(13.40 hodin)

 

Poslanec Václav Klučka: Prvním návrhem je pozměňující návrh -

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Legislativně technická myslím.

 

Poslanec Václav Klučka: První návrh je legislativně technická připomínka - omlouvám se, paní předsedkyně.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano, je to legislativně technická. Zahajuji hlasování číslo 279. Ptám se, kdo je pro přijetí této legislativně technické úpravy. Proti?

Hlasování číslo 279, přítomno 176, pro 155, proti nikdo, tato úprava byla přijata. Prosím o druhý návrh.

 

Poslanec Václav Klučka: Druhým návrhem jsou pozměňovací návrhy přednesené paní poslankyní Zuzkou Bebarovou-Ruibrovou, je to uvedeno ve sněmovním tisku 843/2 pod písmenem B.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Stanoviska prosím, pan ministr. (Kladné.) Pan zpravodaj. (Kladné.)

 

Zahajuji hlasování číslo 280. Kdo souhlasí s přijetím pozměňovacího návrhu pod písmenem B? Proti tomuto návrhu?

Hlasování číslo 280, přítomno 176, pro 161, proti nikdo, návrh byl přijat. Prosím o další návrh.

 

Poslanec Václav Klučka: Dalším návrhem jsou pozměňovací návrhy obsažené v usnesení výboru pro bezpečnost pod písmenem A.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Prosím o stanovisko, ministr. (Kladné.) Zpravodaj. (Kladné.)

 

Zahajuji hlasování číslo 281. Kdo souhlasí s tímto pozměňovacím návrhem pod písmenem A? Proti návrhu?

Hlasování číslo 281, přítomno 177, pro 162, proti nikdo, návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Šťastný se hlásí? (Nehlásí.) Takže všechny návrhy jsme odhlasovali, zbývá nám hlasování o návrhu jako o celku, jestli se nemýlím. (Zpravodaj: Ano.)

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 843, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Zahajuji hlasování číslo 282. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Proti návrhu? Hlasování číslo 282, přítomno 177, pro 121, proti 3. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Končím projednávání bodu 178, sněmovního tisku 843 ve třetím čtení. Děkuji panu ministrovi a panu zpravodaji.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo

180.
Návrh na odvolání člena dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury

Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Marek Benda.

 

Poslanec Marek Benda: Dobrý den, vážená paní předsedkyně, dámy a pánové. Já budu velmi stručný. Klub ODS navrhuje odvolat našeho reprezentanta pana inženýra Lubomíra Suka. Není to z důvodu nějakých zásadních výhrad k jeho práci, ale prostě jsme se rozhodli změnit své zastoupení. Navrhujeme nového kandidáta, proto navrhujeme pana kolegu, exkolegu, Suka odvolat z této dozorčí rady.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Zahajuji obecnou rozpravu. Hlásí se někdo? Pan poslanec Hojda má slovo. Prosím.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji, paní předsedkyně. Dámy a pánové, je samozřejmě právem každé politické strany, aby odvolala svého zástupce v dozorčí radě. A protože je zvykem, že v dozorčí radě jsou zastoupeni poslanci, je to také kvůli tomu, aby dozorčí rada byla akceschopná, tak si myslím, že to je návrh celkem opodstatněný, ale přesto bych touto cestou chtěl poděkovat panu Sukovi za jeho práci v dozorčí radě. A myslím si, že se to sluší mu poděkovat za jeho práci. (Potlesk poslanců z levé strany sálu.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Tak ještě jedna přihláška je... nebo je ještě další přihláška do obecné rozpravy? Není. Končím obecnou rozpravu. Zahajuji rozpravu podrobnou. Hlásí se někdo do této rozpravy? Nehlásí. Končím podrobnou rozpravu.

 

Budeme hlasovat o návrhu usnesení, které zní: Poslanecká sněmovna odvolává z funkce člena dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury pana - křestní jméno mi vypadlo - Lubomíra Suka.

Zahajuji hlasování číslo 283. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Proti návrhu?

Hlasování číslo 283, přítomno 172, pro 126, proti nikdo, návrh byl přijat, usnesení bylo přijato.

 

Končím projednávání bodu 180. Zahajuji - pan poslanec Úlehla se hlásí? Nehlásí.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo 133 - dostáváme se tedy k bloku voleb. Pan poslanec Jan Vidím má slovo. Tímto bodem je

133.
Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Pověřený člen volební komise je Jan Vidím, má slovo. Prosím.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně, paní předsedkyně. Paní a pánové, nejprve vás seznámím s návrhy na rezignaci, tak jak je volební komise obdržela od jednotlivých poslaneckých klubů.

V organizačním výboru rezignuje pan Cyril Zapletal, na členství ve volebním výboru rezignuje pan poslanec Michal Hašek, na členství ve výboru pro evropské záležitosti rezignuje paní poslankyně Hana Orgoníková, na členství ve stálé komisi pro rodinu a rovné příležitosti rezignuje paní poslankyně Vlasta Bohdalová, na členství ve volební komisi rezignuje paní poslankyně Dana Váhalová, na členství ve stálé delegaci Parlamentu do Parlamentního shromáždění Severoatlantické aliance rezignuje pan poslanec Jan Hamáček a na náhradnictví na členství v této stálé delegaci Parlamentu do Parlamentního shromáždění Severoatlantické aliance rezignuje pan poslanec Antonín Seďa.

Dále nám dorazily, volební komisi, návrhy na volbu do jednotlivých orgánů Poslanecké sněmovny. Na členství ve volebním výboru jsou navrženi paní poslankyně Vlasta Bohdalová a pan poslanec Ladislav Jirků, na členství ve výboru pro evropské záležitosti je navržen pan poslanec Igor Jakubčík, na členství v zahraničním výboru je navržen pan poslanec Břetislav Petr, na členství ve volební komisi je navržen pan poslanec Igor Jakubčík, na členství ve stálé delegaci Parlamentu do parlamentního shromáždění Severoatlantické aliance je navržen pan Antonín Seďa a na náhradnictví na členství ve stálé delegaci Parlamentu do Parlamentního shromáždění Severoatlantické aliance je navržen pan poslanec Jan Hamáček.

Zákon o jednacím řádu stanoví, že změny v ustanovených orgánech a komisích lze provádět pouze se souhlasem Poslanecké sněmovny a volba se koná většinovým způsobem. Jednací řád nestanoví způsob hlasování, je však obvyklé a tradiční a stejně tak i navrhuje volební komise, aby toto proběhlo veřejným hlasováním pomocí hlasovacího zařízení.

Nyní bych vás poprosil, vážená paní předsedkyně, abyste zahájila rozpravu jak k navrženým kandidátům, tak ke způsobu volby. Poté co rozprava bude ukončena, jedním hlasováním vezmeme na vědomí rezignace a druhým hlasováním zvolíme uvedené poslankyně a poslance do orgánů Sněmovny tak, jak jsem uvedl.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Vidímovi a otvírám rozpravu. Prosím o vaše přihlášky. Nehlásí se nikdo, rozpravu končím. Prosím pana poslance Vidíma, aby nás tedy provedl tím hlasováním, které je před námi.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně. Nyní tedy budeme jedním hlasováním - vezmeme na vědomí rezignace poslankyň a poslanců, tak jak jsem je uvedl ve svém úvodním slově.***
Přihlásit/registrovat se do ISP