(14.50 hodin)
(pokračuje Bebarová-Rujbrová)

Evropský soud pro lidská práva shledal porušení článku 14, tedy zákazu diskriminace, ve spojení s článkem 8, právo na rodinný a soukromý život. Podle Evropského soudu pro lidská práva je diskriminací činění rozdílu mezi dětmi narozenými v manželství a mimo manželství.

Mohla bych uvést i další příklady podobných rozhodnutí i z jiných zemí.

Druhý návrh, který jsem předložila a který stanoví časové omezení pro dobu, za kterou mají žadatelé o státní občanství dokládat jako součást své žádosti své majetkové poměry. Doporučuji stanovit omezením v ustanovení § 14 tuto dobu na předcházející tři roky. Nemyslím si, že by bylo žádoucí podrobovat žadatele o státní občanství celkovému časově neomezenému majetkovému přiznání, bez možnosti prominutí, kdy prokazování příjmů z dávné minulosti a ze zahraničí může být často zcela nemožné. Proto tedy navrhuji omezení této doby, za kterou má cizinec prokazovat zdroje své obživy, právě na dobu tří let.

Třetí změna, kterou vám navrhuji, se týká § 16 odst. 1, kde za slova "sportovního" navrhuji vložit slova "slouží k plnění mezinárodních závazků České republiky nebo účelům humanitárním". Jde o ustanovení, které stanoví možnost zjednodušeného udělení státního občanství, kde doporučuji doplnit důvody, za kterých se tak může stát, právě na plnění mezinárodních závazků a humanitární účely.

Ve čtvrté části svého návrhu navrhuji na rozdíl od vládou navrženého znění § 31 odst. 3, dle kterého měli mít na občanství České republiky nárok všichni potomci českých emigrantů bez ohledu na věk, zachovat toto právo pouze pro nezletilé děti bývalých občanů České republiky, popřípadě Československa. Má-li zákon skutečně řešit situaci těch, kteří po roce 1993 ztratili české občanství v důsledku získání občanství cizího, často zejména v důsledku sňatku s cizincem, bylo by vhodné umožnit získání občanství České republiky i jejich nezletilým dětem, které se narodily až poté, kdy rodič, tedy bývalý český občan, již občanství České republiky ztratil, a tak ani tyto děti již české občanství nenabyly. Identické ustanovení ostatně obsahuje i § 32 odst. 3, 5, 6 a 7 vládního návrhu zákona. Toto ustanovení je reakcí na usnesení ústavněprávního výboru, které v bodě 2 navrhuje vypustit ustanovení § 31 odst. 3, 5, 6 a 7 vládního návrhu.

Poslední změna, kterou v bodě 5 navrhuji, se dotýká občanů Slovenské republiky. Zde navrhuji prodloužit platnost ustanovení řešících dopady rozpadu československé federace, a to o deset let. Návrh na prodloužení tohoto ustanovení o pouhý rok pokládám za nedostatečný, protože v této lhůtě jej nemusí stihnout využít všichni cizinci, kteří splňují podmínky podle § 18a současného zákona. I nadále dochází k výskytu nových případů například mezi seniory, kteří nikdy neměli doklad o českém občanství, a skutečnost, že jsou občany Slovenska, zjišťují teprve při podání žádosti o důchod, a také proto, že etničtí Češi žijící na Slovensku, kam oni či jejich předkové emigrovali ne vždy zcela dobrovolně, například úředníci, vojáci, policisté, ale i kvalifikované pracovní síly, v současné době nemohou § 18b a 18c využívat, neboť slovenský zákon jim nyní neumožňuje dvojí státní občanství. Údajně se však chystá změna slovenského zákona. I vzhledem ke slibům našich nejvyšších představitelů z doby dělení bývalého Československa, že se rozpad našeho společného státu nikoho nedotkne, se domnívám, že bychom měli být k našim bývalým spoluobčanům velkorysejší.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, paní kolegyně. Dalším přihlášeným je pan kolega Kádner. Připraví se pan kolega Benda. Prosím.

 

Poslanec David Kádner: Děkuji. Jak jsem avizoval, chci se přihlásit k pozměňovacím návrhům. Mají evidenční čísla 5986 a 5985. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Kolega Benda ruší svoji přihlášku. Prosím, pan kolega Tejc.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážený pane předsedající, já bych si dovolil přihlásit se ke sněmovnímu dokumentu 5990, tedy avizovaný legislativně technický pozměňovací návrh, který je již v elektronické podobě předán. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Prosím, pan kolega Babák.

 

Poslanec Michal Babák: Děkuji, pane předsedající. Rád bych se přihlásil k pozměňovacímu návrhu 5993, který je již v elektronické podobě v systému. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Ještě někdo se chce přihlásit do podrobné rozpravy se svým návrhem? Protože nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím. Pane ministře, pane zpravodaji, přejete si závěrečná slova? Ne. Vzhledem k tomu, že nepadl žádný návrh, můžeme skončit druhé čtení tohoto návrhu.

 

Budeme pokračovat projednáním bodu s číslem

16.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 329/1999 Sb.,
o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb.,
o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
(zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 854/ - druhé čtení

Poprosím opět pana ministra Kubiceho, aby z pověření vlády předložený návrh uvedl. Prosím.

 

Ministr vnitra ČR Jan Kubice Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych stručně uvedl vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o cestovních dokladech.

Jak bylo řečeno v prvním čtení, jde o malou novelu, jejímž smyslem je upravit možnost vycestování občanů České republiky pouze na základě předložení občanského průkazu, a to do těch států, které nejsou členy Evropské unie a takový postup umožňují. V tomto případě tedy nebude vyžadován po občanech České republiky cestovní pas. Navrhovaná úprava se týká i dětí, kterým lze od 1. ledna 2012 také vydat občanský průkaz, a to za správní poplatek ve výši 50 Kč. Ministerstvo vnitra proto předpokládá i v souvislosti s předkládanou novelou nárůst žádostí o vydání těchto takzvaných dětských občanských průkazů.

Pro zajištění probíhajících trestních řízení novela možnost vycestování na občanský průkaz spojuje s kontrolou ze strany Policie České republiky, zda nebyl občanovi uložen zákaz vycestování. V rámci hraniční kontroly bude samozřejmě ověřováno i to, zda občanský průkaz je platný, resp. není padělán.

Novela také předpokládá, že vycestování na občanský průkaz bude možné jen do těch států, u nichž nehrozí nebezpečí, že důsledně nedodrží mezinárodní závazky týkající se vydávání osob jak pro účely trestního řízení, tak pro výkon trestu.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane ministře. Návrh byl v prvém čtení přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Usnesení nám bylo doručeno jako sněmovní tisk 854/1. Proto prosím zpravodajku výboru paní kolegyni Lenku Andrýsovou, aby se ujala slova.

 

Poslankyně Lenka Andrýsová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Jak už bylo řečeno, tento tisk jsme měli ve výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Projednali jsme ho 22. ledna. Nebyly předloženy žádné pozměňovací návrhy. Nicméně i tak jsme diskutovali problematiku cestování dětí do zemí, kterých se tato změna týká. Pan ministr už částečně tuto problematiku uvedl. Děti budou potřebovat dětský občanský průkaz nebo cestovní pas.

Dále jsme se dotazovali na věci typu, kdy bude ve Sbírce zákonů zveřejněn seznam zemí, kterých se usnadnění cestování pro naše občany týká. Odpověď je neprodleně. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP