(14.50 hodin)

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych stručně uvedl vládní návrh zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva. Tento návrh, a zdůrazňuji, že i následující bod, tedy návrh zákona o dani z nabytí nemovitých věcí, tvoří komplexní a nedílnou úpravu daňových zákonů, které, chceme-li, aby platil občanský zákoník, musejí být přijaty, neboť je to prostě čistá rekodifikace. (V sále je hlučno.)

Cílem tohoto návrhu zákona je s účinností od 1. ledna 2014 přizpůsobit veškeré daňové zákony rekodifikaci soukromého práva, tedy k 1. 1. 2014 účinnému občanskému zákoníku, a provést další potřebné změny, z nichž nejvýznamnější je realizace první fáze jednoho inkasního místa. Nepřizpůsobení daňových zákonů rekodifikaci soukromého práva by jistě vyvolalo negativní důsledky v podobě vytvoření širokého prostoru pro daňovou optimalizaci, nebo chcete-li, daňové úniky.

Rekodifikace soukromého práva a doprovodná legislativa vyvolaly nutnost přistoupit ke změnám v daňových zákonech, které jsou terminologické a věcné povahy, přičemž často je to současně. Je to změna terminologické i věcné povahy současně. Nutnost provést důslednou revizi terminologie namísto spoléhání se na obecně formulované přechodné ustanovení -

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Pane ministře, dovolím si vás přerušit. Kolegyně a kolegové. Je nás tady pár, ale přesto hladina hluku v sále při projednávání takto důležité předlohy je víc než neúnosná. Prosím vás, abyste ztišili své hlasové projevy, a pokud potřebujete skutečně něco důležitého projednat, tak to přeneste mimo jednací sál.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji, pane předsedající.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Prosím, pane ministře.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Vycházím ze specifického charakteru daňových předpisů, kde je aplikován princip "v pochybnostech ve prospěch daňového subjektu". Jinými slovy všude tam, kde dochází k pochybnostem, jedná se ve prospěch daňového subjektu, tedy daňového poplatníka.

Vedle změn terminologického charakteru vyvolala rekodifikace soukromého práva potřebu i věcných změn v daňových zákonech, to znamená změnu v hmotě. Ty lze členit na ty, které jsou přímo vyvolány rekodifikací, a na změny, které byly vyvolány nepřímo. K těmto nepřímo vyvolaným změnám bylo přistoupeno s ohledem na významnou proměnu daných institutů, například změna koncepce přechodu daňové povinnosti. Výjimkou, tedy daňovým zákonem, který se nenovelizuje v souvislosti s rekodifikací soukromého práva, je zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, který se navrhuje v zájmu poplatníka i v zájmu správy daně zcela zrušit.

Jsme jednou ze šťastných zemí, která netrestá rodinné příslušníky zdaněním za to, když jim umře tatínek nebo bratr. To znamená, v první i ve druhé skupině daň dědická i daň darovací není. Existuje pouze ve třetí skupině, nicméně je to složitá agenda s málo systémovým výpočtem a tento návrh navrhuje tento institut daně zcela zrušit a překlopit ji v daň z příjmu. V rámci příbuzenských vztahů se daň dědická a daň darovací neplatí. V rámci nepříbuzenských vztahů, kde lze samozřejmě tímto instrumentem obcházet daň z příjmů, se navrhuje učinit z ní daň z příjmů. Pokud se pan poslanec Suchánek, bylo by to od něj hezké, rozhodne mi odkázat veškerý svůj majetek, tak já, až ho zdědím, vzhledem k tomu, že mezi námi není žádný příbuzenský vztah, vykážu to jako příjem a zaplatím daň z příjmu. Nebudu platit daň dědickou. To je smysl tohoto návrhu.

Nad rámec změn vyvolaných rekodifikací soukromého práva jsou v návrhu zákona k nalezení další změny, které pravděpodobně budou i předmětem diskuse. Tady bych chtěl zdůraznit, že nejvýznamnější z nich je první fáze jednoho inkasního místa. To znamená, již od 1. 1. 2014 v případě schválení bude možné za předpokladu elektronického daňového podání dát na jedno místo odvodové podání daň z příjmu fyzických osob a veřejných pojistných, tedy daně ze sociálního i zdravotního pojištění, na společný portál Finanční správy České republiky. To znamená prostřednictvím jednoho interaktivního formuláře tří institucí, finanční správy, orgánů sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven, v tomto případě již od 1. 1. 2014 budou moci poplatníci toto podání učinit na jedno jediné místo.

Já to zdůrazňuji proto, že jsem někdy předevčírem zaslechl v novinách, že Občanská demokratická strana zveřejnila na své konferenci, že něco podobného bude navrhovat. Tak bych chtěl upozornit, že Občanská demokratická strana možná pozapomněla v tom kalupu, že už to dávno navrhuje, že tohle je vládní návrh, a Občanská demokratická strana je zcela jistě součástí vlády, tedy i součástí tohoto návrhu, který mám čest tady před vámi obhajovat.

Zdůrazňuji, že návrh zákona nezvyšuje daňové zatížení, naopak ho v určitých oblastech snižuje. V určitých oblastech předsouvá účinnost některých prorůstových opatření, a dovolte mi zopakovat, že návrh zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů tvoří komplexní a nedílnou úpravu daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací. Bez těchto zákonů se daňové právo nepřizpůsobí této rekodifikaci, což by mělo naprosto fatální důsledky pro správu daní a inkaso veřejných rozpočtů.

Proto si dovoluji požádat o schválení tohoto návrhu. Jsem si vědom poměrně dlouhodobého koncepčního i politického sporu vinoucího se touto Sněmovnou a ten spočívá v účinnosti občanského zákoníku. Já budu respektovat všechny ty, kteří si nepřáli účinnosti občanského zákoníku k 1. 1. 2014, že logicky nemají žádný důvod přizpůsobit účinnost jeho rekodifikace tomuto datu. Nicméně velmi prosím všechny ty, kteří se přiklonili k účinnosti občanského zákoníku k 1. 1. 2014, aby podpořili tento návrh, aby ho schválili, protože jiný přístup nedává smysl. Tyto kodexy jsou svázány pupeční šňůrou.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane ministře, za vaši zprávu i trpělivost. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Pavel Drobil. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Drobil: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych se jako zpravodaj rozpočtového výboru pro prvé čtení vyjádřil k návrhu zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a dalších změn. A kromě toho, že jsem také zpravodajem rozpočtového výboru, tak jsem také členem Občanské demokratické strany. Takže jenom na margo vyjádření pana ministra financí: Včerejší vyjádření Občanské demokratické strany bylo přesně o tom, že to, co se předkládá, je součástí dnešního návrhu, nikoliv že my budeme předkládat něco nově. A samozřejmě že to podporujeme.

Pan ministr financí ve svém úvodním slovu shrnul tu podstatu materie, tudíž já nebudu opakovat přesně ty věcné věci, které jsou součástí téhle změny. Je to skutečně jeden z řady zákonů, jehož přijetí je nezbytné pro to, aby nový občanský zákoník nabyl účinnosti, ale hlavně aby byl aplikovatelný v celé materii, kterou se zabývá.***
Přihlásit/registrovat se do ISP