(Jednání pokračovalo v 14.32 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Vážené kolegyně, vážení kolegové, měli bychom ve 14.30 zahájit odpolední jednání, bohužel tady nemáme žádného člena vlády, takže vás prosím... (Do jednací síně vstoupil ministr Zbyněk Stanjura a vzápětí po něm ministr Jan Kubice.)

Omlouvám se pane ministře. Právě jste se zjevil. (Smích v sále.)

Tak už můžeme zahájit odpolední jednání, na kterém vás vítám. Prosím, aby se ti, kteří nejsou přihlášeni, přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Na pořadu máme pevně zařazené body. Zahájíme projednáním bodu s pořadovým číslem 15, kterým je

15.
Vládní návrh zákona o státním občanství České republiky
a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky)
/sněmovní tisk 827/ - druhé čtení

Poprosím pana ministra vnitra Jana Kubiceho, aby předložený návrh z pověření vlády uvedl. Prosím, pane ministře.

 

Ministr vnitra ČR Jan Kubice Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych stručně uvedl vládní návrh zákona o státním občanství České republiky. Tento návrh představuje komplexní právní úpravu, jež by měla nahradit dosavadní právní předpisy na úseku státního občanství, to je zákon o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky z roku 1993 a zákon o státním občanství některých bývalých československých státních občanů z roku 1999.

Navrhovaný zákon samozřejmě přejímá řadu institutů ze současné právní úpravy, současně však v některých ustanoveních představuje i významné změny oproti dosavadnímu právnímu stavu. Jde zejména o následující:

Návrh usnadňuje nabývání státního občanství České republiky bývalým československým nebo českým státním občanům a dále občanům jiných členských států Evropské unie, Švýcarska nebo států, které jsou vázány dohodou o Evropském hospodářském prostoru.

Návrh definitivně uzavírá problematiku nabývání státního občanství slovenskými státními občany v souvislosti se zánikem společného státu.

Návrh umožňuje vznik dvojího státního občanství.

Návrh umožňuje obnovit řízení o udělení státního občanství, pokud žadatel zatajil informace, kvůli kterým by mu jinak české státní občanství nemohlo být uděleno.

Návrh vylučuje soudní přezkum u těch rozhodnutí, kterými byla zamítnuta žádost o udělení českého státního občanství na základě stanoviska policie nebo zpravodajské služby.

Návrh konečně umožňuje zkoumat, zda souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství občana České republiky nemá pouze účelový charakter, jehož smyslem je legalizace pobytu matky na území České republiky.

Na závěr bych rád dopředu avizoval souhlas s usneseními ústavněprávního výboru a výboru pro bezpečnost, která byla k návrhu zákona přijata. Uplatněné pozměňovací návrhy považuji celkově za pozitivní. Změnu předloženého návrhu a její přijetí podporuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane ministře. V prvém čtení jsme tento návrh přikázali k projednání výboru pro bezpečnost a ústavněprávnímu výboru. Usnesení vám byla doručena jako sněmovní tisky 827/1 až 4. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj obou výborů pan poslanec Jeroným Tejc. Prosím, pane kolego, máte slovo.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Dobrý den. Doufám, že jsem nezpůsobil komplikace, nicméně zasedá současně mandátový a imunitní výbor, a jak to bývá, být na dvou místech současně, byť jsou v jedné budově, není možné.

Nicméně ta zpravodajská zpráva bude velmi jednoduchá. Nebudu popisovat o co jde v jednotlivých pozměňovacích návrzích, ať už výboru pro bezpečnost, nebo ústavněprávního výboru, protože to je k dispozici písemně, a dovolím si vyjádřit se k tomu obsahu až ve třetím čtení, kdy pro zjednodušení hlasování bude dobré vědět, o čem konkrétně každý návrh je a zda bude potřeba hlasovat o jednotlivých bodech samostatně, či bude možné hlasovat o celých návrzích. Podotýkám, že oba dva návrhy ústavněprávního a bezpečnostního výboru nejsou v kolizi s těmito návrhy a současně oba dva tyto návrhy značně pozměňují původní zákon. Jsem přesvědčen, že pokud budou přijaty, bude dosaženo dostatečně velkého kompromisu tak, aby tento návrh zákona prošel Sněmovnou velmi hladce.

Dovolím si jen načíst v podrobné rozpravě pozměňovací návrh, který je čistě legislativně technický.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane kolego. Otvírám obecnou rozpravu. Jako první s přednostním právem pan kolega Bárta. Prosím.

 

Poslanec Vít Bárta: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, dovolte mi v obecné rozpravě u tohoto návrhu zákona nabídnout ještě jeden pohled, který tady prozatím příliš nezazněl, i když u jiné normy a v jiné situaci jsem se snažil toto téma připomenout. Je to situace toho, že ekonomické zájmy České republiky a občanství by neměly býti izolovaná témata, ale že je zapotřebí si připomenout, že řada států nejen Evropské unie, ale i celého světa dnes vnímá státní občanství, dnes vnímá přítomnost úspěšných lidí na svém území jako důležité aktivum ve prospěch státu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP