(17.00 hodin)
(pokračuje Heger)

Dále se vypouští povinnost postupovat podle mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability.

Novou právní úpravou je doplnění ustanovení § 81 o další možnost provádění nácviků vymezených zdravotnických výkonů na těle zemřelého.

Poslední úprava, kterou zmíním, je návrh, aby dotčená lhůta pro provozování jeslí jako zdravotnického zařízení uplynula až dnem 31. prosince letošního roku.

Ústavněprávní výbor Senátu doporučil zákon schválit ve znění předloženém Poslaneckou sněmovnou. Výbor zdravotně-sociální přednesl řadu pozměňovacích návrhů, které byly nakonec plénem Senátu schváleny, a s nimi byl návrh zákona Poslanecké sněmovně vrácen Senátem. Dovolte mi stručně zmínit tyto návrhy, se kterými si dovoluji vyjadřovat jako s celkem nesouhlas.

Jednak se upravuje § 34, který upravuje práva a povinnosti zákonného zástupce. Tuto úpravu považujeme za problematickou, neboť úprava ustanovení, podle níž je vedle zákonného zástupce uveden opatrovník, není zohledněna v dalších dotčených ustanoveních zákona.

Pojem zdravotní péče, kterou je třeba poskytnout v zájmu ochrany zdraví pacienta, je přinejmenším stejně problematický a neurčitý jako pojem zdravotní služby, které mohou podstatným způsobem negativně ovlivnit další zdravotní stav pacienta nebo kvalitu jeho života, což je formulace, která byla ve stávajícím znění kritizována.

Též navrhované vymezení práva poskytovatele zdravotních služeb rozhodnout o poskytnutí neodkladného zdravotního výkonu, nutného k záchraně života nebo zdraví nezletilého pacienta nebo pacienta zbaveného způsobilosti k právním úkonům, pokud zástupce nebo opatrovník odpírá souhlas, je nejasné ve vztahu k vymezení poskytování zdravotních služeb bez souhlasu podle ustanovení § 38.

Ani změnu ustanovení § 40 nepovažuji za vhodnou. Například s ohledem na terminologii zákona není zřejmé, co je myšleno pojmem "terapeutické důvody opravňující použití omezovacího prostředku bez následného oznámení soudu".

Zákon má být dále upraven pozměňovacím návrhem Senátu, který umožňuje nahlížení Lékařské komory do dokumentace pacienta bez souhlasu, čímž rozšiřuje pravomoc Lékařské komory nad rámec pravomocí kraje a jeho kontrolní možnosti.

Závěrem uvádím, že návrh zákona, kterým se mění zákon o zdravotních službách původním zněním, ve kterém Senátu předložila Poslanecká sněmovna, plně podporuji.

Vážený pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, děkuji za pozornost a věřím, že návrh zákona, kterým se mění zákon o zdravotních službách, v této závěrečné proceduře podpoříte ve znění, které Poslanecká sněmovna schválila velkou převahou ve třetím čtení. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane ministře. Ptám se pana zpravodaje výboru pro zdravotnictví pana poslance Svojáka, jestli se chce vyjádřit k pozměňovacím návrhům. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Igor Svoják: Hezký podvečer vážený pane předsedající. Dámy a pánové, já budu velmi stručný. Chtěl bych říci, že podpořím sněmovní verzi tohoto zákona a senátní verzi nepodpořím, zejména z toho důvodu, že Senát v té své úpravě dává prostor odborným komorám k nahlížení do zdravotní dokumentace bez souhlasu pacienta, což je podle mého názoru v rozporu s mým uvažováním a je to zasahování do osobnosti klienta bez jeho souhlasu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Otevírám rozpravu. Ptám se pana senátora, jestli jako první vystoupí v rozpravě. Ano. Prosím, pane senátore, máte slovo.

 

Senátor Jan Žaloudík: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, děkuji za slyšení ve věci zdůvodnění pozměňovacích návrhů Senátu ke změně zákona 372/2011.

Můžeme říct už úvodem, že zákon o zdravotních službách se nepovedl a to bylo také důvodem, proč Senát už k původnímu zákonu měl celou řadu námitek a vrátil ho se zamítnutím. Nečekali jsme jistě, že vydrží 45 let jako jeho předchůdce, nečekali jsme možná, že vydrží 45 měsíců, ale byli jsme pod určitým tlakem od 1. dubna 2012 jeho nabytí účinnosti, aby vůbec byly některé věci konzumovatelné, protože zejména před tím prázdninovým obdobím se některá ustanovení prostě nemohla naplnit. Takže už v červnu 2012 Senát podal pět bodů na novelizaci tohoto zákona. Ty přijaty nebyly, a tedy 45 týdnů po nabytí účinnosti tohoto zákona jsme dostali do Senátu tuto opravu, kterou jsme jistě vítali, protože pan poslanec Heger tak vlastně opravoval zákon, který jako ministr Heger navrhl. Myslím si, že je třeba opravu přivítat, protože je nutná.

Já bych začal pozitivně. My jsme velice přivítali, že byl vypuštěn úchop jako věc v medicíně nestandardní, protože já osobně jsem rád, když mě při odběru krve sestřička uchopí, abych jí necukl. Vy možná také. Dále jsme byli velice rádi, že se nemusí každých 30 dní ze zákona znovu pacient poučovat o jeho chronické diagnóze. Když je třeba odmalička diabetikem, tak by to znamenalo za život několik set poučování dvanáctkrát ročně. Tak to jsou ty pozitivní věci, které jsme přivítali. Říkám, že celkově postoj Senátu, i když ta oprava byla trošku později, než mohla být, že jsme vítali a byl k tomu přístup pozitivní. Přesto si myslíme, že minimálně ve třech paragrafech je potřeba ještě dodat některé věci, které možná zavdají příčinu, aby zákon zas nebyl opravován v brzkém budoucnu.

V § 35 navrhujeme, aby se řešila situace, kdy opatrovník nebo rodič evidentně nesouhlasí, ať už z vlastní neinformovanosti, ignorance, neříkám zlé vůle, s léčebným postupem, který je konsensuálně navržen a který může znamenat ochranu zdraví nebo záchranu života pacienta, který v té době není schopen o sobě rozhodovat, a že takové to situace by měl řešit soud. Jestliže je nebude řešit, tak to zůstává pouze na zápisu lékaře v dokumentaci a ty věci se mohou v budoucnu komplikovat. Ty případy, kdy zjevné dobrodiní, které medicína chce dítěti nebo opatrovanému občanu prokázat, a odmítá to opatrovník nebo rodič, nejsou úplně raritní a jsou problémem pro lékaře. To je bod 35, kde jsme si dovolili opravu, resp. úpravu.

Dále v § 40. Zase z praxe. Omezení pacienta, ano, pokud s tím souhlasí předem. Samozřejmě to je věc standardní. Ale jsou situace, kdy pacient ani neví, že bude muset být omezen, kdy vznikají náhlé výpadky vědomí, náhlé delirantní stavy, pooperační stavy, a jestliže se soudy cítí natolik nevytížené, že všechny tyto banální situace, které medicína běžně denně řeší, patrně i v těchto hodinách, se budou muset oznamovat jako věc zcela protizákonná nebo nová řešená soudem, tak to si tedy přidáme poměrně starostí. Takže jsme navrhovali, aby alespoň po dobu osmi hodin, kdy se většina situací upravuje třeba z pooperačních stavů, aby tyto zákon řešil také.

V § 65, který tady byl zmíněn jako kontroverzní a s tím, že členové komor, a to nejenom lékařské, ale také farmaceutické a stomatologické by si snad osnovovali právo nahlížet do lékařské dokumentace, jenom upozorňuji, že lékaři tak činí v rámci své praxe mnohokrát denně a lékařskou dokumentaci vytvářejí a určitě nijak nesoutěží o to, aby dělali nějaké posudky. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP