(12.10 hodin)
(pokračuje Polčák)

Dále, rozšíření přednostního práva. Pan kolega Komárek řekl, že to do jisté míry naznačuje, že je to i nedemokratické pravidlo. V minulém období došlo k tomu, že byla rozšířena tato přednostní práva právě o předsedy politických stran, pokud nemají přednostní právo už z titulu funkce. Došlo k tomu zejména proto, protože pan předseda Sobotka již neměl být předsedou poslaneckého klubu a toto právo měl ztratit. Tehdy na to vládnoucí koalice reagovala tak, že i tento návrh schválila a do jisté míry tím skutečně rozšířila okruh osob oprávněných s tímto přednostním právem v zásadě už na dvojnásobek, jak úměrně roste počet politických frakcí, které jsou zde zastoupeny.

Já musím říci, že ta přednostní práva jako taková podle mého názoru nepůsobí příliš výrazný problém při legislativním procesu. To, co bezesporu může způsobit problém, o kterém zde již padla řeč, je prodloužení lhůty z 24 dnů (?) na 14 dnů. Já nechci opakovat své předchozí vystoupení, ale to, co řekl kolega Tejc, to znamená jakási možnost pro zkrácení této lhůty větší většinou, než je pouze ta nadpoloviční, se mi rovněž jeví jako vhodné řešení a nemyslím si, že pokud tato úprava jednacího řádu má přetrvat jedno volební období a nemá být zcela účelová, minimálně tady v této otázce zkrácení té lhůty prodloužené, která může svědčit pouze vládní většině, tak se mi tato úprava jeví jako velmi vhodná. Také je otázkou, zdali skutečně nevymezit i určité typy návrhů, které by takto dlouhou lhůtu neměly. Protože je skutečně faktem, že dojde k prodloužení legislativního procesu ne o 14 dnů, jak jsem zde hovořil již v předchozím vystoupení, ale může jít i o řády měsíců, protože to jednání Poslanecké sněmovny například v letním období podle pravidel tedy neprobíhá, není-li svolána mimořádná schůze. Před tím je do jisté míry nutno varovat, protože mnohdy je nutné i z hlediska třeba evropského práva našich závazků, které máme vůči partnerům na mezinárodním poli, prostě provést schválení některých legislativních návrhů v době poměrně krátké. Proto by možná bylo vhodné se zamyslet, zdali i určité typy návrhů, teď myslím z hlediska věci, jak věc řeší, zdali by neměly mít typově zvláštně upravenou lhůtu. Umím si představit - např. rozpočtové věci po jejich řádném projednání ve výboru poslaneckém by, myslím, nemusely mít takto dlouhou lhůtu pro projednání.

Myslím si, že snad vzhledem k té probíhající debatě jsem reagoval na vše, co zde bylo řečeno, jak jsem již řekl před chvílí. Mám za to, že tento návrh je způsobilý, aby byl postoupen do dalšího čtení, a navrhuji, aby lhůta pro projednání tohoto návrhu byla prodloužena o 90. Ale protože tuto lhůtu jsem nekonzultoval v zásadě s nikým, tak jsem připraven na to, aby případně byl zde návrh jiný, pokud by měla být delší nebo kratší. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: S faktickou mám přihlášeného pana poslance Komárka.

 

Poslanec Martin Komárek: Děkuji, dámy a pánové. Já jsem se asi vyjádřil nesrozumitelně, jak jsem zaznamenal z reakcí kolegů. Čili já rozhodně jsem dalek toho, abych navrhoval omezit opozici. Pokud bychom si měli stanovit nějaká pravidla debaty, samozřejmě by platila stejně pro vládní jako pro opoziční strany, jak jsme říkali už ve volební kampani. Stejná pravidla pro všechny.

Co se týče přednostního práva, já si skutečně myslím, zda bychom neměli zvážit, jestli ho vůbec potřebujeme, jestli bychom si neměli být v této Sněmovně v debatě všichni rovni. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Posledním přihlášeným do rozpravy je v tuto chvíli pan poslanec Adamec. Prosím.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně. Kolegyně, kolegové, já možná budu mluvit trošku o něčem jiném. My dneska otevíráme jednací řád Poslanecké sněmovny a možná tady někoho naštvu tím, že budu mluvit trošku o něčem jiném, ale já budu mluvit o styku, ale o styku komor. Protože já si myslím, že když otevřeme jednací řád Poslanecké sněmovny, tak také co nám chybí, je stykový zákon mezi komorami Parlamentu. Říkám to z vlastní zkušenosti. Když jsem zde byl poprvé jako tehdy novopečený senátor, tak jsem se cítil velmi trapně. Myslím, že kolegové ze Sněmovně, kteří tu jsou dlouho a šli do Senátu, tak měli obdobný pocit, protože s vámi zacházejí, ne jako kdybyste byli členové Parlamentu, ale jako byste byli cizí těleso, které chce říkat něco, co skoro nikoho nezajímá, co ho otravuje a co ho zdržuje.

Říkám to proto, protože znám nevraživost v tomto duchu obou komor, byl jsem senátorem šest let, užil jsem si to tu dostatečně a myslím si, že když otevíráme jednací řád, který dle mého soudu - samozřejmě některé úpravy vnímám pozitivněji než některé jiné, nicméně si myslím jako bývalý senátor, my jsme kritizovali hlavně přílepky všeho druhu, dokonce si vzpomínám na situaci, kdy Senát se uchýlil k tomuto ne příliš pěknému způsobu upravování zákonů, a tehdy pan profesor Jičínský nám tady vyčinil, že to děláme zcela běžně na rozdíl od Poslanecké sněmovny, a na to jsem mu odvětil, že se mu omlouvám, že to děláme jednou maximálně dvakrát za deset let. Takže ten problém tady skutečně je. Nicméně si myslím, že jak otevřeme zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, který doputuje do Senátu, tak to rozhodně vzbudí podle mne i zájem znovu otevřít tzv. stykový zákon, abychom si rozuměli, protože to je to, co nám nejvíce chybí. Parlament prostě má dvě komory. Pamatujte na to. Myslím si, že by bylo dobré toto otevřít. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: S faktickou prosím pana Gazdíka a potom pana poslance Kalouska.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já si dovolím, vážená paní předsedající, vážené kolegyně poslankyně, vážení poslanci, já si dovolím jenom odpovědět ctěnému panu kolegovi Adamcovi. Vedení Sněmovny na svém nedávném společném jednání s vedením Senátu se usneslo na tom, že bychom rádi měli ambici v tomto volebním období konečně stykový zákon se Senátem projednat. Nicméně musí tam být skutečně dohoda obou komor na přesných formulacích zákona. Pracuje se na tom a bude se pracovat. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji a prosím pana poslance Kalouska s přednostním právem. Je to vaše.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji, ale pokusím se vejít do časového limitu faktické. Pouze jsem chtěl zareagovat na připomínku, která uvažuje o tom, že by mělo být zrušeno přednostní právo v řeči. Přednostní právo mají předsedové stran, předsedové frakcí a členové vedení Poslanecké sněmovny. Má to svůj hluboký smysl, protože zatímco v běžné parlamentní rozpravě každý z nás sděluje své názory a své argumenty, tak toto jsou lidé, kteří jsou vybaveni mandátem svých vlastních politických stran či frakcí mluvit za větší uskupení. Pokud někdo mluví jménem pěti, deseti, patnácti, třiceti pěti poslanců, tak má být vybaven jistým přednostním právem za předpokladu, že je toho mocen. A tady jsem přesně u té diskuse, kterou jsme vedli při programu. Když nám nějaká pravidla individuálně nevyhovují, zkusme je změnit. Protože náš předseda není mocen z tohoto místa říct větu, která by začínala a končila - zrušme přednostní právo. Promiňte, nepostupujme takhle.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Pan poslanec Blažek se hlásí s faktickou? Já jsem prosila písemně do rozpravy. Já jsem ale prosila, protože pak vy mě tady obviňujete z toho. Je to vaše.

 

Poslanec Pavel Blažek: Dobrý den. Já nikoho z ničeho obviňovat nebudu. Dopředu říkám, že pro propuštění tohoto zákona klidně budu hlasovat v prvním čtení. Důvod ale bude úplně odlišný od toho, co jsem zde dnes slyšel, a to je to, že já nesdílím optimismus toho, jak je ten návrh odůvodněn, to znamená, že zvýšením nějaké transparentnosti a zkvalitněním procesních norem dojde ke zkvalitnění demokracie. To je obrovský, hluboký omyl, který stále panuje, že pokud zlepšíme procesní normy, demokracie bude jistě kvalitnější a lepší.

Před rokem 1989 nepochybně Federální shromáždění mělo velmi kvalitní jednací řád. Těžko mohu ale hovořit o tom, že to bylo demokratické, a mohl bych pouze jenom pokračovat. To znamená, že když už chceme měnit procesní pravidla, tak prosím neříkejme k tomu zásadní omyl, a možná bych řekl přímo nepravdu, že tím zkvalitňujeme demokracii. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP