnesení zahraničního výboru ze 14. 11., je to pod číslem 781/1. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, paní kolegyně. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Hlásí se někdo do rozpravy? Hlásí se někdo z místa? Nikoho nevidím, proto rozpravu končím. Pane ministře, přejete si závěrečné slovo? Nikoliv.

 

Takže můžeme přikročit k hlasování o usnesení, na které odkázala paní kolegyně Fischerová. K tomuto usnesení zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s návrhem tohoto usnesení, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 53, přihlášeno 168, pro 121, proti nikdo. Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen, a tím končíme projednávání tohoto bodu.

 

Budeme pokračovat bodem s pořadovým číslem

21.
Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
(zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 759/ - druhé čtení

Z pověření Senátu předložený návrh uvede pan senátor Oberfalzer. Prosím, pane senátore, máte slovo.

 

Senátor Tomáš Grulich: Dobrý den vážené kolegyně, kolegové. Nejsem tedy kolega Oberfalzer, ale Tomáš Grulich, ale někteří z vás mě znají.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Velmi se omlouvám, pane senátore. Původně to měl být váš kolega Oberfalzer a nezaregistroval jsem to.

 

Senátor Tomáš Grulich: Omluva se přijímá. Jedná se o velmi jednoduchý zákon, a to o posunutí věkové hranice pro amatérské řidiče pro jejich zdravotní prohlídku z věku 60. Původní náš návrh byl na 68 let, a tak jak to probíral váš výbor, tak za předkladatele souhlasím s tím, aby se tato hranice snížila na věk 65 let, což považuju za velmi rozumné. Je to jednoduchá novela.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji panu senátoru Grulichovi. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru. Usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 759/3. Prosím zpravodaje výboru pana kolegu Baštýře, aby se ujal slova.

 

Poslanec Václav Baštýř: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, hospodářský výbor tuto problematiku probral 16. ledna 2013 a pověřil mě, abych doporučil Poslanecké sněmovně projednat a schválit sněmovní tisk 579 ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Hlásí se pan ministr Heger. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane senátore, dámy a pánové, já bych k uvedenému zákonu jenom dodal, že Ministerstvo zdravotnictví se opakovaně problematikou věku řidičů zabývalo a 65letou hranici, nad níž je potřeba mít již jako povinnou prohlídku k řízení motorových vozidel, považuje za rozumnou a souhlasí s tím, aby se hranice zvýšila z 60 let na 65. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane ministře. Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Do rozpravy, pane zpravodaji, nebo jako závěrečné slovo? Teď jsme ještě stále v obecné rozpravě. Takže obecnou rozpravu končím. Můžete po obecné rozpravě říct buď závěrečné slovo, pokud ne, zahajuji rozpravu podrobnou. Máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP