(11.20 hodin)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Prosím o další přihlášku do podrobné rozpravy. Není žádná, končím podrobnou rozpravu a budeme hlasovat nejprve o návrhu, který přednesl v podrobné rozpravě pan poslanec Stanislav Polčák, poté budeme hlasovat o celém návrhu zákona.

 

Tedy nejprve zahájím hlasování pořadové číslo 62. Ptám se, kdo souhlasí s návrhem pana poslance Stanislava Polčáka tak, jak byl přednesen v podrobné rozpravě. Proti tomuto návrhu?

V hlasování číslo 62 přítomno 150, pro 131, proti 1. Návrh byl schválen.

 

A nyní tedy přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. Návrh usnesení zní takto: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 987, ve znění schválených úprav."

Zahajuji hlasování číslo 63. Kdo je pro tento návrh? Proti návrhu?

V hlasování číslo 63 přítomno 150, pro 135, proti 2. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Končím projednávání bodu 40, sněmovního tisku 987. Děkuji panu ministrovi a děkuji též panu zpravodaji.

 

Zahajuji projednávání bodu

84.
Vládní návrh zákona o statusu veřejné prospěšnosti
/sněmovní tisk 989/ - prvé čtení

Také tento návrh z pověření vlády uvede ministr spravedlnosti Pavel Blažek. Pane ministře, prosím.

 

Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek: Děkuji opět za slovo. Dámy a pánové, tento návrh je předkládán v návaznosti na nový občanský zákoník. Nutnost připravit navrhovanou úpravu vyplývá z § 147 nového občanského zákoníku. Toto ustanovení předpokládá, že jiný právní předpis podrobněji upraví podmínky, které musí veřejně prospěšná právnická osoba splnit, aby získala právo na zápis statusu veřejné prospěšnosti do obchodního rejstříku. Navrhujeme návrh zákona schválit a postoupit do dalšího procesu legislativního.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi. O slovo požádám zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Viktora Paggia. Prosím. (V sále je silný hluk.)

 

Poslanec Viktor Paggio: Vážená paní předsedkyně, děkuji za slovo. Zákon byl vládou předložen Sněmovně 22. dubna 2013. Ten samý den byl rozeslán poslancům jako tisk 989/0. Jde o zákon ideálního rozsahu - všehovšudy má šest stran a osmnáct paragrafů.

Proč je zákon předkládán? Jak už krátce zmínil pan ministr, v souvislosti s brzkou účinností nového občanského zákoníku řeší jisté právní provizorium v oblasti veřejně prospěšných organizací. Upravuje podmínky, za kterých může právnická osoba získat status veřejné prospěšnosti. Občanský zákoník, který nabude účinnosti 1. ledna 2014, zhruba vymezuje status veřejné prospěšnosti a předpokládá speciální zákon, který ho bude dále upravovat. My v českém právu neznáme pojem veřejné prospěšnosti, nemáme právně definovánu jeho podstatu, a proto se musíme soustředit pouze na formální stránku věci a aplikovat právní fikci, že dosažení veřejného blaha může být vykonáváno výlučně nestátními neziskovými organizacemi, občanskými sdruženími, obecně prospěšnými společnostmi, nadacemi, nadačními fondy, církvemi a náboženskými společnostmi atd.

Důvodová zpráva obsahuje ještě jeden argument pro schválení nového zákona, a to že podmínky čerpání prostředků ze státního rozpočtu...

To je jedno, to nechám být. Vidím, že pozornost není valná. Jde spíše o to navrhnout zkrácení lhůty na 30 dnů. A skončím s důvodovou zprávou. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pane zpravodaji, v obecné rozpravě vás požádám, abyste tento návrh přednesl. Děkuji vám za vaši zpravodajskou zprávu. Otevírám obecnou rozpravu. Hlásí se do ní pan kolega Chvojka, paní poslankyně Nedvědová poté.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já musím zopakovat jako pokaždé, když zde projednáváme nějaký nový zákon související s tzv. novým občanským zákoníkem, že občanský zákoník je v podstatě to hlavní, o co tady jde, a to ostatní jsou zákony, které s tím souvisejí, že my s tímto zákonem nesouhlasíme. Nesouhlasíme s ním proto, že má dle našeho názoru spoustu problémů. Je otázka, jestli by se neměl třeba tento zákon zabývat i odbory nebo zaměstnavatelskými svazy, ale to hlavní je, že souvisí s občanským zákoníkem, který my nechceme, aby nabyl účinnosti příští rok, a samozřejmě nechceme v tom případě, aby nabyl účinnosti tento zákon, který s tím občanským zákoníkem přímo a velmi úzce souvisí.

Takže já navrhuji zamítnutí zákona v prvním čtení. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Navrhujete, nebo nenavrhujete? Já jsem teď špatně rozuměla. Omlouvám se.

 

Poslanec Jan Chvojka: Navrhuji samozřejmě. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Navrhujete zamítnutí. Děkuji. Paní poslankyně Marie Nedvědová. Prosím.

 

Poslankyně Marie Nedvědová: Dobré dopoledne, vážené kolegyně, kolegové, vážená paní předsedkyně. Projednávaný návrh zákona je, jak už bylo řečeno, jen jedním z mnoha doprovodných zákonů k novému občanskému zákoníku, které je tedy ještě nutno projednat. Řada těchto zákonů ještě nebyla Sněmovně předložena a mám třeba na mysli zákon o stanovení výše nájemného a o výpočtu cen služeb, který by byl pro většinu občanů této země asi mnohem zajímavější a důležitější než některé jiné navrhované zákony, přičemž tento dle mého názoru se řadí mezi ně. I proto mám za to, že by bylo na místě posunout účinnost nového občanského zákoníku, neboť máme již skoro polovinu roku 2013 a řada zákonů, které mají s tímto občanským zákoníkem souviset, stále ještě není přijata či projednána a nejsou ani Sněmovně předloženy. Přitom účinnost těchto zákonů stejně jako občanského zákoníku má nastat dne 1. 1. 2014. Jde tedy o odpovědnost stávající vládní koalice, která ovšem může mít vážný vliv na stabilitu právního řádu v ČR.

K samotnému tomuto projednávanému návrhu mám určité výhrady, především pak k ustanovení § 5 písm. za) navrhovaného zákona, podle něhož je veřejně prospěšnou činností i vyznávání náboženské víry a poskytování duchovní pomoci. Nevím, co si mám přímo pod tímto pojmem představit, aby to přímo nesouviselo s výkonem a činností církví a náboženských společností, a v čem je spatřována veřejná prospěšnost této činnosti. Má snad jít o další způsob, jak by tyto církve získaly další prostředky ze státního rozpočtu?

Jak vyplývá z návrhu tohoto zákona, společnosti registrované podle tohoto zákona budou mít možnost žádat do určité míry o příspěvek na činnost ze státního rozpočtu, a jak vyplývá z důvodové zprávy, po vzoru zahraničních úprav by se měl status veřejné prospěšnosti stát znakem prestiže, který přináší právnické osobě další nadstandardní výhody, zejména co se týče výraznějších daňových úlev. Není však podle této zprávy ani vyloučeno, že v budoucnu budou právnickým osobám se statusem veřejné prospěšnosti poskytovány i další výhody. A pokud se týče znění ustanovení § 5 písm. za), týkaly by se tyto výhody i církví. Jaký bude přehled o tom, na co tyto peníze budou vynaloženy, zda jde o účelné vynaložení peněz a čemu vlastně by měly sloužit? Není to opět další dar státu církvím jen v trochu jiné podobě? V nedávno projednávaném zákoně, kterému se možná nepřesně říká církevní restituce, kdy výstižnější je ho pojmout jako velkorysý dar nás všech, tedy i těch, kteří jsou ateisty či nejsou registrováni v žádné církvi, těmto církvím a společnostem byly přitom příspěvky církvím řešeny. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP