(16.00 hodin)
(pokračuje Nečas)

Považuji za naprosto legitimní otázku, kterou tady položil pan poslanec Seďa, a sice jaký je stav a jaká je úroveň ozbrojených sil Malijské republiky, zda jsou vůbec kontrolovány vládou. To je legitimní otázka mimo jiné i proto, že je klíčová pro další rozvoj této země tak, aby se nestala podhoubím mezinárodního terorismu, aby směřovala k dodržování demokracie a ochrany lidských práv a právního řádu. Právě proto je zde tato výcviková mise, právě proto, aby připravila a vycvičila jednoznačně kvalitně připravené ozbrojené síly Malijské republiky, které budou pod kontrolou vlády této země a které postupně umožní stáhnout všechny zahraniční jednotky jak z řad Evropské unie, tak případně dalších států, především afrických.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: O slovo se hlásí zpravodaj.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně. Pane předsedající, paní a pánové, jenom několik poznámek k proběhnuvší rozpravě. První má poznámka se týká mezinárodní legality a legitimity této vojenské operace. Zmiňoval to ve svém úvodním slově i ve svém slově závěrečném jak premiér, tak ministr zahraničí. Pouze bych chtěl dva krátké výňatky z oné citované rezoluce Rady bezpečnosti 2071 z 12. října 2012, kde v 6. bodu Rada bezpečnosti, a tedy Organizace spojených národů, vyjadřuje připravenost na základě žádosti malijské přechodné vlády vyslat mezinárodní vojenské síly do Mali, které by pomáhaly k obnově pořádku v severním Mali. A v článku 9 téže rezoluce Organizace spojených národů a její Rada bezpečnosti vyzývá zejména Africkou unii a Evropskou unii, aby co nejdříve poskytly koordinovanou podporu, zejména co se týká expertních a výcvikových kapacit pro malijskou armádu.

Čili je zcela evidentní, že mezinárodní společenství, konkrétně Rada bezpečnosti - poprosím pana poslance Jandáka, aby mě nerušil... (Poslanec Jandák hovoří v blízkosti řečnického pultíku.) Pan poslanec Jandák mě ruší (k řídícímu).

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Jandák bohužel ruší vystupujícího zpravodaje.

 

Poslanec Jan Vidím: Pan poslanec Jandák chce do Mali a pan ministr Kalousek říká, že mě stejně nikdo neposlouchá. Takže já své vystoupení zkrátím na minimum.

Chci jen říct, že vnitropolitická situace v Mali určitě není nějakou výkladní skříní demokracie. Víme dobře, že v březnu loňského roku proběhl vojenský puč v této zemi. Ale ona road map, tedy cestovní mapa, kterou přijala jak prozatímní malijská vláda, tak i malijský parlament a která jasně říká, že do konce července letošního roku proběhnou na území Mali demokratické a svobodné volby, tak tato cestovní mapa je jistou jistinou pro účast mezinárodních sil na této vojenské operaci.

A nyní bych, vážený pane předsedající, přistoupil k návrhu usnesení, pokud nebudete mít žádné výhrady.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, myslím, že tomu nic nebrání, přečtěte návrh usnesení.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně. Seznámím Sněmovnu s návrhem usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s působením sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany ve výcvikové misi Evropské unie v Malijské republice (EUTM Mali) v letech 2013 a 2014 od 1. dubna 2013 na dobu 15 měsíců v celkovém počtu do 50 osob za účelem poskytnutí výcviku ozbrojeným silám Mali a poskytnutí ochrany silám zemí zapojených do EUTM Mali."

Upozorňuji, že pro přijetí tohoto usnesení je nezbytná nadpoloviční většina všech poslanců Poslanecké sněmovny, proto poprosím také, aby se změnilo příslušné kvorum.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Omlouvám se, pane poslanče. Asi jsem udělal chybu, protože jsem měl otevřít podrobnou rozpravu. Takže já to tedy ještě takto učiním. Otevírám podrobnou rozpravu. Prosím, pan poslanec zpravodaj se přihlásí.

 

Poslanec Jan Vidím: Já se hlásím do podrobné rozpravy a odkazuji se na své vystoupení v rozpravě obecné, ve které jsem navrhl návrh usnesení.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Pokud chce ještě někdo přičinit něco k usnesení v rámci podrobné rozpravy, tak k tomu má v této chvíli příležitost. Pokud se do podrobné rozpravy nikdo nehlásí, podrobnou rozpravu ukončím.

Myslím si, že všechna závěrečná slova zazněla, a já tedy jenom sděluji, že budeme hlasovat o návrhu usnesení, který byl přečten zpravodajem a který se týká vyslání ozbrojených sil České republiky mimo území České republiky. Je třeba k tomu souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců podle článku 39 odst. 3 Ústavy České republiky, takže prosím, ale potřebný počet hlasů už je nastaven. Takže budeme hlasovat o textu usnesení, který byl tady přednesen a který jste všichni slyšeli. Ještě gonguji, aby se všichni dostavili do sněmovny, kdo může hlasovat. A budeme hlasovat.

 

Takže prosím vás, hlasujeme o návrhu usnesení přečteném panem poslancem Vidímem.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 294. Přihlášeno 179, pro hlasovalo 130, proti 33. Konstatuji tedy, že usnesení bylo přijato, a mohu ukončit projednávání tohoto bodu.

 

Není možné sdělit nějaké výsledky? Ptám se pana poslance. Je to možně? Tak bych tedy požádal, kdyby to bylo možné učinit.

 

Poslanec Jan Vidím: Jestli dovolíte, pane předsedající, vrátíme se ze subsaharské Afriky zpět do Prahy a já vás seznámím s výsledky prvého kola voleb, které proběhly. Poslanecká sněmovna rozhodovala a volila kandidáta na jmenování prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu.

140.
Návrh na volbu kandidáta na jmenování do funkce
prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu

Bylo vydáno 180 hlasovacích lístků, odevzdáno pak bylo 178 platných i neplatných hlasovacích lístků. Pro navržené kandidáty byly hlasy odevzdány takto: Zdeňka Horníková 45, Miloslav Kala 52, Vladimír Koníček 18, Josef Novotný 8, Dana Trezziová 36. Konstatuji, že zvolen nebyl žádný kandidát a volba tím končí.

 

Seznámím vás s výsledky prvého kola volby kandidáta Poslanecké sněmovny na člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů.

139.
Návrh Poslanecké sněmovny na volbu kandidáta
na člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů

Vydáno bylo 180 hlasovacích lístků, odevzdáno pak bylo 178 platných i neplatných hlasovacích lístků. Pro navrženého kandidáta Jiřího Lišku bylo odevzdáno 105 hlasů. Konstatuji, že pan Jiří Liška byl zvolen kandidátem Sněmovny na člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů. Tím volba končí.

 

Výsledky prvého kola volby členů dozorčí rady Vinařského fondu.

175.
Návrh na volbu členů Dozorčí rady Vinařského fondu

Zbystřete pozornost: Bylo vydáno 180 hlasovacích lístků, odevzdáno pak bylo 178 platných i neplatných hlasovacích lístků. Pro navržené kandidáty byly hlasy odevzdány takto: Jan Husák 130, Pavel Kováčik 140, Pavol Lukša 135, Alfréd Michalík 148, Jiří Papež 140, Ladislav Skopal 146, Pavel Suchánek 130. Konstatuji, že v prvém kole byli zvoleni všichni navržení kandidáti do Dozorčí rady Vinařského fondu. Zde jsme shodu našli. Volba tím končí.

 

Seznámím vás výsledky prvého kola volby členů dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury.

142.
Návrh na volbu členů dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury

Vydáno bylo 180 hlasovacích lístků, odevzdáno pak bylo 179 hlasovacích lístků. Platných i neplatných. Pro navržené kandidáty byly hlasy odevzdány takto: Václav Baštýř 79, Jana Suchá 74, Cyril Zapletal 106. V prvém kole byl zvolen členem dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury Cyril Zapletal a do druhého kola téže volby postupují paní Jana Suchá a pan Václav Baštýř.

 

Prvé kolo volby vedoucího stálé delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění Severoatlantické aliance.

141.
Návrh na volbu vedoucího stálé delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění NATO

Vydáno bylo 180 hlasovacích lístků, odevzdáno pak 179 platných i neplatných hlasovacích lístků. Pro navrženého kandidáta Antonína Seďu byly odevzdány 152 hlasovací lístky. Konstatuji, že Antonín Seďa byl zvolen vedoucím stálé delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění NATO. Tím volba končí.

 

Prvé kolo volby předsedy stálé komise pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství.

176.
Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny
pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství

Vydáno bylo 180 hlasovacích lístků, odevzdáno pak 179 platných i neplatných hlasovacích lístků. Pro navrženého kandidáta Petra Hulinského byly odevzdány 72 hlasy. Konstatuji, že v prvém kole nebyl zvolen nikdo, do druhého kola pak postupuje Petr Hulinský. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP