(17.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. K tomuto bodu otevírám obecnou rozpravu. Nemám žádnou přihlášku do obecné rozpravy. Hlásí se někdo z místa? Protože nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Pane ministře, přejete si závěrečné slovo? Pane zpravodaji? Nikoliv. Přistoupíme k návrhu na přikázání.

 

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru. Má někdo jiný nebo další návrh? Není tomu tak. Proto o tomto přikázání budeme hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tím, aby tento návrh byl předložen k projednání rozpočtovému výboru? Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 57, přihlášeno je 165, pro 109, proti nikdo. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru. Tím končím prvé čtení tohoto návrhu.

 

Přistoupíme k projednání bodu

29.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o směnárenské činnosti
/sněmovní tisk 846/ - prvé čtení

Pan ministr financí Miroslav Kalousek už je na místě. Prosím, pane ministře.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo. Děkuji za podporu tohoto návrhu. Dojde-li k jeho vyjmutí z devizového zákona, logicky to má své dopady do všech příslušných právních norem, které regulují dané odvětví. Prosím o schválení této rekodifikace, která s tím nutně souvisí.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Stejně jako v předchozím případě poprosím pana kolegu Cogana, zpravodaje pro prvé čtení. Prosím.

 

Poslanec Josef Cogan: Jak bylo řečeno, tímto zákonem se budou provádět některé zákonné souvislosti. Byl už zde zmíněn právě devizový zákon. Dále se jedná o zákon o oběhu bankovek a mincí, zákon o finančním arbitrovi a zákon o volném pohybu služeb.

U obou zákony, to znamená i u předchozího tisku, se počítá s účinností od 1. července 2013, což samozřejmě uvidíme, jestli ten legislativní proces proběhne tak, aby tato účinnost byla. Zatím je předpokládána. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Můžeme přistoupit k obecné rozpravě, kterou tímto otevírám. Nemám žádnou přihlášku do obecné rozpravy. Hlásí se někdo z místa? Nehlásí, proto obecnou rozpravu končím. Budeme se zabývat návrhem na přikázání.

 

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tím, aby tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 58, přihlášeno 161, pro 105, proti nikdo. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru. Tím končíme prvé čtení tohoto návrhu.

 

Přistoupíme k projednání bodu

30.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích
zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí
a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích
a likvidátorech pojistných událostí), ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony
/sněmovní tisk 853/ - prvé čtení

Pan ministr financí Miroslav Kalousek opět uvede tento návrh.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo. Dámy a pánové, zkušenosti České národní banky jako regulátora, který má výkon dohledu nad tímto segmentem finančního trhu, a ne úplně šťastná situace na tomto trhu nás vedly k sestavení pracovní skupiny, která dva roky pracovala při Ministerstvu financí v České národní bance, profesních asociací a spotřebitelských sdružení. Cílem opět bylo vnést na tento trh větší řád a více chránit spotřebitele.

Proto navrhujeme upravit především tyto tři aspekty: distribuce pojištění v kategorii pojišťovacích zprostředkovatelů a způsob jejich registrace, požadavky na odbornost osob, které distribuují pojištění, a pravidla, která musí být dodržována při jednání se zákazníkem. Dojde ke zjednodušení a zpřehlednění soustavy oprávnění k podnikatelské činnosti a současně dojde ke zvýšení kvalitativní úrovně poskytování těchto služeb. Alespoň si to od toho slibujeme. Novelou dojde také k úpravě procedury registrace pojišťovacích zprostředkovatelů, zejména v podobě přesunu některých registračních povinností nově na pojišťovny nebo samostatné zprostředkovatele.

Možná vás překvapí, že v současnosti má registr České národní banky více než sto tisíc záznamů, které v rámci kapacit výkonu dohledu prakticky je nemožné obhospodařovat, a tedy si udržovat informace o skutečném počtu osob, které v odvětví působí, neboť sto tisíc je registrovaných, ale kolik jich působí skutečně, toť otázka. Jsme přesvědčeni, že nový systém významně přispěje ke zpřehlednění situace na trhu, ke snížení tohoto neúměrně vysokého počtu zaregistrovaných, avšak nečinných osob v odvětví a zejména k vytvoření podmínek nezbytných pro účinnější výkon dohledu.

V souladu s praxí v řadě členských států zavádí předloha také kvalitativně nový způsob ověřování odborné způsobilosti. Povinností těchto osob, to jest jak samotných zprostředkovatelů, tak i zaměstnanců pojišťoven, bude před vstupem do odvětví, ale také po uplynutí určité doby jejich působení v něm úspěšně složit odbornou zkoušku. Ty budou probíhat u soukromých zkušeben a zkušebny bude akreditovat Česká národní banky jako regulátor.

Poslední zásadní oblastí je úprava pravidel jednání se zákazníkem. Cílem této regulace je především určit přesný rozsah informací, které má zákazník dostat, a současně zajistit zlepšení způsobu jejich prezentace zákazníkovi.

Novým a z hlediska ochrany spotřebitele klíčovým prvkem, který novela přináší, je rozšíření působnosti těchto ustanovení i na pojišťovny.

Dovolím si rovněž poprosit o propuštění do druhého čtení. Rovněž si dovolím říci onu obecnou větu: Cílem je především ochrana spotřebitele.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane ministře. Prosím, aby se ujal slova zpravodaj pro prvé čtení pan kolega Vilímec. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, ano, tento vládní návrh novely zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích, sněmovní tisk 853, v zásadě reaguje na dynamický vývoj v posledních letech ve finančním sektoru, včetně oblasti zprostředkování pojištění. Dochází v něm k větší integraci produktové nabídky, v rámci které jsou poskytovateli finančních služeb vytvářeny takové produkty, které umožní plnit několik funkcí souběžně, vedle samotného pojištění také spoření, resp. investování.

Tuzemští pojišťovací zprostředkovatelé se v současnosti mohou registrovat až v pěti různých pozicích - v pozici vázaného pojišťovacího zprostředkovatele, podřízeného pojišťovacího zprostředkovatele, výhradního pojišťovacího agenta až po pojišťovacího makléře. Ta kategorizace je mnohdy umělá a ze strany spotřebitele stěží rozpoznatelná. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP