(17.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane ministře. Ptám se, jestli se k předloženému pozměňovacímu návrhu Senátu chce vyjádřit zpravodaj výboru pro životní prostředí pan kolega Úlehla. Prosím.

 

Poslanec Tomáš Úlehla: Vážený pane předsedající, vážený pane senátore, dámy a pánové, já myslím, že už jenom to, že ten zákon samotný má čtyři přílohy a že od 5. prosince jsme se zabývali ve výborech, kam to bylo přikázáno, tímto zákonem, okrajově to projednal i výbor hospodářský, a že máme poměrně obsáhlá stanoviska v agendě k tomuto zákonu, který odůvodňuje potřebu přijetí senátní verze z hlediska zachování pracovních míst a nenastavení takových přísných podmínek, abychom některá naše tradiční průmyslová odvětví znevýhodnili v té konkurenci ostatních při získávání zakázek v rámci kooperace na území Evropské unie... Myslím si, že tak jak pan ministr životního prostředí to tady okomentoval, je to naprosto přesná a precizní definice té situace. A proto jsem rád, i když doporučuji přijmout senátní verzi, že tady nemáme striktní politická rozhodnutí a budeme hlasovat volným hlasováním. A věřím, že skutečně se to projeví v tom pozitivním slova smyslu a senátní verzi podpoříme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Otevírám rozpravu. Jako první vystoupí pan senátor Tesařík. Prosím, pane senátore, máte slovo.

 

Senátor Martin Tesařík: Vážený pane předsedající, poslankyně, poslanci, pěkné odpoledne. Dovolím si tedy také vystoupit v krátkém svém bloku k předkládanému pozměňovacímu návrhu ze Senátu. Pro přesnost bych si dovolil citovat z materiálu, který jste jednak dostali vy a jednak který jsme měli k dispozici v rámci našeho projednávání v Senátu.

Chci říct, že Senát Parlamentu České republiky se na své 4. schůzi v 9. funkčním období konané dne 31. ledna 2013 rozhodl vrátit Poslanecké sněmovně předmětný návrh zákona ve znění pozměňovacího návrhu, a to zejména s ohledem na skutečnost, že materie postoupená do Senátu Parlamentu České republiky obsahovala některé terminologické nepřesnosti.

Přijetí takového znění zákona by zvýšilo administrativní zátěž pro malé a střední podniky a nebylo by v souladu s cíli transponované směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2010/75/EU. Senátem Parlamentu České republiky přijatý pozměňovací návrh tak směřuje především k zabránění svévolného výkladu předmětné směrnice, který by mohl vést k nárůstu administrativní zátěže.

Dovolil bych si ještě také citovat názor odborníků k tomuto pozměňovacímu návrhu. Tento pozměňovací návrh je takto odůvodněn.

Za prvé. Upřesnění znění zákona, které jednoznačně zamezí nesprávnému zařazení zpracovatelských zařízení na výboru plastových dílů z reaktoplastu, například polyuretanu, pod působnost zákona s odkazem na přílohu č. 1 odd. 4.1 písm. h).

Za druhé. V souladu znění se správnou technickou terminologií dle názvoslovné normy ČSN I100472 tím, že bude vypuštěn nesprávný nedefinovaný technický termín "plastické hmoty" a ponechán obecný správný termín "polymery".

Tak bych mohl číst ještě dalších asi pět důvodů. Já si myslím, že nejdůležitější je, že tyto pozměňovací návrhy podpořily autority v oblasti, jako je pan prof. Ing. Vratislav Ducháček z Ústavu polymerů Vysoké školy chemicko-technologické v Praze nebo pan prof. Ing. Petr Sáha, CSc., rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, a další řada profesorů.

Já jsem si tentokrát vzal na pomoc, abych přesvědčil vás, i jakousi pomůcku, abyste věděli, o co se jedná tady v tomto zákoně. Držím v ruce obuv, kterou používají zaměstnanci v atomových elektrárnách, a principiálně ji držím proto, že tato bota je vyrobena tak, že existuje svršek, který se dá do formy, a do formy se stříkne tato hmota, která vlastně je tím předmětným diskusním předmětem. (Ukazuje modrobílou obuv.) Stejně jako tady tato stélka. (Ukazuje bílooranžovou stélku.) Výrobce musí kvůli tady této malé části žádat o integrované povolení. Myslím si, že není v zájmu podpory malých a středních podniků, aby se vydávaly složitou cestou získávání integrovaného povolení.

A na závěr, když už jsem tady v těch demonstrativních příkladech, bych si dovolil přečíst pár titulků, které píší v novinách na Zlínsku: "Obuvníci hrozí odchodem na Slovensko kvůli zákonu" nebo "Je to, jako kdyby stát nutil dělat emisní prohlídky na jízdní kola".

