(16.50 hodin)

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, pane předsedající. Paní a pánové, já jenom k tomu, co předložila ve své předkládací zprávě paní vicepremiérka, snad dodám to, že jde o normu implementační, nicméně také normu, která bude mít zásadní vliv na to, jestli se podaří zachovat evropskou, ba co dím, světovou úroveň lesnické genetiky, tedy české lesnické genetiky. Proto tomuto návrhu, ač je to norma technická, zemědělský výbor bude věnovat náležitou pozornost. Máme avizovány některé pozměňovací návrhy, které by měly jednotlivým subjektům účastným v tomto procesu zjednodušit administrativu, aniž by utrpěla celková kvalita nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin.

Takže vřele se přimlouvám za to, aby návrh byl přikázán zemědělskému výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane kolego. Otevírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy nemám žádnou přihlášku. Hlásí se někdo z místa? Protože nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. A protože žádný další návrh nezazněl, budeme se zabývat návrhem na přikázání.

 

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zemědělskému výboru. Má někdo jiný návrh? Nemá. Takže můžeme o tomto návrhu hlasovat.

Kdo souhlasí s tím, aby tento návrh byl přikázán k projednání zemědělskému výboru? Zahajuji hlasování. Je někdo proti?

Hlasování pořadové číslo 55, přihlášeno 164, pro 107, proti nikdo. Konstatuji, že tento návrh jsme přikázali k projednání zemědělskému výboru. Tím končím projednávání tohoto bodu.

 

Přistoupíme k projednávání bodu s pořadovým číslem

26.
Vládní návrh zákona o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh
/sněmovní tisk 803/ - prvé čtení

Z pověření vlády tento návrh opět uvede paní místopředsedkyně Karolína Peake. Prosím, paní místopředsedkyně.

 

Místopředsedkyně vlády ČR Karolína Peake: Děkuji. Ještě jednou v zastoupení pana ministra zemědělství. Vládní návrh zákona o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, jehož cílem je dosažení plné implementace nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské unie, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky, a implementace dvou prováděcích aktů Evropské komise vydaných k tomuto nařízení. K realizaci tohoto cíle vládní návrh obsahuje stanovení příslušných orgánů a jejich působnost v souvislosti s dozorem nad uplatňováním přímo použitelného nařízení Evropské unie, které se týká opatření proti uvádění na trh nezákonně vytěženého dřeva a výrobků z tohoto dřeva, postavení a úkoly pověřené osoby zřízené Ministerstvem zemědělství, která bude zajišťovat stanovený rozsah odborných činností souvisejících s kontrolou systému náležité péče, tedy systému, který jsou povinny zavést všechny hospodářské subjekty uvádějící na trh dřevo a dřevařské výrobky. Dále tento návrh obsahuje zavedení centrální evidence systému náležité péče a stanoví sankce.

Tolik krátce k obsahu návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, paní místopředsedkyně. Prosím zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Petráně, aby se ujal slova.

 

Poslanec Miroslav Petráň: Děkuji za slovo. Dobré odpoledne, já si také myslím, že tady padlo téměř vše. Tato norma je skutečně hodně technická. Primárně jde o ochranu lesa před nezákonnou těžbou. A obdobně jako v jiných členských státech, také u nás není situace zas tak hrozná, ale norma si klade za cíl podpořit úsilí členských států, které dovážejí velké množství dřeva a dřevařských výrobků ze zemí mimo Evropskou unii, a měla by zabránit právě drancování tropických lesů, nebo aspoň pomoci při zabránění.

To je všechno a děkuji za slovo.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy nemám žádnou přihlášku. Hlásí se někdo z místa? Protože nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Za navrhovatele a za zpravodaje - chcete závěrečná slova? Ne. Takže se můžeme zabývat návrhem na přikázání.

 

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zemědělskému výboru. Má někdo jiný návrh? Nemá.

Zahajuji k tomu hlasování. Kdo souhlasí, aby tento návrh byl předložen k projednání zemědělskému výboru? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 56, přihlášeno 164, pro 109, proti 1. Konstatuji, že jsme tento návrh přikázali k projednání zemědělskému výboru. Tím končím projednávání tohoto bodu.

 

Přistoupíme k bodu s pořadovým číslem

28.
Vládní návrh zákona o směnárenské činnosti
/sněmovní tisk 845/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr financí Miroslav Kalousek. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Dámy a pánové, dovolte, abych předložil návrh zákona o směnárenské činnosti, který je doposud upraven devizovým zákonem a upravuje ji tak, jak je v moderních zemích obvyklé, samostatným zákonem. Vychází z úvahy, že cílem regulace by měla být především ochrana klientů, a naopak souvislost s devizovým hospodářstvím a dalšími otázkami, které jsou upraveny v devizovém zákoně, je budoucností spíše vzdálenou.

Návrh zákona upravuje, kdo může provozovat směnárenskou činnost. Vedle bank a družstevních záložen jsou to samozřejmě nadále i nebankovní provozovatelé směnárenské činnosti, které zákon označuje jako směnárníky. Návrh zákona stanoví požadavky, které musí směnárníci splnit, aby od České národní banky získali potřebné povolení.

Větší změny se týkají regulace vztahů mezi směnárníky a jejich klienty. Návrh upravuje požadavky na kurzovní lístek, předsmluvní informační povinnost nebo povinnost vydat klientovi doklad o provedení směnárenského obchodu. Tato úprava má zajistit, aby klienti uzavírali směnárenské obchody při plné znalosti podmínek, které směnárna nabízí. Není žádným tajemstvím, že tím reagujeme na praxi některých méně poctivých směnáren, které zneužívají skutečnosti, že zejména zahraniční turisté se v jejich nabídkách obtížně orientují.

V souvislosti s těmito návrhy zákonů je nutné novelizovat i některé související předpisy, což je předmětem následujícího bodu, tzv. změnového zákona.

Prosím o vyslovení souhlasu s návrhem tohoto zákona. Jeho motiv by se dal shrnout do jedné jediné věty: větší ochrana spotřebitele.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Zpravodajem pro prvé čtení je pan kolega Josef Cogan. Prosím, pane kolego, máte slovo.

 

Poslanec Josef Cogan: Vážený pane předsedající, vážení kolegové, nový zákon o směnárenské činnosti zahrnuje právní úpravu poskytování směnárenských služeb, a to jak veřejnoprávní podmínky pro provozování této činnosti, tak i úpravu souboru právních vztahů při ní vznikajících. Zákon ve své veřejnoprávní části upravuje již existující kategorii nebankovních provozovatelů směnárenské činnosti, směnárníka, kterého podrobuje regulatorním a dohledovým požadavkům. Zákon též upravuje soukromoprávní vztahy při poskytování směnárenských služeb, např. kurzovní lístek, předsmluvní informační povinnost, vydání dokladu o provedení směnárenského obchodu a další. Tato úprava se bude vztahovat na všechny kategorie osob oprávněných provozovat směnárenské služby.

Zákon zejména reaguje na negativní jevy sektoru hotovostního obchodu s cizí měnou. Obecným cílem navrhované úpravy je z věcného hlediska upravit informační povinnosti osob provozujících směnárenskou činnost způsobem, který by v co největší míře eliminoval právě možnost matení zákazníků z důvodu informační asymetrie. Konkrétním cílem je pak upravit náležitosti kurzovního lístku či zajištění důkazu o řádném splnění informační povinnosti.

Z legislativně technického je obecným cílem navrhovaného zákona upravit směnárenskou činnost tak, aby byl v souladu s ostatními právními předpisy na finančním trhu, zejména se zákonem o platebním styku. To se týká relevantních ustanovení stávajícího devizového zákona.

Organizační výbor navrhuje přikázat projednání rozpočtovému výboru a já tento návrh podporuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP