(14.00 hodin)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Otevírám rozpravu. Prosím o vaše přihlášky. Nehlásí se nikdo, rozpravu končím.

Pan poslanec Jan Vidím.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Nyní bych poprosil, aby Sněmovna hlasováním rozhodla o způsobu volby. Volební komise navrhuje volbu tajnou.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování pořadové číslo 290. Kdo souhlasí s tajnou volbou? Proti návrhu?

V hlasování pořadové číslo 290 přítomno 177, pro 162, proti 1. Návrh byl přijat. Tajná volba se uskuteční. Přerušuji projednávání bodu č. 139.

 

Zahajuji projednávání bodu

140.
Návrh na volbu kandidáta na jmenování do funkce
prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu

Pan poslanec Jan Vidím má slovo.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně. Paní předsedkyně, paní a pánové, od 20. února loňského roku, kdy ve funkci skončil pan František Dohnal, je místo prezidenta NKÚ neobsazeno. Volební komise pak ve stanovené lhůtě obdržela od jednotlivých poslaneckých klubů následující návrhy: Zdeňka Horníková, ODS, Miloslav Kala, ČSSD, Vladimír Koníček, KSČM, Josef Novotný, Věci veřejné, a Dana Trezziová, TOP 09 a Starostové.

Návrh Poslanecké sněmovny, který dnes vytvoříme, pokud jednoho z nich ve volbě vybereme, bude následně předložen prezidentu republiky, který podle Ústavy jmenuje prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu. Složením slibu do rukou prezidenta republiky se prezident NKÚ ujímá své funkce na devět let.

Nyní bych rád Poslaneckou sněmovnu seznámil s návrhem volební komise na způsob hlasování. Toto hlasování je atypické, protože se opět nejedná o klasickou volbu, ale o návrh Poslanecké sněmovny, kterým tato předkládá svého kandidáta ke jmenování prezidentu republiky.

Způsob hlasování zvláštní zákon nestanoví, volební komise navrhuje hlasování tajné.

Poprosil bych vás, vážená paní předsedkyně, abyste otevřela rozpravu jak k navrženým kandidátům, tak ke způsobu volby.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Otevírám rozpravu. Hlásí se do ní někdo? Nehlásí, rozpravu končím.

Pan poslanec Jan Vidím.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně. Nyní bychom rozhodli hlasováním o způsobu volby. Volební komise navrhuje tajné hlasování.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování pořadové číslo 291. Kdo souhlasí s tajnou volbou? Proti návrhu?

V hlasování pořadové číslo 291 přítomno 177, pro 160, proti nikdo. Rozhodli jsme tedy pro tajnou volbu. Přerušuji projednávání bodu č. 140.

 

Zahajuji projednávání bodu

141.
Návrh na volbu vedoucího stálé delegace Parlamentu
do Parlamentního shromáždění NATO

Pan poslanec Jan Vidím má úvodní slovo.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně. Vážená paní předsedkyně, paní a pánové, před několika minutami Poslanecká sněmovna v rámci projednávání změn v orgánech Poslanecké sněmovny rozhodla o tom, že pan poslanec Antonín Seďa se stal řádným členem této stálé delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění Severoatlantické aliance, a tentýž pan poslanec je také poslaneckým klubem ČSSD navržen do funkce vedoucího této stálé delegace.

V tomto případě volební řád stanoví volbu tajnou. Zde nemáme na výběr, proto také o volbě nemůžeme rozhodnout.

Poprosil bych vás, vážená paní předsedkyně, abyste zahájila rozpravu k navrženému kandidátu.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Otevírám rozpravu. Prosím o vaše přihlášky do ní. Nikdo se nehlásí, rozpravu končím. Přerušuji tedy projednávání bodu č. 141.

 

Zahajuji projednávání bodu

142.
Návrh na volbu členů dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury

Pan poslanec Jan Vidím jako zástupce volební komise a pověřený člen má slovo.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně. K dnešnímu dni ještě zhruba hodinu zpět byla volná pouze dvě místa, leč Poslanecká sněmovna rozhodla o odvolání jednoho z členů dozorčí rady, proto v tuto chvíli máme v této dozorčí radě volná tři místa. Volební komise obdržela ve stanovené lhůtě od jednotlivých poslaneckých klubů tyto návrhy: Václav Baštýř, ODS, Jana Suchá, nezařazená, nominovaná TOP 09 a Starostové, a Cyril Zapletal, ČSSD. Návrhy byly postoupeny jednotlivým poslaneckým klubům, znáte je tedy každý z vás.

Zvláštní zákon způsob volby nestanoví, tyto orgány jsme však vždy dosud volili tajně, proto volební komise tento způsob volby navrhuje i dnes. Nově zvoleným členům započne jejich čtyřleté volební období dnem zvolení.

Nyní bych vás poprosil, vážená paní předsedkyně, abyste zahájila rozpravu jak k navrženým kandidátům, tak ke způsobu volby.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám. Otevírám rozpravu. Hlásí se někdo do rozpravy? Nehlásí se nikdo, končím rozpravu.

Prosím pana poslance Vidíma.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně. Nyní bychom rozhodli o způsobu volby. Volební komise navrhuje volbu tajnou.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování pořadové číslo 292. Kdo souhlasí s tajnou volbou? Proti návrhu?

V hlasování pořadové číslo 292 přítomno 177, pro 156, proti nikdo. Přijali jsme tedy tajnou volbu, a tím přerušuji projednávání bodu č. 142.

 

Zahajuji projednávání bodu

175.
Návrh na volbu členů Dozorčí rady Vinařského fondu

Hlásí se pan poslanec Paroubek? Ne. Pan poslanec Jan Vidím má slovo.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně. Včera skončilo funkční období všem členům této nesmírně prestižní rady. Máme tedy před sebou volbu sedmi členů dozorčí rady Vinařského fondu. Volební komise obdržela ve stanovené lhůtě od poslaneckých klubů tyto návrhy: Jan Husák, TOP 09 a Starostové, Pavel Kováčik, KSČM, Pavol Lukša, TOP 09 a Starostové, Alfréd Michalík, ČSSD, Jiří Papež, ODS, Ladislav Skopal, ČSSD, Pavel Suchánek, ODS a Martin Vacek, nezařazení, nominován ODS. Návrh byly postoupeny jednotlivým poslaneckým klubům.

Zvláštní zákon způsob volby nestanoví. Dosud jsme tento orgán volili vždy tajně, a proto také v souladu s touto tradicí volební komise navrhuje volbu tajnou. Nově zvoleným členům započne jejich čtyřleté volební období dnem zvolení.

Poprosil bych vás, vážená paní předsedkyně, abyste zahájila rozpravu jak k navrženým kandidátům, tak ke způsobu volby.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji rozpravu. Žádám o vaše přihlášky. Pan poslanec Marek Benda. Prosím.

 

Poslanec Marek Benda: Vážená paní předsedkyně, vážené dámy, vážení pánové, po dohodě s panem kolegou Martinem Vackem stahuji jeho nominaci, to znamená mělo by být sedm jmen na sedm míst.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano, ještě další přihláška do obecné rozpravy? Není žádná, končím tedy rozpravu. Pan poslanec Jan Vidím.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Dříve než požádám Poslaneckou sněmovnu o to, aby rozhodla hlasováním o způsobu volby, si dovolím reagovat na vystoupení pana předsedy poslaneckého klubu ODS následujícím. Vzhledem k tomu, že v tuto chvíli Poslanecká sněmovna rozhoduje o kandidátce, která byla schválena volební komisí, nelze v ní již provádět žádné úpravy. Proto i na hlasovacím lístku bude pochopitelně uvedeno osm jmen včetně jména Martin Vacek, pouze konstatuji, že volební komise nebude brát zřetel na jakékoliv úpravy pořadového čísla před jménem Martin Vacek či případně samotného jména Martin Vacek. Tolik oznámení, jak se vypořádat s vystoupením pana předsedy poslaneckého klubu ODS.

Nyní vás poprosím, paní předsedkyně, abyste dala hlasovat o způsobu volby. Volební komise navrhuje volbu tajnou.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování pořadové číslo 293. Ptám se, kdo souhlasí s tajnou volbou. Proti návrhu?

V hlasování pořadové číslo 293 přítomno 178, pro 159, proti nikdo. Návrh byl přijat. Přerušuji projednávání bodu č. 175.

 

Zahajuji projednávání bodu

176.
Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny
pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství

Pan poslanec Vidím má slovo.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně. Paní a pánové, volební komise ve stanovené lhůtě obdržela jediný návrh, a to od poslaneckého klubu ČSSD na pana poslance Petra Hulinského.

Volební řád stanovuje volbu tajnou, tedy k tomuto vést diskusi ani jakkoliv jinak rozhodovat nemůžeme.

Poprosil bych vás, vážená paní předsedkyně, abyste otevřela rozpravu k předloženému návrhu kandidáta. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP