(13.50 hodin)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 284. Ptám se, kdo je pro rezignace, tak jak jsme s ni i byli seznámeni? Proti?

Hlasování číslo 284. Přítomno 177, pro 164, proti nikdo. S těmito rezignacemi vyslovila Sněmovna souhlas. Prosím dál.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. A nyní budeme jedním hlasováním volit poslankyně a poslance do orgánů Sněmovny tak, jak jsem uvedl ve svém úvodním slově.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 285. Kdo souhlasí s touto volbou dle návrhu, s nímž jsme byli seznámeni? Proti?

Hlasování číslo 285. Přítomno 177, pro 164, proti nikdo. Návrh byl přijat. Tím jsme projednali bod 133.

 

Poslanec Jan Vidím: Jestli dovolíte, konstatoval bych, že Poslanecká sněmovna za prvé vzala na vědomí rezignace a za druhé zvolila poslankyně a poslance do orgánů Sněmovny tak, jak jsem uvedl ve svém úvodním slově.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Vidímovi a teď teprve končím projednávání bodu číslo 133.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo

135.
Návrh Poslanecké sněmovny na jmenování
člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Pan poslanec Vidím je pověřeným členem volební komise. Prosím.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně. Poslanecké kluby ve stanovené lhůtě předložily volební komisi tyto návrhy: Daniel Novák, KSČM, Jana Pelcová, TOP 09 a Starostové, a Richard Svoboda, ODS. S těmito návrhy byly všechny poslanecké kluby seznámeny.

Zvláštní zákon způsob volby sice nestanoví, volební komise však, jak je již tradicí, navrhuje hlasování tajné. Zvolenému členu započne jeho šestileté volební období dnem jmenování. Pouze připomínám, že se jedná o návrh a následné jmenování předsedou vlády. Proto se také hlasování neuskuteční dvoukolově. V případě, že žádný kandidát nebude v této volbě zvolen, nemůže následovat další hlasování a bod končí.

Poprosil bych vás, vážená paní předsedkyně, abyste otevřela rozpravu jak k navrženým kandidátům, tak ke způsobu hlasování.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Otvírám rozpravu a ptám se na vše přihlášky. Písemně přihlášen nebyl nikdo. Nehlásí se nikdo ani z místa, rozpravu končím. Pan poslanec Vidím.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně. Nyní bychom rozhodli o způsobu volby. Jak již jsem uvedl, volební komise navrhuje volbu tajnou.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 286. Kdo prosím souhlasí s tím, aby volba proběhla tajně? Proti?

Hlasování číslo 286. Přítomno 177, pro 164, proti 1. Tajná volba byla schválena.

 

Poslanec Jan Vidím: Nyní bych vás, vážená paní předsedkyně, požádal o přerušení tohoto bodu, abychom mohli přistoupit k bodu následujícímu.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Přerušuji projednávání bodu číslo 135. Budeme se věnovat bodu číslo

136.
Návrh na volbu člena Rady Českého rozhlasu

Pana poslance Vidíma požádám o úvodní slovo.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně. Volební výbor - prosím neplést s volební komisí - volební výbor v souladu s § 46a zákona o jednacím řádu provedl tzv. výběr kandidátů v počtu, který odpovídá trojnásobku počtu členů Rady, kteří mají být voleni, a přijal své usnesení číslo 120, které vám každému bylo doručeno. Toto usnesení obsahuje kandidátku pro volbu jednoho člena Rady Českého rozhlasu. Zrekapituluji návrh této kandidátky, která vzešla z jednání volebního výboru: Hana Dohnálková, Tomáš Kňourek, Miloš Rejchrt.

Zvláštní zákon způsob volby opět nestanoví, volební výbor v souladu s tradicí však navrhuje volbu tajným hlasováním.

Poprosil bych vás, vážená paní předsedkyně, o zahájení rozpravy ke kandidátce a ke způsobu volby.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji a otvírám rozpravu. Ptám se na vaše přihlášky. Nikdo se nehlásí, rozpravu končím. Pan poslanec Vidím, prosím.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně. Nyní tedy rozhodneme o způsobu volby. Jak jsem již uvedl, volební komise v souladu s tradicí navrhuje volbu tajnou.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 287. Kdo souhlasí s tajnou volbou? Proti?

Hlasování číslo 287. Přítomno 177, pro 160, proti nikdo. Návrh byl schválen. Rozhodli jsme tedy o tajné volbě.

 

Nyní přeruším projednávání tohoto bodu a požádám pana poslance Vidíma, aby uvedl bod, který zahajuji. Je to

137.
Návrh na volbu člena Rady České tiskové kanceláře

 

Poslanec Jan Vidím Děkuji pěkně. Volební komise obdržela od poslaneckých klubů ve stanovené lhůtě tyto návrhy: Věra Beranová, KSČM, Tomáš Mrázek, ODS. Návrhy byly postoupeny poslaneckým klubům.

Způsob volby zvláštní zákon nestanoví, volební komise opět, jak nám tradice velí, navrhuje volbu tajnou.

Poprosil bych vás, vážená paní předsedkyně, o otevření rozpravy k navrženým kandidátům a ke způsobu volby.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Otevírám rozpravu. Ptám se, zda se někdo do ní chcete přihlásit. Nehlásí se nikdo, končím rozpravu.

 

Pan poslanec Vidím doporučil, aby se volba konala tajně, o tom musí rozhodnout Sněmovna.

Zahajuji hlasování číslo 288. Táži se, kdo souhlasí s tím, aby proběhla v této věci tajná volba. Proti návrhu?

Hlasování číslo 288. Přítomno 177, pro 156, proti nikdo. Rozhodli jsme tedy o tajné volbě a já přerušuji bod 137.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo

138.
Návrh na volbu člena Rady České televize

Pan poslanec Jan Vidím má slovo.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně, paní předsedkyně. Paní a pánové, obdobně jako v případě volby člena Rady Českého rozhlasu, i v případě volby člena Rady České televize nejprve volební výbor provedl tzv. výběr kandidátů v počtu odpovídajícím trojnásobku počtu členů rady, kteří mají být voleni, a ve svém usnesení č. 121, které bylo nám všem doručeno, nám tuto kandidátku oznámil. Jenom pro připomenutí: jedná se o jména, o kandidáty - Ondřej Hrab, Oldřich Kužílek a Jan Svačina.

Ani zde zvláštní zákon způsob volby nestanoví. Volební komise opět tradičně navrhuje volbu tajným hlasováním.

Poprosil bych vás, paní předsedkyně, abyste otevřela rozpravu jak ke kandidátce, tak ke způsobu volby.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Otvírám rozpravu. Žádné přihlášky mi nebyly doručeny. Hlásí se někdo z místa? Nehlásí. Rozpravu končím.

Pan poslanec Vidím.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Nyní bychom hlasováním rozhodli o návrhu volební komise na způsob volby tajným hlasováním.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 289. Kdo je pro tajnou volbu? Proti?

Hlasování číslo 289. Přítomno 178, pro 163, proti nikdo. O tajné volbě bylo rozhodnuto a já přerušuji projednávání bodu číslo 138.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo

139.
Návrh Poslanecké sněmovny na volbu kandidáta
na člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů

Pana poslance Vidíma žádám také v tomto případě o úvod.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně. Paní předsedkyně, paní a pánové, k dnešnímu dni je v radě stále neobsazeno jedno místo, a to po rezignovavším bývalém členu této rady panu Petru Fialovi, který usedl do vládní lavice. Proto byl také tento bod zařazen na pořad dnešního jednání. Poslanecký klub ODS předložil návrh na kandidáta Jiřího Lišku. Tento návrh byl zaslán všem poslaneckým klubům.

Jedná se o volbu kandidáta, kterého volí Senát. Je to tedy volba kandidáta, nikoliv přímo člena, proto je tato volba pouze jednokolová. Volební komise navrhuje volbu tajnou.

Poprosil bych vás, vážená paní předsedkyně, abyste zahájila rozpravu k předloženému návrhu a ke způsobu volby. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP