(16.50 hodin)
(pokračuje Oliva)

Budeme pokračovat projednáváním bodu

4.
Návrh zákona, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním
plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty
/sněmovní tisk 657/5/ - vrácený Senátem

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacím návrhem. Jeho usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 657/6. Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženému pozměňovacímu návrhu vyjádřil ministr pro místní rozvoj pan Kamil Jankovský. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Kamil Jankovský Děkuji, pane předsedající. Vážené poslankyně, vážení páni poslanci -

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Dovolím si vás ještě přerušit, pane ministře. Kolegyně, kolegové, opět vás musím požádat, abychom ztišili hladinu hluku v sále. Pan ministr je slabšího hlasu (smích v sále) a není vůbec rozumět, co povídá. Buďte tak hodní, ztište hladinu hluku. (Hluk v sále neutichá.) Prosím, pane ministře.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Kamil Jankovský Děkuji, pane předsedající. Tichý hlas nabádá k větší pozornosti, víte. Mohl bych mluvit ještě víc nahlas, ale myslím, že takhle kolegové poslanci budou lépe poslouchat.

Nicméně opravdu velmi krátce. Je to právní úprava, kterou jsme tu již projednávali. Je to zastřešující úprava služeb spojených s bydlením, to znamená v oblasti nájemního bydlení, ale je to úprava, která se týká i vlastnictví a bydlení vlastnického. Hlavním předmětem této úpravy je úprava určování záloh a stanovení kritérií, podle kterých dochází k rozúčtování nákladů za služby na jednotlivé příjemce. Součástí tohoto zákona je také možnost ujednání o paušální platbě. Jsou tady samozřejmě zahrnuty i sankce pro případ nesplnění povinnosti jak příjemcem, tak poskytovatelem služeb.

Právě sankce byly předmětem pozměňovacího návrhu, tak jak byl tento návrh projednán v Senátu. Pozměňovací návrh Senátu snižuje sankce za plnění řádově na jednu polovinu a Ministerstvo pro místní rozvoj s tímto senátním návrhem souhlasí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane ministře. Ptám se paní kolegyně Horníkové jako zpravodajky výboru pro veřejnou správu, jestli se chce vyjádřit. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Hezké odpoledne, dámy a pánové, vážený pane předsedající. Ráda bych jako zpravodajka výboru i Sněmovny podpořila senátní návrh. Je to návrh dobrý a zvednu pro něj určitě ruku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. K tomuto bodu otevírám rozpravu. Jako první vystoupí pan senátor Miloš Vystrčil. Prosím, pane senátore.

 

Senátor Miloš Vystrčil: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, vzhledem ke kladnému stanovisku zpravodajky i pana navrhovatele jen velmi stručně uvádím, že snížení poplatku z prodlení znamená, že by se zhruba ten roční devadesátiprocentní poplatek z prodlení z dlužné částky snížil asi na 36 %, což je téměř třetina. Jsem rád, že ministerstvo i zpravodajka tento návrh podpořili.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Hlásí se dál někdo do rozpravy? Neregistruji žádnou přihlášku. Hlásí se někdo z místa? Mám tady zase celou řadu faktických poznámek. Předpokládám, že to jsou omyly. Je někdo přihlášen k faktické poznámce? (Nikdo se nehlásí.) Není. Pokud se dále nikdo nehlásí, rozpravu končím.

Ptám se ještě na závěrečná slova, jestli chce pan senátor nebo pan ministr. Ne. Můžeme přistoupit k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, podle sněmovního tisku 657/5, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 657/6.

Zahajuji hlasování. (Hlasy ze sálu žádají odhlášení.)

Ještě je tu žádost o odhlášení. Hlasování ukončím. Všechny vás odhlašuji. Prosím, abyste se znovu přihlásili svými hlasovacími kartami. (Předsedající chvíli čeká.) Počet přihlášených stále ještě stoupá, takže ještě chvíli počkám.

 

Myslím, že můžeme přistoupit k opakovanému hlasování. Budeme hlasovat o usnesení, které jsem před malou chvíli přečetl.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s návrhem tohoto usnesení, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 302, přihlášeno 168, pro 168, proti nikdo. Konstatuji, že návrh zákona ve znění schváleném Senátem jsme přijali. Tím končím projednávání tohoto bodu.

 

Budeme pokračovat projednáním bodu

5.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních
službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
/sněmovní tisk 700/6/ - vrácený Senátem

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Jeho usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 700/7. Vítám mezi námi senátora Jana Žaloudíka. Dobrý den, pane senátore.

Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil pan ministr zdravotnictví Leoš Heger. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dovolte mi, abych se stručně vyjádřil k návrhu zákona, který je nyní na programu jednání, k poslaneckému návrhu zákona, který mění zákon 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, který byl Poslanecké sněmovně vrácen Senátem s pozměňovacími návrhy.

K připomenutí návrhu zákona bych jen velmi stručně uvedl, že cílem navrhované právní úpravy je vyřešit nejaktuálnější aplikační problémy, na které po nabytí účinnosti zákona o zdravotních službách dnem 1. dubna 2012 poukazovala praxe, a to nejen z okruhu poskytovatelů zdravotních služeb nebo zdravotnických pracovníků či zákonných zástupců nezletilých pacientů, ale i jiných dotčených osob.

Zejména se upravuje ustanovení § 10 tak, aby poskytování domácí péče nebylo dále omezeno pouze na domácí prostředí pacienta, dále se upravuje ustanovení § 34, a to tak, aby podávání informace pacientovi o zdravotním stavu nebylo bezúčelně opakováno, a ustanovení § 35 za účelem zjednodušení vyslovování souhlasu s poskytováním zdravotních služeb zejména nezletilým pacientům.

Dále se upravují některá ustanovení týkající se oznamování hospitalizace nebo omezení hospitalizovaného pacienta ve volném pohybu bez jeho souhlasu soudu.

Dále se zpřesňuje § 46 ve smyslu úpravy požadavků kladených tímto ustanovením na poskytovatele zdravotních služeb, v jejichž zdravotnických zařízeních se připravují osoby na výkon zdravotnického povolání. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP