(12.20 hodin)

 

Ministr dopravy ČR Zbyněk Stanjura Děkuji za slovo. Chtěl bych krátce představit návrh zákona, který zpracovalo jak Ministerstvo průmyslu a obchodu, tak Český báňský úřad. Jedná se o návrh zákona o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití. Tímto návrhem zákona dochází k transpozici směrnice 2012/4/Evropské unie, kterou se mění předchozí směrnice 2008/43 a zřizuje se systém pro identifikaci a sledovatelnost výbušnin pro civilní použití.

Navrhovanou právní úpravou budou pozitivně dotčeny všechny podnikající fyzické osoby a právnické osoby, které nakládají s výbušninami. Zjednoduší se jim evidence, zjednoduší se jim povinnosti při označování výbušnin a při vedení jejich evidence, a to podle práva Evropské unie. Přijetí právní úpravy umožní subjektům z řad obchodníků a subjektům provádějícím trhací práce s použitím výbušnin posunout o tři roky plnění povinností pro zavedení systému pro sledovatelnost výbušnin. Navrhovaná právní úprava přináší podnikatelskému sektoru úspory přímých finančních nákladů, které činí za ty tři roky přibližně 160 mil. korun. Roční snížení administrativní zátěže se odhaduje na necelých 7 mil. korun.

Tento návrh zákona byl schválen vládou 5. prosince 2012. S přihlédnutím ke skutečnosti, že tato směrnice byla uveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie 23. února 2012 s tím, že transpoziční lhůta uplynula 4. dubna - všimněte si, že to je zhruba šest týdnů mezi uveřejněním a dobou, kterou máme na transpozici - vzhledem k téhle skutečnosti, že lhůta již uplynula v dubnu loňského roku, vláda navrhuje Poslanecké sněmovně, aby návrh zákona přijala již v prvém čtení.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane ministře. Prosím zpravodaje pro prvé čtení pana kolegu Tancoše, aby se ujal slova.

 

Poslanec Josef Tancoš: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, zákon o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití, sněmovní tisk 892. Dojde k téměř - a to je důležité - úplné transpozici zákona. Říkám úplné a k tomu se ještě vrátím. 2012/4/EU. Tím bude umožněno subjektům z řad výrobců výbušnin nejen získat čas na přípravu zavedení technologie pro označování výbušnin, ale též neoznačovat rozměrově malé výbušniny v plném rozsahu a neoznačovat výbušniny, které směrnice z povinností označování vylučuje. Subjektům z řad obchodníků a subjektů provádějících trhací práce použitím výbušnin pak bude umožněno téměř tři roky pro zavedení systému pro sledovatelnost výbušnin následně citováno. Ve výsledku bude cílový stav rezultovat k úspoře finančních nákladů k použití pro označování výbušnin a vedení systému pro sledovatelnost výbušnin.

Bohužel nedostatek je v tom, že v novém zákoně jsou uvedeny pouze rámcové změny, které mají být detailně rozvedeny v nařízení vlády k tomuto zákonu, jež by stanovilo bližší požadavky na jednoznačné označování výbušnin a sledování jejich pohybu. Doporučuji tento zákon schválit, ale s ohledem na pozdější vydání nařízení vlády k tomuto zákonu ne v prvém čtení, ale v normálním legislativním procesu a tento zákon postoupit do druhého čtení a přikázat ho k projednání do hospodářského výboru.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji panu zpravodaji Tancošovi. Otevírám obecnou rozpravu. Kdo se hlásí do obecné rozpravy? Prosím, pan kolega Petrů. Petr? Petr. Omlouvám se. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Břetislav Petr: Dobrý den, dámy a pánové. Já se domnívám, že tento zákon by neměl být projednán jako celek v prvém čtení z několika důvodů. Za prvé, trhaviny a třaskaviny jsou záležitostí, která je schopna, řekl bych, změnit i demokratické režimy během několika málo okamžiků. A situace je taková, že my schvalujeme něco, co doposud nebylo zahrnuto do prováděcího předpisu k danému zákonu. Takže to, co je v obecné verzi řečeno, jak bychom měli změnit označování výbušnin a jak sledovat jejich pohyb, je jenom v obecné fázi a schází dopracování prováděcího předpisu. Pokud bude prováděcí předpis, který právě bude reagovat na novelu evropské směrnice, tak nic nebrání, abychom tento zákon schválili. Ale za dané situace předjímáme něco, k čemu nemáme žádné písemné oprávnění.

Čili souhlasím s kolegou, který řekl, že nic nebrání tomu, aby zákon postoupil do druhého čtení, ale k druhému čtení v každém případě by měl být vydán vládou prováděcí předpis. Pokud tento není, domnívám se, že bychom se dopustili dost výrazného pochybení. Proto navrhuji taky, aby zákon byl postoupen do druhého čtení a postoupen taky hospodářskému výboru, který by měl být seznámen s prováděcí směrnicí.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane kolego. Hlásí se někdo další do obecné rozpravy? Dovolím si u této příležitosti upozornit, že aby zákon nebyl schválen v prvním čtení, je nutné buď veto dvou poslaneckých klubů, nebo by tuto věc musel navrhnout navrhovatel. Pokud se to nestalo, budeme pokračovat dál v režimu § 90 odst. 5.

Končím obecnou rozpravu. Tato námitka, o které jsem mluvil, nebyla podána. Takže rozhodneme podle § 90 odst. 5 o pokračování projednávání tohoto návrhu.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 892 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení." Přivolám ještě kolegy z předsálí. Myslím, že můžeme zahájit hlasování.

Kdo souhlasí s návrhem usnesení tak, jak jsem jej přednesl, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 124, přihlášeno 146, pro 98, proti 27. Konstatuji, že návrh usnesení byl přijat.

 

Budeme pokračovat v jednání tak, aby mohl být zákon přijat již v prvém čtení. Proto zahajuji podrobnou rozpravu. Hlásí se někdo do podrobné rozpravy? Žádnou přihlášku neregistruji. Hlásí se někdo z místa? Protože nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím. Táži se pana navrhovatele a pana zpravodaje, jestli si přejí závěrečná slova. Není tomu tak.

 

Přednesu závěrečný návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití podle sněmovního tisku 892."

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 125, přihlášeno 148, pro 95, proti 28. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas již v prvním čtení. Tím končím projednávání tohoto bodu. ***




Přihlásit/registrovat se do ISP