Vím, že v tomto svém krátkém vystoupení jsem nemohl postihnout všechny atributy, které by bylo potřeba říct k tomu, aby Poslanecká sněmovna přijala návrh ve znění Senátu. Nicméně si vás dovolím na závěr svého vystoupení požádat o podporu tohoto zákonu ve znění postoupeném ze Senátu.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Další přihlášený do rozpravy je paní kolegyně Kateřina Konečná. Prosím, paní kolegyně, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych doplnila jak zpravodaje výboru pro životní prostředí, tak také pana ministra v jedné věci. My jsme stejný pozměňující návrh, který dnes máme na stole ze Senátu, projednávali na výboru pro životní prostředí. Ten návrh nebyl přijat. Stejně tak jako ho odmítla tato Poslanecká sněmovna ve třetím čtení potom, co byl ve druhém čtení opět načten. My už jsme se jednou rozhodli a myslím si, že výbor pro životní prostředí zrovna tomuto návrhu a tomuto pozměňujícímu návrhu věnoval opravdu hodně času a chtěl znát vysvětlení jak od odborníků z Ministerstva životního prostředí, kterých si vážím, tak následně od lidí, kteří měli jiný právní názor. My jsme se tehdy přiklonili na stranu Ministerstva životního prostředí. A já jsem ráda, že jsme to udělali, protože jestliže začneme odbornost měnit za politiku, nebo v tomto případě za populismus, tak to v téhle republice opravdu nedopadne dobře.

Každý z vás, kdo dneska bude hlasovat pro senátní verzi - a já bych byla ráda, kdybyste mě, kolegyně a kolegové, poslouchali, protože to podle hlasovacího zařízení bude známo, kdo to byl -, bude hlasovat o pokutě, která hrozí České republice za to, že netransponuje směrnici tak, jak ji má transponovat. My jsme členy Evropské unie. A věřte mi, že mnohokrát nesouhlasím s tím, co nám Evropská unie nařizuje. Na druhou stranu pokud jsme členy a tato transpozice musí být provedena, tak každý z vás, kdo dnes hlasuje pro senátní verzi, nehlasuje o snížení administrativní zátěže podnikatelům. Hlasuje o budoucnosti a o budoucí pokutě, které bude Česká republika vystavena. Jenom bych byla ráda, abyste si to všichni před svým hlasováním uvědomili, protože já - teď to nechci říct expresivně, že tady někteří z vás nebo někteří z nás nebudou za dva roky, a tudíž nás to nemusí trápit. Já vím, že ani Senát ani poslanci tuhle pokutu platit nebudou. Ale budou ji platit občané České republiky. A budoucí ministr životního prostředí de facto bude muset tento problém stejně řešit. To znamená, mně připadá senátní rozhodnutí jako malé děti na písečku, které vědí, že mají problém, ale tak ho tedy odsuneme, abychom ho ještě nemuseli řešit my, a počkáme si, až nám někdo navalí pokutu, a potom ho tedy stejně budeme muset řešit.

My těm podnikatelům vůbec nepomáháme tím, že problém v tuto chvíli odsouváme, protože nejpozději za dva roky stejně přijde doba, kdy ten pozměňující návrh, který nám tady dneska předkládá Senát, budeme muset z tohoto zákona vyjmout, protože jinak nám hrozí opravdu desetimilionové pokuty. A já sice chápu, že jsou na to různé právní názory, ale v tomto případě opravdu více než kterémukoliv jinému názoru věřím právnímu názoru ministerských úředníků, kteří se touto materií velmi podrobně zabývali. A já vás jenom žádám, abychom na těchhle hrátkách, které jsou výrazem populismu, se Senátem v tomto případě nespolupracovali a setrvali na svém stanovisku.

Poslanecká sněmovna zde rozhodla o tom, že nechce, aby Česká republika platila infringement. Senátoři rozhodli, že tak chtějí udělat. Prosím, zachovejme zdravý rozum a vraťme naše stanovisko zpátky jako to jediné možné. Děkuji. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, paní kolegyně. Dalším přihlášeným do rozpravy je pan zpravodaj, pan poslanec Úlehla. Prosím, pane kolego, máte slovo.

 

Poslanec Tomáš Úlehla: Dámy a pánové, já na to musím jenom krátce zareagovat, protože samozřejmě na výboru pro životní prostředí, jehož usnesení tady mám před sebou, stejně jako potvrzení, že nebyl ve druhém čtení ani podán návrh na zamítnutí ani další pozměňovací návrhy, než zazněly z výboru, je pod bodem A12 k bodu 135 jasně citováno to písmeno "h) polymery určené jako suroviny k dalšímu zpracování, syntetická vlákna, vlákna na bázi celulózy" naprosto totožné s rozhodnutím při projednávání v Senátu. A pokud se jako místopředseda nemýlím, a já jsem byl přítomen tomu zasedání, tak jsme to schválili a šlo doporučující stanovisko zpravodaje na Sněmovnu. Té jsem se nezúčastnil a v mé nepřítomnosti to stanovisko bylo změněno na negativní. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP